Chia sẻ: 
14/06/2021 09:29

Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

Danh sách Linh mục đương nhiệm Giáo phận Thái Bình (đang cập nhật).

1. Danh sách Linh mục Giáo phận Thái Bình

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Bang
Năm sinh: 20/10/1980
Chịu chức: 7/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cao Mộc
Địa chỉ: Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Bảng
Năm sinh: 17/3/1975
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Lỗ
Địa chỉ: Hợp Tiến, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Bích
Năm sinh: 21/5/1964
Chịu chức: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Giu-se Phạm Đức Bình
Năm sinh: 2/1/1960
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Cổ Việt
Địa chỉ: Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Bỉnh (Biên)
Năm sinh: 13/8/1983
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cam Châu
Địa chỉ: Thụy Liên, Thái Thụy,  Thái Bình
Lm. Giu-se Trần Xuân Chiêu
Năm sinh: 14/5/1950
Chịu chức: 16/10/1977
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nghĩa Chính
Địa chỉ: Phú Xuân, Tp. Thái Bình
Lm. Giu-se Vũ Văn Chiều
Năm sinh: 15/3/1983
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lập Trại
Địa chỉ: Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Chuẩn
Năm sinh: 1975
Chịu chức: 7/6/2013
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Duyên Lãng
Địa chỉ: Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Giu-se Phạm Văn Chức
Năm sinh: 20/8/1973
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Bồ Ngọc
Địa chỉ:  Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Gio-an Nguyễn Văn Cương
Năm sinh: 16/10/1985
Chịu chức: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Lm. Gio-a-kim Đặng Văn Diễn
Năm sinh: 10/1/1975
Chịu chức: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Bơn Làng
Địa chỉ: Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Giu-se Mai Trần Diện
Năm sinh: 24/10/1976
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đông Thành
Địa chỉ: Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Mai Văn Diện
Năm sinh: 1/3/1972
Chịu chức: 29/11/2005
Giáo vụ: Giám học ĐCV Thánh Tâm Mỹ Đức
Địa chỉ: xóm 7, Đông Hoà, Tp. Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Khoan (Du)
Năm sinh: 04/3/1985
Chịu chức: 8/12/2020
Giáo vụ: Phụ tá Giáo xứ Nghĩa Chính
Địa chỉ: Phú Xuân, Tp. Thái Bình
Lm. Giu-se Mai Văn Duẩn
Năm sinh: 24/3/1978
Chịu chức: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Lạc
Địa chỉ: Minh Tân, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Giu-se Phạm Công Dũng
Năm sinh: 1970
Chịu chức: 19/3/2007
Địa chỉ: Thuỵ Sơn, Thái Thuỵ, Thái Bình
Lm. Gio-an B. Đỗ Bá Dương
Năm sinh: 12/10/1959
Chịu chức: 9/3/1996
Giáo vụ:  Chánh xứ Giáo xứ Việt Yên
Địa chỉ: Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Au-gút-ti-nô Đỗ Duy Đại 
Năm sinh: 6/2/1979
Chịu chức: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Tô-ma A-qui-nô Trần Xuân Đại
Năm sinh: 28/4/1970
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ:  Chánh xứ Giáo xứ Hạ Lễ
Địa chỉ: Hạ Lễ, Ân Thi, Hưng Yên
Lm. Tô-ma A-qui-nô Trần Minh Điện
Năm sinh: 3/5/1979
Chịu chức: 8/12/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Xuân Hòa
Địa chỉ: Thái Thọ, Thái Thụy, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Nguyễn Minh Đoan
Năm sinh: 11/4/1984
Chịu chức: 7/12/2019
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Micae Nguyễn Văn Đô
Năm sinh: 27/7/1982
Chịu chức: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hải Linh
Địa chỉ: Mỹ Lộc, Thái Thuỵ, Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Đạm
Năm sinh: 8/9/1949
Chịu chức: 22/2/2006
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vân Am
Địa chỉ: Thuỵ Quỳnh, Thái Thuỵ, Thái Bình
Lm. Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Đề
Năm sinh: 1947
Chịu chức: 22/2/2006
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông Khê
Địa chỉ: Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Nguyễn Văn Đề
Năm sinh: 20/11/1982
Chịu chức: 8/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Ngô Xá
Địa chỉ: Vĩnh Xá, Kim Động, Hưng Yên
Lm. Giu-se Phạm Văn Điệp
Năm sinh: 03/6/1978
Chịu chức: 8/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Quan
Địa chỉ: Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Luca Nguyễn Văn Định
Năm sinh: 15/7/1954
Chịu chức: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Công Bồi 
Địa chỉ: Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Giang
Năm sinh: 18/3/1981
Chịu chức: 24/6/2012
Hiện nay: Du học tại Pháp
Lm. Vinh-sơn Đỗ Văn Hà
Năm sinh: 10/8/1972
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Danh Giáo
Địa chỉ: Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình
Lm. Đa-minh Bùi Ngọc Hải
Năm sinh: 1970
Chịu chức: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tây Làng
Địa chỉ: Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Hải
Năm sinh: 10/05/1985
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cát Trại
Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình, Thái Bình
Lm. Giu-se Đặng Văn Hậu
Năm sinh: 19/10/1979
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hữu Tiệm
Địa chỉ: Quang Hưng, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Giê-rô-ni-mô Nguyễn Ngọc Hinh
Năm sinh: 1969
Chịu chức: 29//11/2005
Địa chỉ: Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Giê-rô-ni-mô Nguyễn Công Hiến
Năm sinh: 21/11/1978
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Bích Đông 
Địa chỉ: Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên
Lm. Phê-rô Trần Xuân Hiền
Năm sinh: 19/10/1981
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Quan Cao
Địa chỉ: Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Hiện 
Năm sinh: 1/2/1973
Chịu chức: 8/12/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Kim Châu
Địa chỉ: Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Dương Văn Hiếu
Năm sinh: 6/2/1979
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Bạch Long
Địa chỉ: Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Nguyễn Hoà
Năm sinh: 15/1/1973
Chịu chức: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đan Chàng
Địa chỉ: Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên
Lm. Vinh-sơn Nguyễn Quốc Hoàn 
Năm sinh: 25/9/1981
Chịu chức: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Võng Phan
Địa chỉ: Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên
Lm. Giu-se Đinh Quang Hoan
Năm sinh: 03/02/1989
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuân Nghiệp
Địa chỉ: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Gio-an B. Hoàng Văn Hồ
Năm sinh: 02/8/1983
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Quan Khê
Địa chỉ: Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Gio-a-kim Đặng Văn Hội
Năm sinh: 10/12/1977
Chịu chức: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Chấp Trung
Địa chỉ: Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Phê-rô Đinh Văn Hùng 
Năm sinh: 5/1/1957
Chịu chức: 4/12/2001
Địa chỉ: TT Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên
Lm. Giu-se Trần Xuân Hùng (Hoạt) 
Năm sinh: 15/10/1974
Chịu chức: 8/12/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Minh
Địa chỉ: Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Trần Văn Hùng
Năm sinh: 25/7/1954
Chịu chức: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Biên
Địa chỉ: Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Vũ Văn Hướng 
Năm sinh: 1957
Chịu chức: 4/12/2001
Địa chỉ: Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Au-gút-ti-nô Nguyễn Quang Huy
Năm sinh: 3/12/1962
Chịu chức: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cổ Việt
Địa chỉ: Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Đỗ Trọng Huy
Năm sinh: 20/6/1971
Chịu chức: 29/11/2005
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Minh Châu 
Địa chỉ: Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Đình Huynh
Năm sinh: 9/1/1979
Chịu chức: 8/12/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Văn Lăng
Địa chỉ: Thượng Hiền, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Gio-an B. Đoàn Viết Hưởng
Năm sinh: 25/01/1986
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tràng Lũ
Địa chỉ: An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Kha
Năm sinh: 14/9/1962
Chịu chức: 4/12/2001
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vạn Đồn
Địa chỉ: Thuỵ Hồng, Thái Thuỵ, Thái Bình
Lm. Đa-minh Đỗ Văn Kiên
Năm sinh: 05/6/1981
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Trưởng BTTGPTB
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình
Lm. Phê-rô Nguyễn Đình Lam
Năm sinh: 2/8/1966
Chịu chức: 8/12/2016
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp.  Thái Bình
Lm. An-tôn Tô Duy Lâm 
Năm sinh: 5/6/1980
Chịu chức: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Khúc Mai
Địa chỉ: Thuỵ Thanh, Thái Thuỵ, Thái Bình
Lm. Paul Nguyễn Văn Liêm
Năm sinh: 20/10/1980
Chịu chức: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Lm. Giu-se Trương Văn Long
Năm sinh: 25/06/1988
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Bồ
Địa chỉ: Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên
Lm. Vinh-sơn Nguyễn Thành Luân
Năm sinh: 15/6/1986
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đồng Vân 
Địa chỉ: Vũ Lễ, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Đàm Luận
Năm sinh: 14/12/1986
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Vĩnh Trà
Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Luận
Năm sinh: 08/5/1980
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Tâm
Địa chỉ: Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Phê-rô Chu Duy Mạc
Năm sinh: 29/1/1965
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thượng Điền  
Địa chỉ: Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Mai Trần Minh
Năm sinh: 20/8/1972
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thái Nội
Địa chỉ: Việt Cường, Yên Mỹ, Hưng Yên
Lm. Phê-rô Vũ Khắc Năng 
Năm sinh: 27/10/1975
Chịu chức: 27/11/2009
Địa chỉ: ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình, xóm 7, Đông Hoà, Tp. Thái Bình
Lm. Giu-se Mai Trần Nga
Năm sinh: 12/10/1949
Chịu chức: 16/10/1977
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Đình
Địa chỉ: Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Đa-minh Đặng Hữu Nghị
Năm sinh: 3/10/1975
Chịu chức: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lạc Thành
Địa chỉ: Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Đinh Xuân Ngọc
Năm sinh: 1/5/1971
Chịu chức: 4/8/2007
Địa chỉ: Thái Thọ, Thái Thụy, Thái Bình
Lm. Giê-rô-ni-mô Trần Văn Ngữ  
Năm sinh: 1960
Chịu chức: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Truyền Tin
Địa chỉ: Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Giu-se Bùi Đình Nguyện
Năm sinh: 1/10/1971
Chịu chức: 2/2/2010
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Mỹ
Địa chỉ: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Au-gút-ti-nô Trần Thế Nhận 
Năm sinh: 4/7/1972
Chịu chức: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thanh Châu
Địa chỉ: Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Phê-rô Vêrôna Phạm Văn Nhật
Năm sinh: 11/7/1983
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ:  Phụ tá Giáo xứ Chính toà TB
Địa chỉ: Tòa giám Mục Thái Bình, 06 Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình
Lm. Đa-minh Trần Văn Nhượng
Năm sinh: 15/8/1985
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lộc Trung
Địa chỉ: Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Hà Đăng Oánh
Năm sinh: 26/02/1985
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đồng Quan
Địa chỉ: Vũ An, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Cao Phi
Năm sinh: 28/11/1961
Chịu chức: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hợp Châu
Địa chỉ: Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Ngô Thái Phong 
Năm sinh: 5/5/1973
Chịu chức: 2/2/2010
Địa chỉ: Số 6, Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình,  Thái Bình
Lm. Giu-se Trần Quốc Phong 
Năm sinh: 20/1/1982
Chịu chức: 1/2/2018
Giáo vụ: 
Địa chỉ: Hàn Quốc
Lm. Vinh-sơn Trịnh Xuân Phong 
Năm sinh: 24/11/1947
Chịu chức: 8/12/2014
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Tân Châu
Địa chỉ: Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Đa-minh Đặng Thái Phúc
Năm sinh: 6/5/1976
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hoàng Xá
Địa chỉ: Nguyên Xã, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Bùi Văn Phương
Năm sinh: 9/01/1964
Chịu chức: 01/01/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Lạc
Địa chỉ: Trung An, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Quát
Năm sinh: 28/10/1954
Chịu chức: 04/12/2001
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Giáo Nghĩa
Địa chỉ: Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Quỳ
Năm sinh: 01/9/1953
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Ninh Cù
Địa chỉ: Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình
Lm. Giu-se Trần Văn Quyền
Năm sinh: 17/10/1983
Chịu chức: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Lm. Giu-se Phạm Văn Sang
Năm sinh: 12/5/1982
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Linh Châu
Địa chỉ: Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Mai Thành Sơn 
Năm sinh: 20/5/1953
Chịu chức: 15/8/1988
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Gia Lạc
Địa chỉ: Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Phạm Văn Sơn 
Năm sinh: 12/6/1972
Chịu chức: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nguyệt Lãng
Địa chỉ: Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Phanxicô Atsidi Nguyễn Tiến Tám 
Năm sinh: 1/10/1952
Chịu chức: 9/3/1996
Địa chỉ: Minh Hưng, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Giu-se Phạm Đình Tám
Năm sinh: 7/12/1974
Chịu chức: 4/8/2012
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đông A
Địa chỉ: Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Trần Thanh Tâm
Năm sinh: 25/5/1974
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Dương Cước
Địa chỉ: Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Phê-rô Nguyễn Đình Tân
Năm sinh: 24/5/1958
Chịu chức: 9/3/1996
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Quỳnh Lang
Địa chỉ: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Đa-minh Đào Trung Thành
Năm sinh: 10/10/1950
Chịu chức: 3/12/2003
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Quân Trạch
Địa chỉ: Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Trịnh Tiến Thành
Năm sinh: 24/9/1970
Chịu chức: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Chính toà TB
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Phê-rô Vũ Hữu Thành
Năm sinh: 8/7/1977
Chịu chức: 8/12/2018
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm. Đa-minh Phạm Thành Thạo
Năm sinh: 20/8/1975
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Bích Du
Địa chỉ: Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình
Lm. Giu-se Trần Xuân Thăng
Năm sinh: 01/3/1986
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Châu
Địa chỉ: Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên
Lm. Giu-se Đỗ Cao Thế
Năm sinh: 15/12/1979
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Cao Bình
Địa chỉ: Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Phê-rô Trần Duy Thể
Năm sinh: 12/6/1977
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đại Điền
Địa chỉ: An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Giu-se Mai Xuân Thị
Năm sinh: 13/10/1981
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trung Thành
Địa chỉ: Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Đa-minh Vũ Văn Thiêm
Năm sinh: 16/9/1975
Chịu chức: 2/2/2010
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Phú Giáo
Địa chỉ: Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Giu-se Bùi Văn Thiểm
Năm sinh: 13/01/1987
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thọ Sở
Địa chỉ: Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Giu-se Phạm Văn Thiện
Năm sinh: 25/3/1964
Chịu chức: 4/12/2001
Địa chỉ: Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên
Lm. Tô-ma A-qui-nô Đoàn Xuân Thoả
Năm sinh: 15/7/1945
Chịu chức: 3/12/1994
Giáo vụ: Quản hạt Nam Tiền Hải, Chánh xứ Giáo xứ Trung Đồng
Địa chỉ: Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Phạm Văn Thỏa
Năm sinh: 16/4/1981
Chịu chức: 8/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Song Hai 
Địa chỉ: Thái Thuần, Thái Thụy, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Vũ Huy Thông
Năm sinh: 29/12/1981
Chịu chức: 8/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lãm Khê 
Địa chỉ: Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Thụ
Năm sinh: 12/3/1975
Chịu chức: 01/12/2011
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đại Hội
Địa chỉ: Bắc Hưng, Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Trần Văn Thụ
Năm sinh: 24/4/1977
Chịu chức: 01/01/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hữu Vy
Địa chỉ: Nam Chính, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Thuân
Năm sinh: 5/9/1967
Chịu chức: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hà Xá
Địa chỉ: Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Giu-se Phạm Đức Thuấn
Năm sinh: 8/4/1978
Chịu chức: 8/12/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Xá
Địa chỉ: Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Đa-minh Trịnh Văn Thục
Năm sinh: 1972
Chịu chức: 29/11/2005
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lạc Đạo
Địa chỉ: Tổ 26, P.Trần Lãm, Tp. Thái Bình
Lm. Đa-minh Trần Văn Thức
Năm sinh: 1972
Chịu chức: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Sài Quất
Địa chỉ: Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên
Lm. Giu-se Trần Văn Thực
Năm sinh: 7/8/1974
Chịu chức: 29/11/2005
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Vát Cấp, Giáo xứ Bác Trạch
Địa chỉ: Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Vinh-sơn Phạm Văn Thượng 
Năm sinh: 16/4/1975
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Châu Nhai
Địa chỉ: Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Đa-minh Trương Văn Thuỵ
Năm sinh: 12/3/1973
Chịu chức: 4/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú
Địa chỉ: Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Phanxicô Xavie Phạm Công Tiến
Năm sinh: 10/9/1983
Chịu chức: 7/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Châu
Địa chỉ: Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Mai Văn Tỉnh
Năm sinh: 18/11/1981
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Hàm Tải
Địa chỉ: Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên
Lm. Đa-minh Vũ Minh Trí
Năm sinh: 15/12/1969
Chịu chức: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Vinh Sơn
Địa chỉ: Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Phanxicô Xavie Đinh Văn Trí 
Năm sinh: 18/8/1965
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thân Thượng
Địa chỉ: Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Triển
Năm sinh: 1/3/1963
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Thục Thiện
Địa chỉ: Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Đa-minh Trần Xuân Trịnh
Năm sinh: 25/7/1982
Chịu chức: 7/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Duyên Tục
Địa chỉ: Phú Lương, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Gio-an Nguyễn Văn Trình
Năm sinh: 22/11/1982
Chịu chức: 8/12/2020
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Kính Danh
Địa chỉ: Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Đa-minh Bùi Thế Truyền
Năm sinh: 28/5/1975
Chịu chức: 04/8/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Bồng Tiên
Địa chỉ: Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Đa-minh  Nguyễn Mạnh Trường
Năm sinh: 13/12/1983
Chịu chức: 07/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuần Túy
Địa chỉ: Đông La, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Hữu Tuân
Năm sinh: 14/6/1976
Chịu chức: 2/2/2010
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Nam Thái 
Địa chỉ: Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Tuân
Năm sinh: 20/6/1987
Chịu chức: 08/12/2020
Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Tần Nhẫn
Địa chỉ: Minh Tân, Phù Cừ, Hưng Yên
Lm. Giu-se Vũ Thanh Tuấn
Năm sinh: 22/2/1980
Chịu chức: 7/2/2014
(Gia nhập Hội Xuân Bích)
Địa chỉ: Đại Chủng viện Huế, 30 Kim Long, tp.Huế
Lm. Au-gút-ti-nô Nguyễn Văn Tuệ
Năm sinh: 05/06/1983
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Tân Hưng
Địa chỉ: Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Au-gút-ti-nô Phạm Quang Tường 
Năm sinh: 9/8/1954
Chịu chức: 4/12/2001
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Lương Điền
Địa chỉ: Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuyên
Năm sinh: 19/2/1977
Chịu chức: 1/12/2011
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Hưng Yên
Địa chỉ: 76 - Bãi Sậy, Tp. Hưng Yên
Lm. Giu-se Trần Xuân Ứng
Năm sinh: 3/2/1980
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Ngọc Châu
Địa chỉ: Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Việt
Năm sinh: 24/03/1980
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ:  Quản nhiệm Giáo xứ Tống Xuyên
Địa chỉ: Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình
Lm. Gio-a-kim Phạm Văn Việt
Năm sinh: 02/1/1987
Chịu chức: 08/12/2020
Địa chỉ: Trụ Sở Thái Bình, 56 Nguyễn Văn Lạc, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Lm. Đa-minh Nguyễn Văn Vực
Năm sinh: 10/3/1978
Chịu chức: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trà Vy
Địa chỉ: Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Vương
Năm sinh: 2/9/1980
Chịu chức: 7/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đông Châu
Địa chỉ: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Gio-an B. Bùi Như Xành (Thượng)
Năm sinh: 30/9/1980
Chịu chức: 7/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phục Lễ
Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Gio-an Chu Văn Yên
Năm sinh: 28/8/1974
Chịu chức: 2/2/2010
Giáo vụ: Thư ký - văn phòng TGM. TB
Địa chỉ: TGM. Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

2. Danh sách Linh mục Dòng đang phục vụ tại Giáo phận Thái Bình

Lm. Giu-se Bùi Văn Đình (LCTX)
Năm sinh: 13/10/1973
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Trung tâm LCTXTB
Địa chỉ: Trung An, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Phê-rô Vêrôna Trần Văn Cẩm, OP
Năm sinh: 21/12/1965
Chịu chức: 11/6/2010
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Minh Nghĩa
Địa chỉ: Nam Hồng, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Gio-an Trần Ngọc Cương, SDB
Năm sinh: 15/7/1949
Chịu chức: 17/12/1992
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đức Ninh
Địa chỉ: Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên
Lm. Phê-rô Phạm Ngọc Chinh, SDB 
Năm sinh: 19/3/1948
Chịu chức: 1/8/1993
Giáo vụ: Mái ấm Cát Đàm
Địa chỉ: Đông Hoà, Tp. Thái Bình
Lm. Vinh-sơn P.M Phạm Quốc Dũng, CRM
Năm sinh: 20/10/1976
Chịu chức: 1/1/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thiên Lộc
Địa chỉ: Thái Hưng, Thái Thuỵ, Thái Bình
Lm. Gio-an B. Trần Văn Hào , SDB
Năm sinh: 12/5/1958
Chịu chức: 6/1/1994
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Trại Gạo
Địa chỉ: Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se M. Phan Xuân Hào, CRM
Năm sinh: 5/8/1966
Chịu chức: 8/12/2014
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phương Mai
Địa chỉ: Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Giu-se Lê Xuân Hiệp, OP 
Năm sinh: 10/8/1977
Chịu chức: 9/7/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lai Ổn
Địa chỉ: An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Gio-an M. Đặng Đăng Khoa, CRM
Năm sinh: 29/8/1976
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Minh Đức
Địa chỉ: An Thanh, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Lm. Gio-an Bosco M. Cao Thọ Hùng (Uy), CRM
Năm sinh: 1/5/1964
Chịu chức: 9/6/2013
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên
Lm. Tô-ma Đỗ Văn Lâm, MF
Năm sinh: 20/02/1981
Chịu chức: 17/7/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thuỵ Lôi
Địa chỉ: Thuỵ Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
Lm. Gap. M. Nguyễn Hoàng Long, CRM
Năm sinh: 21/1/1977
Chịu chức: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Thái
Địa chỉ: Thuỵ Liên, Thái Thuỵ, Thái Bình
Lm. Giu-se Tống Văn Thiện (LCTX)
Năm sinh: 05/05/1979
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Trung tâm LCTXTB
Địa chỉ: Trung An, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Đa-minh Trần Quốc Toản, CRM
Năm sinh: 27/01/1972
Chịu chức: 08/12/2021
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đống Cao
Địa chỉ: Tân Hoà, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Gio-an Maria Vũ Đức Mẫn, CRM
Năm sinh: 26/6/1979
Chịu chức: 8/12/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thất Sự
Địa chỉ: Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Phê-rô Nguyễn Hữu Phước, OFM Conv
Năm sinh: 10/9/1970
Chịu chức: 22/8/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Đông Thọ
Địa chỉ: Đông Thọ, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Trần Ngọc Phương, MF 
Năm sinh: 1/1/1961
Chịu chức: 31/5/2001
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Thủ Chính
Địa chỉ: Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
Lm. Giu-se Phạm Thanh Quang, CssR
Năm sinh: 10/8/1971
Chịu chức: 19/8/2005
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo họ Bổng Điền
Địa chỉ: Bổng Điền Bắc, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Gio-an Thánh giá Maria Nguyễn Hữu Tài, CRM
Năm sinh: 20/8/1979
Chịu chức: 8/12/2019
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lực Điền
Địa chỉ: Minh Châu, Yên Mỹ, Hưng Yên
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tấn (Tuần), CSJB
Năm sinh: 5/1/1954
Chịu chức: 2000
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Phú Lễ
Địa chỉ: Phú Lễ, Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Giu-se Đinh Văn Thắng, MF
Năm sinh: 4/10/1981
Chịu chức: 8/12/2016
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ An Vỹ
Địa chỉ: An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên
Lm. Giu-se Nguyễn Văn Thắng, CSC
Năm sinh: 18/1/1978
Chịu chức: 23/5/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tiên Chu
Địa chỉ: Tiên Chu, Hồng Nam, Tp. Hưng Yên
Lm. Micae M. Phạm Văn Tuân, CRM
Năm sinh: 11/12/1978
Chịu chức: 9/6/2013
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Giáo Lạc
Địa chỉ: Thái Thọ, Thái Thuỵ, Thái Bình
Lm. Giu-se Lại Ngọc Tuấn, CM
Năm sinh: 4/4/1976
Chịu chức: 11/11/2006
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lương Đống
Địa chỉ: Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Anphongsô Lương Văn Tương, CRM 
Năm sinh: 26/10/1974
Chịu chức: 8/12/2018
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Đức Long
Địa chỉ: Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình
Lm. Anselmô M. Đinh Khắc Tuyên, CRM 
Năm sinh: 6/1/1980
Chịu chức: 8/12/2017
Giáo vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Tràng Quan
Địa chỉ: Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình
Lm. Giu-se Đinh Khắc Vịnh, OP
Năm sinh: 8/3/1973
Chịu chức: 9/6/2007
Giáo vụ: Chánh xứ Giáo xứ Cát Đàm
Địa chỉ: xóm 8, Đông Hoà, Tp. Thái Bình
 
Ghi chú:  Nếu thông tin về quý cha không chính xác, quý cha nào còn thiếu hình ảnh đại diện (hoặc muốn thay đổi hình ảnh), xin báo cho Văn phòng TGM. theo Email vanphongTGM.tb@yahoo.com, hoặc báo cho Ban truyền thông GPTB theo Email bantruyenthonggptb@gmail.com. Chúng con chân thành cảm ơn.
 

 

Chia sẻ: