Chia sẻ: 
14/06/2021 09:37

Dẫn lễ và Lời nguyện Thứ Năm Tuần Thánh (Thánh Lễ Tiệc Ly)

Xh 12, 1-8.11-14; 1Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Thứ Năm, Thứ Sáu, và Thứ Bảy Tuần Thánh là Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm Chúa Giêsu Vượt Qua cõi chết, sống lại vinh hiển để cứu rỗi chúng ta, và dạy chúng ta vượt qua tội lỗi, sống lại nên người mới.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu từ Thánh Lễ chiều nay, gọi là Lễ Tiệc Ly. Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ, để ly biệt các ngài và đi chịu chết chuộc tội loài người. Trong bữa Tiệc này, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh và rửa chân cho các Tông Ðồ, để dạy chúng ta khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ Tiệc Ly với Chúa Giêsu và các Tông Ðồ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Xh 12, 1-14

Bài đọc sau đây nêu lên các quy luật về Bữa Tiệc Vượt Qua dân Do Thái ăn mừng hằng năm, kỷ niệm ngày Chúa giải phóng họ khỏi nô lệ Ai Cập... Chính Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Cr 11, 23-26

Thánh Phaolô thuật lại rằng, trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh, và dạy chúng ta làm để kính nhớ cuộc tử nạn của Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 13, 1-15

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, để tỏ lòng Người thương các ông đến cùng, và để dạy chúng ta sống khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.

- Dẫn vào Nghi Thức Rửa Chân:

Chủ tế sẽ rửa chân cho 12 người, với ý chỉ 12 tông đồ, nhắc lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly và dạy truyền ta: "Ta là Chúa là Thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13,14)

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh Chị em thân mến, Đức Giê-su Ki-tô đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, và dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương. Chúng ta hãy cảm tạ Chuá vì tình thương của Người dành cho chúng ta và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:

  1. Chúa Giê-su đã rửa chân cho các môn đệ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh luôn phục vụ mọi người trong tinh thần khiếm tốn của vị Mục tử Giê-su.
  2. Chúa Giê-su yêu thương các môn đệ của Người đến cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa, biết tích cực dấn thân theo Chúa trên con đường thương yêu, phục vụ.
  3. Chúa Giê-su đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để chúng ta được sống dồi dào. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết quý trọng và bảo vệ sự sống mà Chuá đã trao ban, đặc biệt là sự sống các thai nhi.
  4. Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng ta luôn mãi.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta cảm nhận được tình thương của Chuá, biết siêng năng đến lãnh nhận Bí tích Thánh thể để có sức mạnh đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Chủ tếLạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ vì Chuá đã để lại cho chúng con Bí tích tình yêu là Mình và Máu Thánh Chúa. Xin Chuá khơi dậy trong tâm hồn chúng con nghị lực và tình thương, sức mạnh và lòng trung tín/ để chúng con luôn là những sứ giả trung thành rao giảng Tin Mừng yêu thương của Chúa. Chuá hằng sống và hiển trị muôn đời.

Chia sẻ: