14/06/2021 09:30

Khối Phụng Tự

Theo Chỉ Nam Giáo phận Thái Bình năm 2010, khối ngành Phụng Tự được hiểu là tất cả mọi hoạt động liên quan đến nghi lễ phụng tự: phụng vụ, thánh nhạc, trang trí, âm thanh và ánh sáng, trật tự và môi trường.

 

Lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình (ngày 13.10.2012)
Trước năm 1989, do những khó khăn của thời cuộc, các dịp lễ lớn đều được tổ chức tại Nhà thờ chính tòa, nên nghi thức phụng vụ do cha văn phòng đảm trách, có khi do một thầy được Bề trên giáo phận trao phó cho một cách kín đáo.
Sau năm 1992, tình hình xã hội có phần cởi mở, Đức giám mục giáo phận thường xuyên thăm viếng mục vụ tại các giáo xứ và cử hành bí tích Thêm Sức, nghi thức phụng vụ được trao cho một linh mục có chuyên môn đảm trách. Do đặc thù riêng của giáo phận trong thời đó, phụng vụ chỉ chú trọng tới những nghi lễ theo qui chế sách lễ Rôma.
Sau khi hoàn thành “Chỉ Nam Giáo phận Thái Bình”, các hoạt động trên được sáp nhập lại thành một Khối Phụng Tự thống nhất trong toàn giáo phận, bao gồm các ban như: ban ca đoàn, ban lễ sinh, ban quản xướng kinh, ban khánh tiết, ban âm thanh ánh sáng, ban thánh nhạc, ban trang trí, ban trật tự, ban vệ sinh môi trường. Mỗi ban đều có tổ chức riêng, dưới quyền điều hành của ủy viên khối Phụng Tự thuộc Hội đồng giáo xứ.
Trong xu hướng đổi mới phương thế truyền giáo và tái truyền giáo của giáo phận, các khối ngành nói chung và Phụng Tự nói riêng đang từng bước áp dụng Chỉ Nam Giáo Phận trong các giáo xứ, nhằm đạt tới những thành quả tốt đẹp về đời sống tâm linh của mọi tín hữu.
Lễ Báo Cáo Tổng kết khóa Huấn luyện Ca trưởng Cấp I (tháng 7 năm 2011)
Thi Thánh Ca mừng Chúa Giáng Sinh năm 2010