• Thứ Bảy tuần 15 Thường Niên

  "Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán". +

  "Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán". -

 • Thứ Sáu tuần 15 Thường Niên

  "Con Người cũng là chủ ngày sabbat". +

  "Con Người cũng là chủ ngày sabbat". -

 • Thứ Năm tuần 15 Thường Niên

  "Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". +

  "Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". -

 • Thứ Tư tuần 15 Thường Niên

  "Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải... +

  "Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn". -

 • Thứ Ba tuần 15 Thường Niên

  "Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi". +

  "Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi". -

 • Thứ Hai tuần 15 Thường Niên

  "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo". +

  "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo". -

 • Thứ Bảy tuần 14 Thường Niên

  "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". +

  "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". -

 • Thứ Sáu tuần 14 Thường Niên

  "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". +

  "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". -

 • Thứ Năm tuần 14 Thường Niên

  "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". +

  "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". -

 • Thứ Tư tuần 14 Thường Niên

  "Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel". +

  "Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel". -

 • Thứ Ba tuần 14 Thường Niên

  "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". +

  "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". -

 • Thứ Hai tuần 14 Thường Niên

  "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại". +

  "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại". -

 • Thứ Bảy tuần 13 Thường Niên

  "Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ". +

  "Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ". -

 • Thứ Sáu tuần 13 Thường Niên

  "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là... +

  "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ". -

 • Thứ Năm tuần 13 Thường Niên

  "Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế". +

  "Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế". -