14/06/2021 09:29

Quản lý

Việc bổ nhiệm Trong mỗi giáo phận, sau khi đã tham khảo ý kiến với Hội Đồng Tư vấn và Hội Đồng kinh tế, Giám Mục phải bổ nhiệm một quản lý .

5.2.    Điều kiện của ứng viên
Là một linh mục phải thực sự thông thạo trong lãnh vực kinh tế và nổi tiếng là thanh liêm ;
Được Giám Mục chỉ định hay linh mục đoàn bầu.
5.3.    Quyền hành và nhiệm vụ
Quản lý có trách vụ theo thể thức Hội Đồng kinh tế ấn định, quản trị dưới quyền của Giám Mục, mọi tài sản của giáo phận, và dựa trên lợi tức thu hoạch được của giáo phận, thi hành những chi tiêu theo lệnh hợp lệ của Giám Mục hoặc của những người khác được Giám Mục ủy thác .
“Cuối năm, Quản lý phải tường trình cho Hội Đồng kinh tế về việc thu chi"  .
Vị quản lý không được tự ý giải quyết vấn đề tài chính quan trọng (từ 10 triệu đồng trở lên) khi chưa có phép của Giám Mục. Những vấn đề quan trọng về đời sống vật chất của giáo phận phải được đưa ra bàn hỏi trong hội đồng cố vấn, hội đồng kinh tế.
Các ngân khoản đều có sổ sách riêng : tiền của giáo phận, giáo xứ, chủng sinh, tu sĩ, bác ái xã hội, .v.v.
5.4.    Chấm dứt nhiệm vụ
“Quản Lý phải được bổ nhiệm với nhiệm kỳ là năm năm, nhưng khi mãn hạn, có thể được tái bổ nhiệm cho những nhiệm kỳ năm năm khác; không được giải nhiệm quản lý trong thời gian tại chức, nếu không có một lý do nghiêm trọng theo sự nhận định của Giám Mục, sau khi đã tham khảo ý kiến của ban tư vấn và của hội đồng kinh tế” .
5.5.    Cha quản lý kiêm Chủ tịch Hội đồng kinh tế và coi một giáo xứ