Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Đức cha Phê-rô viếng thăm các cha hưu dưỡng

Cũng trong chương trình mục vụ Noel, sáng 24 tháng 12 năm 2014, Đức cha Phê-rô đã viếng thăm các cha hưu dưỡng trong Giáo phận Thái Bình.

Giáo phận Thái Bình hiện nay có 5 cha đã nghỉ hưu. Đó là các cha: cha Ga. Phạm Ngọc Châu, cha Jos. Mai Trần Huynh, cha Jos. Nguyễn Đình Bốn, cha Aug. Phạm Văn Mùi và cha Pet. Ch. Nguyễn Kiêm Toàn.

Những sự quan tâm, những lời hỏi han động viên là điều rất đáng quý với các cha trong lúc tuổi già, sức yếu. Các cha rất lấy làm cảm động vì Đức cha đã mang đến cho các cha tình cảm của một mục tử, một người thầy, một người anh em, một người bạn.  

Cuộc viếng thăm này của Đức cha mang một ý nghĩa cao đẹp trong tình hiệp thông.  

Đức cha thăm hỏi cha Jos. Nguyễn Đình Bốn tại tư gia ở Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình.

Đức cha thăm hỏi cha Jos. Mai Trần Huynh tại nhà xứ Trà Vy, Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình.

Đức cha thăm hỏi cha Aug. Phạm Văn Mùi tại tư gia ở Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình.

Đức cha thăm hỏi cha Ga. Phạm Ngọc Châu tại giáo họ Cam Lai, giáo xứ Lương Điền, Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình.

Đức cha thăm hỏi cha Pet. Ch. Nguyễn Kiêm Toàn tại giáo họ Liên Thành, xứ Đông Thành, Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình.

BTTGP

Chia sẻ: