Chia sẻ: 
26/04/2022 23:06

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 26 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 26 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Công Bồi, Nam Thái và Thân Thượng lên góp công cho công trình.


1. Nhân công
-        22 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán Sơn, Bả.
-        90 quý Thầy chủng sinh
-        17 Giáo dân Giáo xứ Công Bồi
-        12 Giáo dân Giáo xứ Nam Thái
-        35 Giáo dân Giáo xứ Thân Thượng
2. Công việc
-        Bả sơn xung quanh hành lang lan can tầng 2 khu C. Đội thợ khoán anh Kha Thi công.
-        San cát mặt bằng và lát nhà khách khu A: Đội Công Nhật: 6 người. Đã lát xong nhà khách khu A.
-        Xây bệ chân tượng và đổ bê tông bệ, trát vùng quanh bồn hoa: 4 thợ công nhật và đội Giáo dân Giáo xứ Thân Thượng.
-        Thu dọn vệ sinh tầng một và tầng hai tòa nhà: Đội Giáo xứ Nam Thái, Giáo xứ Công Bồi và Giáo xứ Thân Thượng.
-        Ốp lát nhà khách khu A: Đội anh Tâm lát xong một phòng khách. Đang lát hành lang khu cầu thang. Lát được 80 %.
-        Trát tường bao và làm lan can khu C tầng 2: 3 thợ công nhật.
-        Trát chân phào cột tròn dãy tiền sảnh khu A: 5 thợ công nhật.
-        Lắp tay vịn cầu thang gỗ mặt tiền khu B. Đã lắp xong hai bên tầng trệt khu B.
-        Lắp cửa nhà vệ sinh tầng trệt.
-        Thi công điện: 2 thợ công nhật.
-        Thi công nước: 2 thợ công nhật.

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh  Tên gọi Gx/Gh
1 Lu-ca Đăng Công Bồi
2 Lu-ca Bằng Công Bồi
3 Lu-ca Khôi Công Bồi
4 Lu-ca Lâm Công Bồi
5 Lu-ca Hiểu Công Bồi
6 Lu-ca Tuy Công Bồi
7 Lu-ca Công Công Bồi
8 Lu-ca Quyển Công Bồi
9 Lu-ca Khuynh Công Bồi
10 Tê-rê-sa Hướng Công Bồi
11 Tê-rê-sa Chiến Công Bồi
12 Lu-ca Luyến Công Bồi
13 Tê-rê-sa La Công Bồi
14 Lu-ca Khảm Công Bồi
15 Lu-ca Vọng Công Bồi
16 Lu-ca Vang Công Bồi
17 Lu-ca Vượng Công Bồi
18 Phê-rô Nam Thái
19 Phê-rô Nhất Nam Thái
20 Phê-rô Ngôn Nam Thái
21 Phê-rô Ngân Nam Thái
22 Phê-rô Lộc Nam Thái
23 Phê-rô Thoan Nam Thái
24 Phê-rô Xuyên Nam Thái
25 Phê-rô Trị Nam Thái
26 Phê-rô Toán Nam Thái
27 Phê-rô Khải Nam Thái
28 Phê-rô Thanh Nam Thái
29 Phê-rô Thoan Nam Thái
30 Vinh-sơn Riếm Thân Thượng
31 Vinh-sơn Vân Thân Thượng
32 Giu-se Thành Thân Thượng
33 Gio-an Thiệm Thân Thượng
34 Vinh-sơn Rương Thân Thượng
35 Phê-rô Cự Thân Thượng
36 Phê-rô Toàn Thân Thượng
37 Vinh-sơn Thắng Thân Thượng
38 Phê-rô Lợi Thân Thượng
39 Vinh-sơn Hiện Thân Thượng
40 Vinh-sơn Hiến Thân Thượng
41 Ma-ri-a Loan Thân Thượng
42 Ma-ri-a Thúy Thân Thượng
43 Vinh-sơn Vận Thân Thượng
44 Ma-ri-a Thuyên Thân Thượng
45 Vinh-sơn Thiêm Thân Thượng
46 Vinh-sơn Quyền Thân Thượng
47 Ma-ri-a Thắm Thân Thượng
48 Vinh-sơn Hậu Thân Thượng
49 Vinh-sơn Thạnh Thân Thượng
50 Ma-ri-a Nghĩa Thân Thượng
51 Vinh-sơn Bộ Thân Thượng
52 Phê-rô Thảo Thân Thượng
53 Vinh-sơn Bảo Thân Thượng
54 Ma-ri-a Nhàn Thân Thượng
55 Vinh-sơn Viểng Thân Thượng
56 Ma-ri-a Hồng Thân Thượng
57 Vinh-sơn Minh Thân Thượng
58 Ma-ri-a Thân Thượng
59 Ma-ri-a Tốt Thân Thượng
60 Ma-ri-a Lánh Thân Thượng
61 Ma-ri-a Xuân Thân Thượng
62 Ma-ri-a Hồng Thân Thượng
63 Tô-ma Doanh Thân Thượng
64 Ma-ri-a Đào Thân Thượng

Xem thêm hình

BXDĐCV

 

Chia sẻ: