Xây dựng ĐCV Thánh Tâm

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 24 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 24 tháng 11 năm 2021Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 19 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 19 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 18 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 17 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 17 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 16 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 16 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 15 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 15 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 14 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 14 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 13 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 13 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 12 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 11 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Chính tòa Thái Bình sang góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Nguyệt Lãng và Đức Long lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 08 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 08 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Thượng Điền, Đại Hội, Nghĩa Chính và Gia Lạc lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 06 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 06 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Cát Đàm lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 05 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 05 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Bồng Tiên lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 04 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 03 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ An Lạc lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 03 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày03 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ An Châu lên góp công cho công trình.