Mùa Vọng - Giáng Sinh

Các bài Suy niệm Lễ Hiển Linh

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8

Các bài Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Gia năm A

Lời Chúa: ​Hc 3,2-6.12-14; Co 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A

​Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Các bài Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Gia năm C

​Lời Chúa: Hc 3,2-14; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18.

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Br 5,1-9; Pl 1,4-6. 8-11; Lc 3,1-6.

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C

​Lời Chúa: Gr 33, 14-16; 1Tx 3,12–4,2; Lc 21, 25-28. 34-36