Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Ý cầu nguyện tháng 12 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng – cầu cho việc thăng tiến đời sống cầu nguyện:

Chúng ta hãy cầu xin cho mối tương quan cá vị của mỗi chúng ta với Chúa Giê-su luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và đời sống cầu nguyện thâm sâu.

Chia sẻ: