Chia sẻ: 
14/06/2021 09:36

Suy Niệm và Cầu Nguyện

Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.

 

Phút cầu nguyện

Quý vị có thể nhấn hình phía trên, hoặc nhấn mục liên kết dưới đây để chọn ngày

 

MÙA VỌNG 

 

MÙA CHAY

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Năm sau Lễ Tro

Thứ Sáu sau Lễ Tro

Thứ Bảy sau Lễ Tro

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy

 

MÙA PHỤC SINH

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12
Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16
Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20
Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24
Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28
Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32
Tuần 33 Tuần 34    
 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy
 
Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy
Tuần 22
Tuần 23
Tuần 24
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy
 
Tuần 25
Tuần 26
Tuần 27
Tuần 28
Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A Chúa Nhật A
Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B Chúa Nhật B
Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C Chúa Nhật C
Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy Thứ Bảy
 
 
Tuần 33 Tuần 34
Chúa Nhật A Chúa Kitô Vua A
Chúa Nhật B Chúa Kitô Vua B
Chúa Nhật C Chúa Kitô Vua C
Thứ Hai Thứ Hai
Thứ Ba Thứ Ba
Thứ Tư Thứ Tư
Thứ Năm Thứ Năm
Thứ Sáu Thứ Sáu
Thứ Bảy Thứ Bảy

 

NGOẠI LỊCH

01/1

25/1

26/1

02/2

22/2

19/3

25/3

25/4

01/5

03/5

14/5

31/5

11/6

24/6

29/6

03/7

22/7

25/7

29/7

06/8

10/8

15/8

22/8

24/8

29/8

14/9

15/9

21/9

29/9

01/10

02/10

07/10

18/10

28/10

01/11

02/11

09/11

24/11

30/11

08/12

25/12

26/12

27/12

28/12

 

 

 

 

 

Tạ ơn Thiên Chúa

Mồng 1 Tết

Tất Niên

Mồng 2 Tết

Giao Thừa

Mồng 3 Tết

Truyền Giáo

 

 

 

Chia sẻ: