14/06/2021 09:39

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/6/2020

Cộng đoàn Giáo xứ Thanh Châu hôm nay, 28/6/2020, đã góp công xây dựng công trình chủng viện.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà khu A,

- Xử lý phần phát sinh khu A.

- Phụ bơm cát nền khu C + Vòng cung.

- Tổ sắt nghỉ buộc cốt thép cột khu B.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Tổ thợ công nhật: 7 người.

- Giáo dân: 1 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + cộng đoàn Giáo xứ Thanh Châu góp công xây dựng công trình.

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Biên

Thanh Châu

Nhà xứ

2

Đaminh

Trinh

Thanh Châu

Nhà xứ

3

Đaminh

Đài

Thanh Châu

Nhà xứ

4

Đaminh

Hiền

Thanh Châu

Nhà xứ

5

Đaminh

Dũng

Thanh Châu

Nhà xứ

6

Giuse

Sinh

Thanh Châu

Nhà xứ

7

Đaminh

Phan

Thanh Châu

Nhà xứ

8

Giuse

Văn

Thanh Châu

Nhà xứ

9

Đaminh

Thăng

Thanh Châu

Nhà xứ

10

Giuse

Hiển

Thanh Châu

Nhà xứ

11

Đaminh

Nhạc

Thanh Châu

Nhà xứ

12

Đaminh

Các

Thanh Châu

Nhà xứ

13

Đaminh

Quyết

Thanh Châu

Nhà xứ

14

Đaminh

Kiều

Thanh Châu

Nhà xứ

15

Đaminh

Tới

Thanh Châu

Nhà xứ

16

Giuse

Rinh

Thanh Châu

Nhà xứ

17

Đaminh

Thấu

Thanh Châu

Nhà xứ

18

Đaminh

Lãng

Thanh Châu

Nhà xứ

19

Phao-lô

Thế

Thanh Châu

Nhà xứ

20

Phao-lô

Độ

Thanh Châu

Nhà xứ

21

Phao-lô

Năm

Thanh Châu

Nhà xứ

22

Phao-lô

Công

Thanh Châu

Nhà xứ

23

Giuse

Thủy

Thanh Châu

Nhà xứ

24

Giuse

Lập

Thanh Châu

Nhà xứ

 

8 người thuộc giáo họ Thánh Tử Đạo 

 

8 người thuộc giáo họ Dưỡng Trực 

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT