Xây dựng ĐCV Thánh Tâm

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 18 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Đức lên góp công cho công trình.Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 11 tháng 6 năm 2022

 

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 11 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Đại Điền lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 6 năm 2022

 

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 10 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Tân Hưng lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 06 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 06 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thượng Phúc lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 02 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 02 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Cam Châu lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 01 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 01 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Hải Linh lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 31 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 31 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thiên Lộc lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 30 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 30 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Bích Du và giáo xứ Vạn Đồn lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 17 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Nghĩa lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 27 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 27 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Thọ Sở, Thái Sa và Trà Vy lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 26 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 26 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Công Bồi, Nam Thái và Thân Thượng lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 25 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 25 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Truyền Tin và Quan Cao lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 23 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 23 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Đồng Quan, Đồng Vân và Cát Trại lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 21 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 21 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Hữu Tiệm lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 20 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 20 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Cổ Việt và Trại Gạo lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 19 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 19 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Trung Trung Thành, Đông A, Văn Lăng và Quân Trạch lên góp công cho công trình.