• Suy Niệm và Cầu Nguyện

  Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. +

  Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. -

 • Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên

  "Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người". +

  "Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người". -

 • Thứ Sáu tuần 32 Thường Niên

  "Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện". +

  "Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện". -

 • Thứ Năm tuần 32 Thường Niên

  "Nước Thiên Chúa ở giữa các ông". +

  "Nước Thiên Chúa ở giữa các ông". -

 • Thứ Tư tuần 32 Thường Niên

  "Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". +

  "Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". -

 • Thứ Ba tuần 32 Thường Niên

  "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm". +

  "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm". -

 • Thứ Hai tuần 32 Thường Niên

  "Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho... +

  "Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó". -

 • Thứ Bảy tuần 31 Thường Niên

  "Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân... +

  "Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con". -

 • Thứ Sáu tuần 31 Thường Niên

  "Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng". +

  "Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng". -

 • Thứ Năm tuần 31 Thường Niên

  "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải". +

  "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải". -

 • Thứ Tư tuần 31 Thường Niên

  "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". +

  "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". -

 • Thứ Ba tuần 31 Thường Niên

  "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi". +

  "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi". -

 • Thứ Hai tuần 31 Thường Niên

  "Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật". +

  "Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật". -

 • Thứ Bảy tuần 30 Thường Niên

  "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". +

  "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". -

 • Thứ Sáu tuần 30 Thường Niên

  "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không... +

  "Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?" -