Chia sẻ: 
22/05/2023 08:30

Thánh Lễ Tạ Ơn, Trao Sứ Vụ cho quý cha tại Giáo xứ Đền Thánh Ngọc Đồng

Th Sáu, ngày 19 tháng 05 năm 2023, Đc Cha Đa-minh Đng Văn Cu, đã ch tế Thánh L t ơn, trao s v mi cho quý cha: Gio-an Bao-ti-xi-ta Đ Bá Dương và Đa-minh Trn Văn T ti Giáo x ngọc Đồng- Đn Thánh Kính Các Thánh T Đo Thái Bình min Hưng Yên, Giáo phn Thái Bình.

Giáo x Ngc Đng tuy chu nh hưng nhiều ca biến c năm 1954, lúc đó giáo dân nơi đây gn như di cư hết vào nam, chỉ còn ở nhà rt ít, nhưng dưi s lo lng, quan tâm ca B Trên Giáo phn qua các thi kì, cùng s đng hành n lc hết mình ca các cha tin nhim đã dn vc dy, giáo xứ đã vươn lên phát trin không ngng v đi sng Đc Tin, cũng như cơ s vt cht. Cụ thể qua vic giáo xứ được nâng lên thành Đn Thánh Kính Các Thánh T Đo Thái Bình min Hưng Yên vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, do Đc cha Phê-rô Nguyn Văn Đ, nguyên Giám mục Thái Bình ban sắc phong.

Do nhu cu mc v ca giáo phn, ngày 17 tháng 05 năm 2023, Đc cha Đa-minh đã thuyên chuyn cha Giu-se Phm Văn Thin t Giáo x Ngc Đng v Giáo x Bng Tiên, cùng vi đó ngài đã b nhim cha Gio-anB. Đ Bá Dương làm chánh xứ Ngọc Đồng, Đại diện Đức Giám Mục miền Hưng Yên, và cha Đa-minh Trn Văn T làm linh mc ph tá giáo x.

Đúng 08g45 đoàn đng tế tiến bưc t nhà chung ra thánh đưng giáo x để cử hành thánh lễ. M đu thánh l Tạ ơn và trao sứ vụ cho cha chánh xứ và cha phụ tá, Đc cha Đa-minh đã gi ti quý cng đoàn phng v li chào chúc bình an trong Đc Ki-tô. Kế đến, Đc cha cũng chúc mng giáo x vì sự phát triển không ngừng trong sut nhng thi gian qua, ngài cũng gii thiu cha xứ mới, cha phụ tá ti cng đoàn dân Chúa nơi đây cùng các trách v ca các ngài.

 

Sau khi cng đoàn đã nghe văn thư b nhim ca Đc cha cho các tân chc, cha Tân chánh x Gio-an Bao-ti-xi-ta c hành nghi thc tuyên xưng Đc Tin và tuyên th trung thành theo Giáo lut.

Đc cha Đa-minh vi quyn Mc t đã trao ghế ch to, giếng ra ti, toà gii ti, toà ging và cui cùng là Nhà Tm cho cha Tân chánh x.

Chia s Li Chúa trong thánh l, Đc cha đã qung din cho quý cng đoàn thy đưc mt hình nh của Ngưi Mc T tt lành, cùng vi câu kinh Thánh trong Tin Mng (Ga 21, 15-19), Đc cha đã mưn li Thánh Phê-rô khi đưc Đc Giê-su hi rng: "Phê-rô, con có yêu mến thy không? Ly thy! thy biết con yêu mến thy"

Đc cha nhn mnh rng, ch có nhìn lên mẫu gương Đc Ki-tô, V Mc T nhân lành, cùng vi tình yêu phục vụ trong khiêm hạ, mi làm cho các linh mc tr nên hoàn thin hơn mi ngày, và tránh đi được sự đc đoán, khô khan.

Đc cha cũng chia sẻ tâm tình ca ngài khi quyết đnh b nhim cha GioanB. v vi Giáo x Ngc Đng này vi trách v Đi Din Đc Giám Mc min Hưng Yên. Quyết định này không hề dễ, nhưng qua gặp g, trao đổi thì cha Gio-an Bao-ti-xi-ta đã vui vẻ đón nhận trong sự vâng phc Bề Trên Giáo Phận, mc dù công vic mc v ti nhim s cũ vn còn đôi chút dang d. Trong lần thuyên chuyển này, được về với mnh đt Ngc Đng, cũng chính là nơi cha Gio-an Bao-ti-xi-ta đã đi những bước chân đầu tiên trong ơn gi ca mình, vy nên đi vi ngài vic tr v đây như là v quê hương ca cha.

Qua nhng dn chng v cuc đi "vâng phc" ca cha x mi, Đc cha đã nhấn mạnh rng: vic cha Gio-an Bao-ti-xi-ta và cha Đa-minh v phc v ti mnh đt này s là thành qu tt đp theo thánh ý Chúa.

"Gioan Baotixita! con có yêu mến Thy và Ngc Đng hơn mi điu không?", đó s là câu hi mà mi sáng cha x mi s phi tr li vi Thiên Chúa đ qua đây cha s hết lòng để xây dng mnh đt này tr li đúng như tên gi thân thương: "Ngc Đng", mt cánh đng đy nhng viên ngc sáng và quý giá".

Sau phép lành kết thúc thánh l, cha Gioan Baotixita Đ Bá Dương đã có tâm tình tri ân Đc cha và quý cha đng tế

BTTGPTB

 

Chia sẻ: