Chia sẻ: 
14/06/2021 09:30

Các Bề trên Giáo phận

Các Bề trên Giáo phận từ ngày thành lập Giáo phận (09.3.1936) đến nay

Đức cha Gioan Casado Thuận
Sinh: 27.12.1866
Linh mục: 28.01.1911
Giám mục: 02.08.1936
Khẩu hiệu giám mục: "Ai Thực Hành Việc Công Chính
Là Xây Dựng Hoà Bình"
- Opus Justitiae Pax -
 
 
 
Đức cha Santos Ubierna Ninh
Sinh: 01.11.1907
Linh mục: 20.12.1930
Giám mục: 29.9.1942
Khẩu hiệu giám mục: “Đổ Máu Hoà Dâng Với Hy Sinh Lễ Tế"
– Immolor supra sacrificium -
 
 
 
Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ
Sinh: 15.10.1909
Linh mục: 23.5.1938
Giám mục: 25.3.1960
Khẩu hiệu giám mục: "Lính Tốt Của Chúa Kitô"
- Bonus Miles Christi -
 
 
 
Đức cha Giuse Đinh Bỉnh
Sinh: 02.5.1922
Linh mục: 16.7.1960
Giám mục: 08.12.1979
Khẩu hiệu giám mục: "Này Là Mẹ Con"
- Ecce Mater Tua -
 
 
 
Đức Hồng Y Giuse Maria TrỊnh Văn Căn
Sinh: 19.03.1921
Linh mục: 08.12.1949
Giám mục: 02.6.1963
Khẩu hiệu giám mục: "Thương Yêu, Vui Mừng, Bình An"
 
 
 
Đức cha F.X Nguyễn Văn Sang
Sinh: 08.01.1932
Linh mục: 18.4.1958
Giám mục: 22.4.1981
Khẩu hiệu giám mục: “Chân Lý Trong Tình Thương”
- Veritatem in Caritate -
 
 
 
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ
Sinh: 15.01.1946
Linh mục: 17.12.1973
Giám mục: 18.01.2006
Khẩu hiệu giám mục: “Xin Cho Tôi Các Linh Hồn”
– Da Mihi Animas -
 
Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu
Sinh: 17.7.1962
Linh mục: 09.3.1996
Giám mục: 31.12.2022
Khẩu hiệu giám mục: “Này Con Xin Đến”
– Ecce Venio -

 

Chia sẻ: