14/06/2021 09:35

Suy niệm thứ 3 tuần 25 TN - ( Lc 8,19-21)

LÀ NGƯỜI THÂN VỚI CHÚA

Chúa Giê-su đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Suy niệm: Người đời thường nói “một người làm quan cả họ được nhờ” bởi vì từ xưa đến nay trong xã hội, vẫn ngầm tồn tại một quy luật là bất cứ việc gì hễ có “nhất thân nhì thế” lập tức sẽ trôi chảy ngay. Và ngay cả khi không có “dây mơ rễ má” gì, thì người ta cũng cố tìm người sang, bắt quàng làm họ, để còn cậy nhờ khi hữu sự. Não trạng đó đã gây ra biết bao điều tệ hại cho xã hội. Đối lại những người muốn áp dụng điều đó cho Ngài, Chúa Giê-su chỉ ra cách thức để tạo một mối tương giao thân thích đích thực với Ngài: Đó là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính Chúa Giê-su nói:“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Mời Bạn: Được làm người thân với Thiên Chúa, có là Tin Mừng cho bạn ngày hôm nay không? Muốn thế hãy thực hiện phương cách Chúa dạy: Lắng nghe và Thực hành Lời Ngài. Mời bạn mở Kinh Thánh, đọc và chìm sâu trong tâm tình cầu nguyện. Và Chúa sẽ tỏ cho bạn biết bạn phải thực hành điều gì cho đẹp lòng Ngài. Và rồi bạn sẽ thấy Chúa ở trong bạn và bạn ở trong Chúa.

Sống Lời Chúa: Đọc cả đoạn Phúc Âm của ngày hôm nay, suy gẫm và thưa Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường tìm cách để làm đẹp lòng người đời, làm quen với người thế giá, kết bạn với người nổi tiếng, trong khi đó, Chúa vĩ đại hơn nhiều, thì chúng con lại thờ ơ, Chúa chung thủy muôn đời, thì con lại bỏ mặc. Xin cho chúng con biết thực hành Lời Chúa để trở thành người thân của Chúa. Amen.