Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Ý cầu nguyện tháng 9 năm 2020

Cầu nguyện cho toàn thế giới – cầu cho việc tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh này