Lịch Phụng vụ

Ý cầu nguyện tháng 10 năm 2022

Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi ngườiÝ cầu nguyện tháng 05 năm 2022

Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ 

Ý cầu nguyện tháng 04 năm 2022

Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe 

Ý cầu nguyện tháng 03 năm 2022

Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học

Ý cầu nguyện tháng 02 năm 2022

Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến

Ý cầu nguyện tháng 01 năm 2022

Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại

Ý cầu nguyện tháng 4 năm 2021

Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho toàn thế giới – Cầu cho những quyền cơ bản của con người :

Ý cầu nguyện tháng 3 năm 2021

Cầu cho việc rao giảng Tin mừng – Bí tích Hòa Giải :

Ý cầu nguyện tháng 2 năm 2021

Cầu nguyện cho toàn thế giới – Cầu nguyện cho các phụ nữ bị bạo hành:

Ý cầu nguyện tháng 1 năm 2021

Cầu cho việc rao giảng Tin mừng – Cầu cho tình liên đới con người:

Lịch Công Giáo | Phụng vụ năm C (2021-2022) | Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình | Lịch Công Giáo | Phụng vụ năm C 2021-2022

Ý cầu nguyện tháng 12 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng – cầu cho việc thăng tiến đời sống cầu nguyện:

Ý cầu nguyện tháng 11 năm 2020

Cầu nguyện cho toàn thế giới – cầu cho ngành khoa học trí tuệ nhân tạo:

Ý cầu nguyện tháng 10 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin mừng – cầu cho vai trò của người Kitô hữu trong Hội Thánh:

Ý cầu nguyện tháng 9 năm 2020

Cầu nguyện cho toàn thế giới – cầu cho việc tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh này

Ý cầu nguyện tháng 8 năm 2020

Cầu cho toàn thế giới – cầu cho ngành hàng hải: