Chia sẻ: 
14/06/2021 09:34

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Chúa Lên Trời Sai Chúng Ta Ðến Với Muôn Dân (Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta hiệp thông với Hội Thánh hân hoan mừng Chúa Giê-su lên trời, sau khi đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó. Trước khi về trời Chúa đã trao cho các tông đồ và chúng ta sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta biết tìm kiếm những điều thiện hảo, sống chân thật, bác ái yêu thương, loan báo Tin mừng của Chúa cho hết thảy mọi người như lời Chúa dạy. 

  • Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 1, 1-11

Bài đọc sau đây thuật lại việc sau khi sống lại Chúa Giê-su dạy dỗ các tông đồ 40 ngày, ban Chúa Thánh Thần cho các ông và sai đi rao giảng Tin Mừng rồi Người lên trời.

  • Dẫn vào Bài Ðọc 2: Ep 1, 17-23

Thánh Phao-lô xin Chúa ban thần trí khôn ngoan cho các tín hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thực là Ðức Giê-su, Ðấng đã sống lại từ cõi chết. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 28, 16-20

Tin Mừng hôm nay thuật lại khi lên trời nhận lại vinh quang của Người, Ðức Giê-su trao cho các tông đồ và chúng ta sứ mạng rao giảng Tin Mừng, và hứa ở với chúng ta đến tận thế.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Hôm nay Chúa Giê-su khải hoàn lên trời, tiến vào vinh quang Nước Chúa và được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa Cha. Người đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.

1. “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh chu toàn sứ mạng Chúa trao phó, luôn tận tình hướng dẫn dân Chúa nhớ rằng, quê hương chúng ta ở trên trời, để luôn biết sống thánh thiện và khao khát tìm kiếm Nước Trời. 

2. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành muôn đệ, làm phép rửa và dạy bảo mọi người giữ điều Thầy truyền dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu hăng say rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương bác ái, để nhiều người sớm nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa. 

3. Hôm nay là ngày thế giới truyền thông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em làm việc trong lĩnh vực truyền thông luôn tôn trọng sự thật và truyền thông điều thiện như là việc loan báo Tin Mừng Nước Chúa.

4. “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta tin rằng Chúa đang hiện diện trên trần gian này, nhờ đó biết sống tín thác vào tình yêu Chúa và khao khát tìm kiếm Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, hôm nay Chúa về trời và hứa sẽ ban thưởng nước trời cho con cái Chúa. Xin cho chúng con trung thành sống trọn hảo lời tuyên hứa trong ngày chịu phép rửa tội và thêm sức, nhờ đó Chúa sẽ cho chúng con chung hưởng niềm vui sự sống, hạnh phúc vĩnh cửu trên trời với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.   

NA_MtgTL

Chia sẻ: