Xây dựng ĐCV Thánh Tâm

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 17 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Nghĩa lên góp công cho công trình.Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 21 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 21 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Hữu Tiệm lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 20 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 20 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Cổ Việt và Trại Gạo lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 19 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 19 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Trung Trung Thành, Đông A, Văn Lăng và Quân Trạch lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 4 năm 2022

Nhật ký xây dựng Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 4 năm 2022:

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 11 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 11 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Trung Đồng và Giáo xứ Hữu Vy lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 09 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 09 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thượng Điền và Giáo xứ Phú Lễ lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 08 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 08 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hoàng Xá và Giáo xứ Thanh Minh lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 07 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 07 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Chính tòa và Giáo xứ Thanh Minh lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 06 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 06 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Đức Long và Giáo xứ Nguyệt Lãng lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 05 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 05 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nghĩa Chính lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 04 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 04 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Bồng Tiên và Giáo xứ Gia Lạc lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 03 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 03 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ An Vỹ lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 02 tháng 4 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 02 tháng 4 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Tây Làng và Giáo xứ Cát Đàm lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 31 tháng 03 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ  An Lạc lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 30 tháng 03 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 30 tháng 03 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ  Phục Lễ và giáo xứ An Châu lên góp công cho công trình.