Chia sẻ: 
14/06/2021 09:40

Ý cầu nguyện tháng 3 năm 2021

Cầu cho việc rao giảng Tin mừng – Bí tích Hòa Giải :

 

Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người biết cảm nghiệm cách sâu sắc và mới mẻ bí tích Hòa Giải, hầu có thể cảm nếm được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. 

Chia sẻ: