Lịch Phụng vụ

Lịch Công Giáo | Phụng Vụ Năm A (2022-2023) | Giáo Phận Thái Bình

Lịch Công Giáo | Phụng Vụ Năm A (2022-2023) | Giáo Phận Thái BìnhÝ cầu nguyện tháng 08 năm 2022

Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ 

Ý cầu nguyện tháng 07 năm 2022

Cầu cho người cao tuổi

Ý cầu nguyện tháng 06 năm 2022

Cầu cho các gia đình

Ý cầu nguyện tháng 05 năm 2022

Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ 

Ý cầu nguyện tháng 04 năm 2022

Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Ý cầu nguyện tháng 03 năm 2022

Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học

Ý cầu nguyện tháng 02 năm 2022

Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến

Ý cầu nguyện tháng 01 năm 2022

Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại

Ý cầu nguyện tháng 4 năm 2021

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho toàn thế giới – Cầu cho những quyền cơ bản của con người :

Ý cầu nguyện tháng 3 năm 2021

Cầu cho việc rao giảng Tin mừng – Bí tích Hòa Giải :

Ý cầu nguyện tháng 2 năm 2021

Cầu nguyện cho toàn thế giới – Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành:

Ý cầu nguyện tháng 1 năm 2021

Cầu cho việc rao giảng Tin mừng – Cầu cho tình liên đới con người:

Lịch Công Giáo | Phụng vụ năm C (2021-2022) | Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình | Lịch Công Giáo | Phụng vụ năm C 2021-2022

Ý cầu nguyện tháng 12 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng – cầu cho việc thăng tiến đời sống cầu nguyện:

Ý cầu nguyện tháng 11 năm 2020

Cầu nguyện cho toàn thế giới – cầu cho ngành khoa học trí tuệ nhân tạo: