20/06/2022 20:29

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 18 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Đức lên góp công cho công trình.

1. Nhân công
-        10 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban Thường trực
-        18 Giáo dân Giáo xứ Giáo Lạc
-        12 Giáo dân Giáo xứ Danh Giáo
2. Công việc
-        Lắp khung cửa tầng 5 khu A: Tổ ông Châu
-        Chỉnh khung cửa tầng 4 khu C: 4 thợ công nhật và quý thầy
-        Xây chèn khung cửa tầng 4 khu B: 2 thợ công nhật và Giáo dân
-        Xậy hộp kỹ thuật tầng 4 khu C: 2 thợ công nhật và giáo dân
-        Dọn xà bần tầng 4 khu C
-        Đổ bê tông phào cột tròn: Giáo dân giáo xứ Danh Giáo, Giáo Lạc
-        Làm cốt thép máng nước
-        Làm phào tổ anh Bằng
-        Đúc con song tầng 3 khu A: quý thầy và Giáo dân
-        Làm điện: 1 người
-        Làm nước: 1 người

Stt Tên thánh Tên gọi Gx/gh
1 Phê-rô Oánh Giáo Lạc
2 Phê-rô Bách Giáo Lạc
3 Phê-rô Sỹ Giáo Lạc
4 Giu-se Huấn Giáo Lạc
5 Phê-rô Phủ Giáo Lạc
6 Phê-rô Văn Giáo Lạc
7 Phê-rô Tân Giáo Lạc
8 Giu-se Ưu Giáo Lạc
9 Phê-rô Điêm Giáo Lạc
10 Phê-rô Thiềm Giáo Lạc
11 Phê-rô Vững Giáo Lạc
12 Phê-rô Đô Giáo Lạc
13 Ma-ri-a Gấm Giáo Lạc
14 Ma-ri-a Thâm Giáo Lạc
15 Phê-rô Phùng Giáo Lạc
16 Đa-minh Giang Giáo Lạc
17 Giu-se Thắng Giáo Lạc
18 Ma-ri-a Thắm Giáo Lạc
19 Giu-se Phương Danh Giáo
20 Vinh-sơn Kiểm Danh Giáo
21 Ma-ri-a Mi Danh Giáo
22 Ma-ri-a Thay Danh Giáo
23 An-tôn Hưng Danh Giáo
24 Giu-se Toán Danh Giáo
25 Giu-se Khang Danh Giáo
26 An-tôn Hải Danh Giáo
27 Đa-minh Hiện Danh Giáo
28 Đa-minh Thời Danh Giáo
29 Au-gus-ti-nô Kế Danh Giáo
30 Vinh-sơn Quân Danh Giáo

Xem hình

BXDĐCV