Chia sẻ: 
20/06/2023 15:48

Trailer: Hướng tới ĐẠI HỘI ƠN GỌI Dòng Nữ Đa-minh Thái Bình - năm 2023

Đại hội Ơn gọi Dòng Nữ Đa-minh Thái Bình năm nay được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, với chủ đề: "CÙNG BƯỚC THEO THẦY GIÊ-SU" (VC 1)

https://dongnudaminhthaibinh.net/

Chia sẻ: