• Suy Niệm và Cầu Nguyện

  Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. +

  Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. -

 • Thứ Bảy tuần 6 Thường Niên

  "Người biến hình trước mặt các ông". +

  "Người biến hình trước mặt các ông". -

 • Thứ Sáu tuần 6 Thường Niên

  "Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình". +

  "Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình". -

 • Thứ Năm tuần 6 Thường Niên

  "Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều". +

  "Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều". -

 • Thứ Tư tuần 6 Thường Niên

  "Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng". +

  "Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng". -

 • Thứ Ba tuần 6 Thường Niên

  "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". +

  "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê". -

 • Thứ Hai tuần 6 Thường Niên

  "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?" +

  "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?" -

 • Thứ Bảy tuần 5 Thường Niên

  "Họ ăn no nê". +

  "Họ ăn no nê". -

 • Thứ Sáu tuần 5 Thường Niên

  "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". +

  "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". -

 • Thứ Năm tuần 5 Thường Niên

  "Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái". +

  "Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái". -

 • Thứ Tư tuần 5 Thường Niên

  "Những gì từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế". +

  "Những gì từ con ngùi ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế". -

 • Thứ Ba tuần 5 Thường Niên

  "Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". +

  "Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". -

 • Thứ Hai tuần 5 Thường Niên

  "Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh". +

  "Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh". -

 • Thứ Bảy tuần 4 Thường Niên

  "Họ như đàn chiên không người chăn". +

  "Họ như đàn chiên không người chăn". -

 • Thứ Sáu tuần 4 Thường Niên

  "Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại". +

  "Ðó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống lại". -