Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Văn phòng tòa giám mục.

Giáo luật Điều 469 Toà giám mục giáo phận gồm những tổ chức và nhân viên giúp Giám Mục trong việc lãnh đạo toàn thể giáo phận, nhất là trong việc điều hành hoạt động mục vụ, trong việc quản trị giáo phận, cũng như trong việc thi hành quyền tư pháp.

Điều 470
Việc bổ nhiệm những người thi hành các giáo vụ tại toà giám mục thuộc về Giám Mục giáo phận.
Điều 471
Tất cả những người nhận một giáo vụ trong toà giám mục phải:
10 hứa trung thành chu toàn nhiệm vụ theo quy tắc do hoặc Giám Mục ấn định;
20 giữ bí mật trong giới hạn và theo thể thức do luật hoặc do Giám Mục ấn định.
6.2.     Chức năng
Toà giám mục giáo phận gồm những tổ chức và nhân viên giúp Giám Mục trong việc lãnh đạo toàn thể giáo phận, nhất là trong việc điều hành hoạt động mục vụ, trong việc quản trị giáo phận, cũng như trong việc thi hành quyền tư pháp  .
Văn phòng mục vụ là trung tâm, đầu mối giao tiếp (đối nội và đối ngoại) của giáo phận.
Trụ sở: Toà Giám Mục Thái Bình, 06 Trần Hưng Đạo, tp. Thái Bình.
6.3.    Cơ cấu tổ chức
“Việc bổ nhiệm những người thi hành chức vụ trong toà Giám Mục là quyền của Giám Mục giáo phận”  
Linh mục chánh văn phòng: đại diện Giám Mục đặc trách điều hành toà Giám Mục (Thơ ký giám mục ).
Linh mục phó văn phòng 1: thư kí nội vụ, tiếp đón khách.
Linh mục phó văn phòng 2: thư kí ngoại vụ, tiếp đón khách.
6.4.    Nhiệm vụ
Đại diện Giám mục điều hành tòa giám mục .
Ghi chép cách trung thực, đầy đủ nội dung các buổi họp của hội đồng tư vấn, của các linh mục giáo phận ký nhận cùng ghi rõ nơi, ngày, tháng, năm và báo cáo lại vào lần họp sau. Lo soạn thảo các giấy tờ, tài liệu, văn kiện, thư tín văn phòng, chuyển giao văn bản.
Lưu giữ hết sức cẩn thận tất cả mọi tài liệu liên hệ tới giáo phận hoặc tới các giáo xứ, các hội dòng thuộc quyền Giám Mục.  
Phụ trách Văn khố giáo phận một cách an toàn.  
“Cung cấp các văn thư và tài liệu được rút ra từ sổ cái cho những người xin cách hợp lệ, miễn là giữ những gì phải giữ, và chứng thực các bản sao là phù hợp với bản chính.”  

 

Chia sẻ: