Chia sẻ: 
14/06/2021 09:38

Công trình LCTX: Danh sách công nhân thiện nguyện Giáo xứ Hoàng Xá

TTLCTX - Ngày 01/11/2018, giáo dân thuộc Giáo xứ Hoàng Xá đã đến công trình Lòng Thương Xót An Lạc để tiếp tục đóng góp ngày công cho công trình sớm được hoàn thành.

Sau đây là danh sách các công nhân thiện nguyện Giáo xứ Hoàng Xá:

 

Ngày 23/10/2018:

Buổi sáng:

 1. Đaminh Vũ Đức Hữu
 2. Đaminh Phạm Văn Hải
 3. Đaminh Nguyễn Văn Tân
 4. Đaminh Trần Văn Đài
 5. Đaminh Phạm Văn Bổn
 6. Đaminh Phạm Văn Lập
 7. Giuse Phạm Văn Thập
 8. Giuse Phạm Duy Binh
 9. Giuse Lưu Van Phú
 10. Giuse Phạm Văn Thênh
 11. Giuse Phạm Văn Quyển
 12. Giuse Phạm Văn Vệ
 13. Giuse Nguyễn Ngọc Lân
 14. Giuse Phạm Ngọc Khanh
 15. Giuse Phạm Văn Bình
 16. Giuse Nguyễn Văn Kích
 17. Giuse Trần Văn Khoái
 18. Giuse Nguyễn Văn Viện
 19. Giuse Nguyễn Ngọc Vỹ
 20. Giuse Trần Văn Thiệp
 21. Giuse Nguyễn Văn Tiếp
 22. Giuse Phạm Văn Đắc
 23. Giuse Nguyễn Văn Hiến
 24. Giuse Nguyễn Văn Nhiên
 25. Giuse Nguyễn Văn Đỗ
 26. Giuse Nguyễn Văn Đức
 27. Giuse Vũ Văn Thưởng
 28. Giuse Phạm Văn Miên
 29. Đaminh Trần Văn Thọ
 30. Giuse Phạm Văn Binh
 31. Vinc. Đỗ Văn Hải
 32. Sr. Anna Đào Thị Hòa
 33. Sr. Matta Hoàng Thị Hạt
 34. Sr. Maria Nguyễn Thị Thắm
 35. Maria Vũ Thị Huyền
 36. Maria Phạm Thị Châm
 37. Maria Phạm Thị Sao
 38. Maria Phạm Thị Huế
 39. Maria Phạm Thị Ngần
 40. Maria Nguyễn Thị Ngượi
 41. Maria Phạm Thị Lừng

 

Buổi chiều: 

 1. Đaminh Vũ Đức Hữu
 2. Đaminh Trần Văn Hưởng
 3. Đaminh Phạm Quốc Hưng
 4. Đaminh Nguyễn Văn Cung
 5. Đaminh Nguyễn Văn Tân
 6. Đaminh Phạm Văn Lập
 7. Đaminh Vũ Văn Diệm
 8. Giuse Vũ Văn Tiếp
 9. Giuse Phạm Văn Thênh
 10. Giuse Nguyễn Văn Nhiên
 11. Giuse Phạm Văn Kiều
 12. Giuse Phạm Văn Ngũ
 13. Giuse Nguyễn Văn thiệm
 14. Giuse Nguyễn Văn kích
 15. Giuse Phạm Văn Hiểu
 16. Giuse Phạm Ngọc Khanh
 17. Giuse Phạm Văn Miên
 18. Đaminh Trần Văn Thọ
 19. Giuse Phạm Hải Đăng
 20. Giuse Phạm Văn Quyển
 21. Giuse Nguyễn Văn Hiến
 22. Sr.Anna Đào Thị Hòa
 23. Sr.Maria Nguyễn Thị Thắm
 24. Maria Nguyễn Thị Ngượi
 25. Maria Nguyễn Thị Dung
 26. Maria Phạm Thị Mưa
 27. Maria Phạm Thị Lừng

 

Ngày 24/10/2018:

Buổi sáng:

 1. Đaminh Nguyễn Văn Cung
 2. Đaminh Phạm Quốc Hưng
 3. Đaminh Trần Văn Hưởng
 4. Đaminh Vũ Đức Hữu
 5. Đaminh Nguyễn Văn Tân
 6. Đaminh Trần Văn Viết
 7. Đaminh Phạm Văn Lập
 8. Đaminh Trần Văn Thọ
 9. Giuse Phạm Văn Sách
 10. Giuse Nguyễn Văn Nhiên
 11. Giuse Vũ văn Thưởng
 12. Giuse Phạm Tất Thắng
 13. Giuse Phạm Văn Toàn
 14. Giuse Nguyễn Văn Toàn
 15. Đamnh Phạm Văn Xuyến
 16. Giuse Phạm Văn Miên
 17. Giuse Phạm Văn Thế
 18. Giuse Phạm Văn Đắc
 19. Giuse Nguyễn văn Kích
 20. Giuse Phạm Văn Hiểu
 21. Giuse Vũ Văn Tiếp
 22. Giuse Nguyễn Văn Tán
 23. Giuse Nguyễn Văn Thành
 24. Giuse Phạm Văn Kiều
 25. Giuse Phạm Duy Binh
 26. Giuse Phạm Văn Binh
 27. Giuse Phạm Văn Khanh
 28. Giuse Phạm Văn Trưởng
 29. Giuse Phạm Văn Công
 30. Giuse Nguyễn Văn Thiệm
 31. Giuse Nguyễn Văn Thái
 32. Giuse Nguyễn Văn Đỗ
 33. Giuse Phạm Văn Khơi
 34. Giuse Phạm Văn Quyền
 35. Giuse Nguyễn Văn Lân
 36. Giuse Nguyễn Huy Hoàn
 37. Giuse Nguyễn Văn Hiến
 38. Đaminh Nguyễn Văn Kình
 39. Đaminh Nguyễn Văn Cường
 40. Đaminh Trần Văn Quy
 41. Giuse Phạm Hải Đăng
 42. Giuse Nguyễn Văn Chỉnh
 43. Giuse Lưu Văn Phú
 44. Giuse Nguyễn Văn Viện
 45. Giuse Nguyễn Văn Quyến
 46. Giuse Phạm Quang Thập
 47. Giuse Phạm Văn Tiệm
 48. Giuse Phạm Văn Thược
 49. Giuse Phạm Văn Bình
 50. Giuse Phạm Văn Vệ
 51. Sr.Anna Đào Thị Hòa
 52. Sr.Maria Nguyễn Thị Thắm
 53. Maria Vũ Thị Bảy
 54. Maria Vũ Thị Tuyết
 55. Maria Nguyễn Thị Ngượi
 56. Maria Vũ Thị Huyền
 57. Maria Phạm Thị Mỵ (Toàn)
 58. Maria Nguyễn Thị Dung
 59. Maria Phạm Thị Dung
 60. Maria Phạm Thị Sao
 61. Maria Phạm Thị Quất
 62. Maria Phạm Thị Huế
 63. Maria Phạm Thị Mưa
 64. Maria Vũ Thị Vang
 65. Maria Phạm Thị Ngát (Cước)
 66. Maria Phạm Thị Lừng
 67. Rôsa Trần Thị Rựa
 68. Maria Nguyễn Thị Nhẫn
 69. Maria Phạm Thị Thuận
 70. Maria Phạm Thị Rược

 

Buổi chiều:

 1. Đaminh Nguyễn Văn Tân
 2. Đaminh Vũ Đức Hữu
 3. Giuse Nguyễn Văn Kích
 4. Giuse Phạm Văn khanh

 

Ngày 25/10/2018:

Buổi sáng:

Họ nhà xứ:

 1. Đaminh Trần Văn Thọ
 2. Đaminh Nguyễn Văn Tân
 3. Đaminh Vũ Đức Hữu
 4. Đaminh Nguyễn Văn Cung
 5. Đaminh Phạm Văn Lập
 6. Giuse Phạm Văn Sách
 7. Giuse Phạm Văn Khanh
 8. Giuse Nguyễn Văn Kích
 9. Giuse Nguyễn Văn Hiến
 10. Giuse Phạm Văn Toàn
 11. Giuse Lưu Văn Phú
 12. Giuse Phạm Văn Đắc
 13. Giuse Phạm Văn Miên
 14. Giuse Nguyễn Văn Chỉnh
 15. Giuse Nguyễn văn Nhiên
 16.  

Họ An Lão: 

 1. Gioan Nguyễn Đình Văn
 2. Gioan Nguyễn Văn Tặng
 3. Gioan Nguyễn Văn Liệu
 4. Gioan Trịnh Văn Tấn
 5. Gioan Nguyễn Văn Lâm
 6. Gioan Nguyễn văn Thiết
 7. Gioan Nguyễn Văn Vơn
 8. Gioan Nguyễn Văn Hiệt
 9. Gioan Nguyễn Văn Cường
 10. Gioan Nguyễn Văn Thủ
 11. Gioan Nguyễn Văn thức
 12. Gioan Nguyễn văn Sức
 13. Giuse Trần Văn Diện
 14. Maria Nguyễn Thị Thật
 15. Maria Nguyễn Thị Thiên
 16. Maria Nguyễn Thị Nhâm
 17. Maria Nguyễn Thị Len
 18. Maria Nguyễn Thị Thơ
 19. Maria Vũ Thị Chín

 

Buổi Chiều:

Họ nhà xứ:

 1. Đaminh Trần Văn Thọ
 2. Đaminh Nguyễn Văn Tân
 3. Đaminh Vũ Đức Hữu
 4. Đaminh Nguyễn Văn Cung
 5. Đaminh Phạm Văn Lập
 6. Giuse Phạm Văn Sách
 7. Giuse Phạm Văn Khanh
 8. Giuse Nguyễn Văn Kích
 9. Giuse Nguyễn Văn Hiến
 10. Giuse Phạm Văn Toàn
 11. Giuse Lưu Văn Phú
 12. Giuse Phạm Văn Đắc
 13. Giuse Phạm Văn Miên
 14. Đaminh Phạm Văn Xuyến
 15. Giuse Nguyễn văn Nhiên

 

Họ An Lão:

 1. Gioan Nguyễn Đình Văn
 2. Gioan Nguyễn Văn Tặng
 3. Gioan Nguyễn Văn Phan
 4. Gioan Trịnh Văn Tấn
 5. Gioan Nguyễn Văn Lâm
 6. Gioan Nguyễn văn Thiết
 7. Gioan Nguyễn Văn Đề
 8. Gioan Nguyễn Văn Hiệt
 9. Gioan Nguyễn Văn Cường
 10. Gioan Nguyễn Văn Thủ
 11. Gioan Nguyễn Văn thức
 12. Gioan Nguyễn văn Sức
 13. Giuse Trần Văn Diện
 14. Gioan Nguyễn văn Hà
 15. Maria Nguyễn Thị Thật
 16. Maria Nguyễn Thị Thiên
 17. Maria Nguyễn Thị Nhâm
 18. Maria Nguyễn Thị Len
 19. Maria Nguyễn Thị Thơ
 20. Maria Vũ Thị Chín

 

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Ban xây dụng TTLCTX

Chia sẻ: