Các thánh tử đạo GPTB

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Quê Hương Thái Bình

“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau sẽ khấp khởi mừng” (Tv 125,5).05 - Thánh Ðaminh Trần Văn Huyên (1817-1862)

Ðaminh Huyên là một giáo dân mộ đạo. Ngài sinh năm 1817 tại Ðông Thành, Thái Bình; chết thiêu ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Nam Ðịnh cùng với Đaminh Toại. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong hai ngài lên hàng Chân Phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong lên hàng Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lễ kính vào ngày 05 tháng 6.

06 - Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (1832-1861)

Giuse Nguyễn Duy Khang là Thầy Giảng Dòng Ba Ða Minh. Ngài sinh năm 1832 tại Trà Vy, Thái Bình. Lãnh phúc tử đạo ngày 06 tháng 12 năm 1861 tại Hải Dương. Thánh Khang là người giúp việc cho Ðức Cha Hermosilla. Trong khi cố gắng cứu chủ thoát ngục, ngài bị bắt, bị trừng phạt 120 roi. Sau nhiều lần bị tra tấn, ngài bị xử trảm (chém đầu). Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 06 tháng 12.

07 - Thánh Tôma Nguyễn Văn Khuông (1780-1860)

Tôma Khuông sinh năm 1780 tại Nam Hào, Hưng Yên. Ngài là Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30.01.1860 tại Hưng Yên dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29.4.1951 cùng với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam, cha Tôma Khuông được Đức Piô XII suy tôn lên hàng Chân Phước. Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 30 tháng 01.

08 - Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu (1790-1839)

Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu là thầy giảng Dòng Ba Ða Minh. Ngài sinh năm 1790, tại Kẻ Ðiều, Thái Bình. Chịu tử đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839, tại Cổ Mễ. Ngài bị xử giảo (thắt cổ) chết cùng với 4 bạn hữu, kể cả Stephanô Vinh và Ðaminh Úy. Ngày 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn năm vị anh hung tử đạo: Phanxicô Xavie Hà Trọng Mậu, Đaminh Bùi Văn Úy, Augustinô Nguyễn Văn Mới, Tôma Nguyễn Văn Đệ và Stêphanô Nguyễn Văn Vinh lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. Ngày Lễ kính 19 tháng 12.

09 - Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới (1806-1839)

Augustinô Nguyễn Văn Mới là một nông dân thuộc Dòng Ba Ða Minh. Ngài sinh năm 1806 tại Phú Trang, Nam Ðịnh. Tử vì đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839, tại Cổ Mễ. Ngài bị xử giảo (thắt cổ) chết vì từ chối không bước qua thập giá. Ngày 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn năm vị anh hùng tử đạo: Phanxicô Xavie Hà Trọng Mậu, Đaminh Bùi Văn Úy, Augustinô Nguyễn Văn Mới, Tôma Nguyễn Văn Đệ và Stêphanô Nguyễn Văn Vinh lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. Ngày Lễ kính 19 tháng 12.

10 - Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (1800 – 1862)

Phêrô Thuần, Sinh năm 1802 tại Ðông Phú, Thái Bình. Ngài bị thiêu sống ngày 06.6.1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức cùng với Phêrô Đinh Văn Dũng. Đức Piô XII suy tôn lên bậc Chân Phước ngày 29.4.1951. Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 06.6.

11 - Thánh Ðaminh Trần Văn Toại (1811-1862)

Ðaminh Tọai là một ngư phủ. Ngài sinh năm 1811 tại Ðông Thành, Thái Bình. Tử Đạo ngày 05 tháng 6 năm 1862 tại Nam Ðịnh. Ngài bị chết thiêu trong một túp lều tre cùng với Thánh Phêrô Ða và Phêrô Thuần. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong ông lên hàng Chân Phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong lên hàng Hiển Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lễ kính vào ngày 05.6.

12 - Thánh Tôma Đào Đình Toán (1764-1840)

Tôma Toán sinh năm 1764 tại Cần Phán, Nam Ðịnh. Ngài là Thầy giảng dòng ba Ða Minh, bị chết rũ tù ngày 27.7.1840 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn thày Tôma Toán lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 27.6.

13 - Thánh Giuse Trần Văn Tuân (1821-1861)

Giuse Tuân chào đời khoảng năm 1811 tại họ Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yên. Tuy là gia đình nông dân nghèo, nhưng cha mẹ cậu là người đạo đức và tận tâm giáo dục con cái. Tứ cái nôi ấm cúng đó, Giuse Tuân đã lớn lên trong chân lý đức tin và trong tình thương của Thiên Chúa, của cha mẹ và của mọi người.

14 - Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (1766 - 1838)

Phêrô Nguyễn Bá Tuần sinh năm 1766 tại Ngọc Ðồng, Hưng Yên. Ngài là Linh mục triều, bị chết rũ tù ngày 15.7.1838 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn chân phước linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần ngày 27.05.1900. Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 15.7.

15 - Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc (1953-1962)

Giuse Túc sinh năm 1852 tại Hoàng Xá, Bắc Ninh. Ngài bị xử trảm ngày 01.06.1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức. Ngày 29.4.1951, Đức Piô XII suy tôn Giuse Túc lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 01.6.

16 - Thánh Đaminh Bùi Văn Úy (1812-1839)

Ðaminh Bùi Văn Úy, Dòng Ba Ða Minh, thầy giảng; sinh năm 1813 tại Thái Bình. Tử đạo ngày 19.12.1839 tại Cổ Mễ dưới đời vua Minh Mạng. Ngài bị bắt vì có đạo cùng với Tôma Ðệ và bị xử giảo (thắt cổ) chết vì không chịu bỏ đạo. Ngày 27.5.1900 Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn năm vị anh hùng tử đạo: Phanxicô Xavie Hà trọng Mậu, Đaminh Bùi văn Úy, Augustinô Nguyễn văn Mới, Tôma Nguyễn văn Đệ và Stêphanô Nguyễn văn Vinh lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. Ngày Lễ kính 19 tháng 12.

17 - Thánh Giuse Ðặng Ðình Viên (1787-1838)

Giuse Ðặng Ðình Viên, Sinh năm 1787 tại Tiên Chu, Hưng Yên. Ngài là Linh mục triều, bị xử trảm ngày 21.8.1838 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn cha Giuse Đặng Đình Viên lên hàng Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19.06.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 21.08.

18 - Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh (1814-1839)

Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, thầy giảng, Dòng Ba Ða Minh; sanh 1814 tại Phù Trang, Nam Ðịnh. Tử đạo ngày 19.12.1839, tại Cổ Mễ, dưới đời vua Minh Mạng. Ngài là một nông dân sốt sắng, chịu xử giảo (thắt cổ) vì đức tin cùng với bốn người bạn, kể cả Tôma Đệ. 27.5.1900, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII đã suy tôn năm vị anh hung tử đạo: Phanxicô Xavie Hà trọng Mậu, Đaminh Bùi văn Úy, Augustinô Nguyễn văn Mới, Tôma Nguyễn văn Đệ và Stêphanô Nguyễn văn Vinh lên bậc Chân Phước. Ngày 19.6.1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong các vị lên bậc hiển thánh. Ngày Lễ kính 19 tháng 12.

19 - Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (1786 - 1839)

Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn), Sinh năm 1786 tại Hưng Lập, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh. Bị xử trảm ngày 26.11.1839 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27.5.1900 do Ðức Lêô XIII, Ngày 19.6.1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên hàng Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 26.11.