Chia sẻ: 
30/05/2022 19:31

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 30 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 30 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Bích Du và giáo xứ Vạn Đồn lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        13 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        12 Giáo dân giáo xứ Vạn Đồn
-        19 Giáo dân giáo xứ Bích Du
2. Công việc
-        Xây hộp kỹ thuật tầng 4 khu C: 5 người
-        Đổ bê tông máng nước khu C: Giáo dân Giáo xứ Vạn Đồn + Giáo xứ Bích Du
-        Xây Trát máng nước: Giáo dân Giáo xứ Vạn Đồn + Giáo xứ Bích Du
-        Chuyển phào cột tròn: Giáo dân Giáo xứ Bích Du + Giáo xứ Vạn Đồn
-        Đúc con song tầng 3 khu A: Giáo dân hai giáo xứ
-        Dựng phào tầng trệt khu A: 2 người và quý thầy Phó tế
-        Đổ bê tông phào cột tròn: quý thầy Phó tế và Giáo dân
-        Cán nền, lát gạch men tầng 3 khu A (Đội anh Tâm)
-        Lát tường, nền nhà vệ sinh tầng 3 khu C (Đội anh Tâm)
-        Làm điện: 2 người
-        Làm nước: 2 người

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

 

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Mi-ca-e Dương Vạn Đồn
2 Mi-ca-e Đông Vạn Đồn
3 Mi-ca-e Hạnh Vạn Đồn
4 Mi-ca-e Dực Vạn Đồn
5 Mi-ca-e Vạn Đồn
6 Ma-ri-a Thúy Vạn Đồn
7 Mi-ca-e Túy Vạn Đồn
8 Mi-ca-e Bính Vạn Đồn
9 Mi-ca-e Hiểu Vạn Đồn
10 Mi-ca-e Thân Vạn Đồn
11 Mi-ca-e Nhất Vạn Đồn
12 Phê-rô Ánh Vạn Đồn
13 In-nha-xi-ô Nguyên Bích Du
14 An-tôn Nghị Bích Du
15 An-tôn Bích Du
16 In-nha-xi-ô Lập Bích Du
17 Ma-ri-a Len Bích Du
18 Ma-ri-a Tốt Bích Du
19 Ma-ri-a Hiền Bích Du
20 Ma-ri-a Bích Du
21 Ma-ri-a Tím Bích Du
22 Ma-ri-a Thoan Bích Du
23 An-tôn Sông Bích Du
24 Ma-ri-a Miến Bích Du
25 In-nha-xi-ô Trinh Bích Du
26 In-nha-xi-ô Sơn Bích Du
27 In-nha-xi-ô Thiêm Bích Du
28 In-nha-xi-ô Chỉnh Bích Du
29 In-nha-xi-ô Nam Bích Du
30 In-nha-xi-ô Giang Bích Du
31 Ma-ri-a Huế Bích Du

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: