06/01/2022 22:33

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 06 tháng 01 năm 2022

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 06 tháng 01 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Bác Trạch và Đồng Quan lên góp công cho công trình.


1. Nhân công
-        25 Thợ công nhật
-        Các đội thợ khoán
-        15 Thầy Ban thường trực
-        25 Thầy lớp Triết I
-        26 Giáo dân Giáo xứ Đồng Quan
-        43 Giáo dân Giáo xứ Bác Trạch
2. Công việc
-        Đổ bê tông vòm tầng thượng mặt tiền khu b
-        Đổ bê tông mái cầu thang khu c
-        Lắp phào chỉ khu b mặt tiền
-        Lắp gạch thông gió
-        Đắp phào chỉ khu c
-        Trát cột nhà nguyện tầng 2 khu b
-        Trát tường tầng 6 khu c
-        Xây cột tròn tầng trệt khu a
-        San đất cát và làm mặt bằng mặt tiền khu b
-        San lấp ao
-        Ốp gạch thẻ tường hành lang mặt tiền khu a và khu c
-        Thi công điện
-        Thi công nước

DANH SÁCH NHÂN CÔNG THIỆN NGUYỆN

STT TÊN THÁNH TÊN GỌI GX/GH
1 Giê-rô-ni-mô Thiết Bác Trạch
2 Giê-rô-ni-mô Vinh Bác Trạch
3 Giê-rô-ni-mô Rõng Bác Trạch
4 Ca-ta-ri-na Ngọc Bác Trạch
5 Phi-lô-mê-na Thêm Bác Trạch
6 Phi-lô-mê-na Bình Bác Trạch
7 Phi-lô-mê-na Sa Bác Trạch
8 Phi-lô-mê-na Hiền Bác Trạch
9 Phi-lô-mê-na Sợi Bác Trạch
10 Phi-lô-mê-na Tươi Bác Trạch
11 Giê-rô-ni-mô Lanh Bác Trạch
12 Giê-rô-ni-mô Định Bác Trạch
13 Giê-rô-ni-mô Bảo Bác Trạch
14 Giê-rô-ni-mô Phan Bác Trạch
15 Giê-rô-ni-mô Đoàn Bác Trạch
16 Phi-lô-mê-na Bác Trạch
17 Phi-lô-mê-na Hỡi Bác Trạch
18 Phi-lô-mê-na Thủy Bác Trạch
19 Phi-lô-mê-na The Bác Trạch
20 Phi-lô-mê-na Thung Bác Trạch
21 Phi-lô-mê-na Tuyết Bác Trạch
22 Maria Linh Bác Trạch
23 Giê-rô-ni-mô Điển Bác Trạch
24 Giê-rô-ni-mô Tình Bác Trạch
25 Giê-rô-ni-mô Tiến Bác Trạch
26 Giê-rô-ni-mô Trực Bác Trạch
27 Giê-rô-ni-mô Trạch Bác Trạch
28 Giê-rô-ni-mô Kiến Bác Trạch
29 Giê-rô-ni-mô Văn Bác Trạch
30 Giê-rô-ni-mô Bác Trạch
31 Giê-rô-ni-mô Khuyến Bác Trạch
32 Giê-rô-ni-mô Ruy Bác Trạch
33 Giê-rô-ni-mô Thao Bác Trạch
34 Phi-lô-mê-na Lụa Bác Trạch
35 Phi-lô-mê-na Thủy Bác Trạch
36 Phi-lô-mê-na Liễu Bác Trạch
37 Phi-lô-mê-na Len Bác Trạch
38 Phi-lô-mê-na Liên Bác Trạch
39 Giê-rô-ni-mô Cách Bác Trạch
40 Giê-rô-ni-mô Bảo Bác Trạch
41 Giê-rô-ni-mô Thú Bác Trạch
42 Giê-rô-ni-mô Mát Bác Trạch
43 Phi-lô-mê-na Đào Bác Trạch
44 Giuse Sáng Đồng Quan
45 Giuse Vinh Đồng Quan
46 Giuse Anh Đồng Quan
47 Giuse Hiếu Đồng Quan
48 Giuse Thoan Đồng Quan
49 Giuse Vụ Đồng Quan
50 Giuse Thế Đồng Quan
51 Đaminh Cần Đồng Quan
52 Maria Lanh Đồng Quan
53 Giuse Thượng Kinh Nhuế
54 Giuse Hùng Kinh Nhuế
55 Đaminh Đức Kinh Nhuế
56 Phê-rô Hùng Kinh Nhuế
57 Maria Mít Kinh Nhuế
58 Giuse Thiệu Kính Danh
59 Giuse Hưng Kính Danh
60 Giuse Tuyển Kính Danh
61 Giuse Thống Kính Danh
62 Maria Nhuần Kính Danh
63 Maria Thiêng Kính Danh
64 Giuse Phú Kính Danh
65 Đaminh Tần Kính Danh
66 Giuse Phúc Kính Danh
67 Đaminh Quang Kính Danh
68 Maria Liễu Kính Danh
69 Giuse Thanh Kính Danh

Xem hình

VPXDĐCV