Chia sẻ: 
19/04/2022 20:33

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 19 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 19 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Trung Trung Thành, Đông A, Văn Lăng và Quân Trạch lên góp công cho công trình.


1. Nhân công
-        41 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        60 Thầy chủng sinh lớp
-        Cha Quản nhiệm và 45 Giáo dân Giáo xứ Trung Thành
-         35 Giáo dân Giáo xứ Đông A
-         34 Giáo dân giáo xứ Văn Lăng
-        18 Giáo dân Giáo xứ Quân Trạch
2. Công việc
-        Bả sơn xung quanh hành lang tầng 2 khu C. Đội thợ khoán anh Kha Thi công.
-        Ốp đá gian cung thánh nhà nguyện: Đội ông Báu đã ốp xong.
-        Cán mặt bằng trong nhà sự kiện chuẩn bị ốp gạch đỏ. Đội Ông Hữu lát gạch được 80 %.
-        Ốp lát hành lang giếng trời khu A: Đội anh Tâm đang lát hành lang mặt tiền khu B: được 40%
-        Trát bậc cầu thang tầng trệt khu A: 4 thợ công nhật.
-        Trát và làm phào cột tròn khu A và Khu C: 8 thợ công nhật
-        Chỉnh khung cửa và xây chèn, trát: 4 thợ công nhật.
-        Lát gạch hoa lan can đầu mặt tiền khu B: 6 thợ công nhật.
-        Đổ con song lan can tầng 3: các thầy chủng sinh.
-        Lắp tay vịn cầu thang gỗ mặt tiền khu B. Đã lắp xong một bên. Đang hoàn thiện bên thứ 2.
-        Lắp Lan can khu C: 10 thợ công nhật.
-        Ốp đá tiền sảnh mặt tiền khu B: Đội ông Báu thi công được 50 %.
-        Cán mặt bằng hai bên nhà nguyện tầng 2 khu B: 5 thợ công nhật.
-        Làm phào và lan can tầng 2 khu B, tầng 5 khu A mặt tiền: đội thợ Giáo xứ Văn Lăng.
-        Xây máng nước khu C mặt tiền: Đội Giáo dân Giáo xứ Trung Thành.
-        Xây Bồn hoa và dọn xung quanh tòa nhà: Đội Giáo dân Giáo xứ Đông A.
-        Thi công điện: 2 thợ công nhật.
-        Thi công nước: 2 thợ công nhật.

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/Gh
1 Giu-se Mai Xuân Thị Cha Quản Nhiệm xứ Trung Thành
2 Đa-minh Quân Trung Thành
3 Đa-minh Bình Trung Thành
4 Đa-minh Sai Trung Thành
5 Giu-se Lặng Trung Thành
6 Đa-minh Minh Trung Thành
7 Đa-minh Việt Trung Thành
8 Phê-rô Báo Trung Thành
9 Đa-minh Hồng Trung Thành
10 Đa-minh Dương Trung Thành
11 Giu-se Đại Trung Thành
12 Đa-minh Uyên Trung Thành
13 Đa-minh Thống Trung Thành
14 Đa-minh Thuấn Trung Thành
15 Đa-minh Hiền Trung Thành
16 Giu-se Cung Trung Thành
17 Đa-minh Trung Thành
18 Đa-minh Duẩn Trung Thành
19 Giu-se Tiếp Trung Thành
20 Giu-se Viên Trung Thành
21 Giu-se Triển Trung Thành
22 Đa-minh Luyến Trung Thành
23 Giu-se Bới Trung Thành
24 Giu-se Đô Trung Thành
25 Giu-se Hùng Trung Thành
26 Giu-se Liêu Trung Thành
27 Giu-se Tướng Trung Thành
28 Gioa-kim Tướng Trung Thành
29 Gioa-kim Khoát Trung Thành
30 Gioa-kim Giám Trung Thành
31 Gioa-kim Xuyên Trung Thành
32 Gioa-kim Chiến Trung Thành
33 Ma-ri-a Tam Trung Thành
34 Ma-ri-a Gấm Trung Thành
35 Ma-ri-a Thanh Trung Thành
36 Ma-ri-a Mùi Trung Thành
37 Ma-ri-a Hương Trung Thành
38 Ma-ri-a Cúc Trung Thành
39 Ma-ri-a Đình Trung Thành
40 Ma-ri-a Chiên Trung Thành
41 Ma-ri-a Lương Trung Thành
42 Ma-ri-a Nhũ Trung Thành
43 Ma-ri-a Huệ Trung Thành
44 Ma-ri-a Phương Trung Thành
45 Gioa-kim Năng Trung Thành
46 Giu-se Liêu Trung Thành
47 Phê-rô Thanh Đông A
48 Phê-rô Thịnh Đông A
49 Phê-rô Thao Đông A
50 Phê-rô Minh Đông A
51 Ma-ri-a Đông A
52 Phê-rô Khanh Đông A
53 Ma-ri-a Ngữ Đông A
54 Ma-ri-a Hảo Đông A
55 Ma-ri-a Tỵ Đông A
56 Ma-ri-a Hợp Đông A
57 Ma-ri-a Miền Đông A
58 Ma-ri-a Nhơn Đông A
59 Phê-rô Ái Đông A
60 Ma-ri-a Thảo Đông A
61 Ma-ri-a Tài Đông A
62 Phê-rô Biên Đông A
63 Ma-ri-a Sợi Đông A
64 Ma-ri-a Mấn Đông A
65 Ma-ri-a Hoa Đông A
66 Phê-rô Bắc Đông A
67 Ma-ri-a Điềm Đông A
68 Ma-ri-a Hạo Đông A
69 Phê-rô Huấn Đông A
70 Ma-ri-a Hương Đông A
71 Ma-ri-a Tuất Đông A
72 Phê-rô Vỹ Đông A
73 Phê-rô Tranh Đông A
74 Phê-rô Sơn Đông A
75 Ma-ri-a Cúc Đông A
76 Ma-ri-a Trung Đông A
77 Ma-ri-a Thơ Đông A
78 Phê-rô Dũng Đông A
79 Phê-rô Hướng Đông A
80 Phê-rô Toàn Đông A
81 Ma-ri-a Hiếu Đông A
82 Au-gus-ti-nô Du Văn Lăng
83 Au-gus-ti-nô Ân Văn Lăng
84 Au-gus-ti-nô Thú Văn Lăng
85 Au-gus-ti-nô Đẩy Văn Lăng
86 Au-gus-ti-nô Thu Văn Lăng
87 Au-gus-ti-nô Thượng Văn Lăng
88 Au-gus-ti-nô Lừng Văn Lăng
89 Au-gus-ti-nô Tưởng Văn Lăng
90 Au-gus-ti-nô Sắc Văn Lăng
91 Au-gus-ti-nô Thinh Văn Lăng
92 Au-gus-ti-nô Nghi Văn Lăng
93 Au-gus-ti-nô Luật Văn Lăng
94 Au-gus-ti-nô Hiếu Văn Lăng
95 Au-gus-ti-nô Thiêm Văn Lăng
96 Au-gus-ti-nô Kiệm Văn Lăng
97 Au-gus-ti-nô Giang Văn Lăng
98 Au-gus-ti-nô Ba Văn Lăng
99 Au-gus-ti-nô Hoài Văn Lăng
100 Au-gus-ti-nô Thái Văn Lăng
101 Au-gus-ti-nô Nghệ Văn Lăng
102 Ro-sa Thủy Văn Lăng
103 Ro-sa Chuyển Văn Lăng
104 Ro-sa Doan Văn Lăng
105 Ro-sa Nhịp Văn Lăng
106 Ro-sa Sâm Văn Lăng
107 Ro-sa Ghi Văn Lăng
108 Ro-sa Năm Văn Lăng
109 Ro-sa Nguyên Văn Lăng
110 Ro-sa Thủy Văn Lăng
111 Ro-sa Thảo Văn Lăng
112 Ro-sa Roan Văn Lăng
113 Au-gus-ti-nô Phán Văn Lăng
114 Au-gus-ti-nô Du Văn Lăng
115 Ro-sa Chuân Văn Lăng
116 Giu-se Bình Quân Trạch
117 Giu-se Uyên Quân Trạch
118 Giu-se Tâm Quân Trạch
119 Giu-se Hinh Quân Trạch
120 Ma-ri-a Thơm Quân Trạch
121 Ma-ri-a Mận Quân Trạch
122 Giu-se Tân Quân Trạch
123 Giu-se Sáng Quân Trạch
124 Giu-se Chuẩn Quân Trạch
125 Giu-se Hiền Quân Trạch
126 Giu-se Minh Quân Trạch
127 Giu-se Xứng Quân Trạch
128 Giu-se Vợi Quân Trạch
129 Giu-se Hùng Quân Trạch
130 Giu-se Công Quân Trạch
131 Giu-se Thiên Quân Trạch
132 Giu-se Biển Quân Trạch
133 Giu-se Họa Quân Trạch

Xem thêm hình

BXDĐCV

Chia sẻ: