Cáo phó

Cáo phó: Ông cố Vinh-sơn Nguyễn Văn Lộc

Ông cố Vinh-sơn Nguyễn Văn Lộc - thân phụ thầy phó tế Vinh-sơn Nguyễn Văn Lãng - sinh ngày 06 tháng 8 năm 1960 tại Thượng Điền, Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình đã ra khỏi đời này lúc 03 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2022; hưởng thọ 63 tuổi.Cáo phó: Ông cố Tô-ma Phạm Công Trình

Ông cố Tô-ma Phạm Công Trình, thân phụ nữ tu An-na Phạm Thị Nhung, Op. (Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh năm 1937 tại giáo xứ Hữu Vi, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào lúc 23 giờ 10, ngày 15 tháng 02 năm 2022; hưởng thọ 85 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Hạnh

Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Hạnh, thân phụ cha Phê-rô Nguyễn Hữu Phước OFM (đang quản nhiệm Giáo xứ Thái Sa, Giáo phận Thái Bình), sinh ngày 17 tháng 3 năm 1946 tại Ninh Bình, đã từ trần lúc 17 giờ 55 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2022; hưởng thọ 76 tuổi.

Cáo phó: Cha cố Gio-a-kim Nguyễn Duy Thiện

Cha cố Gio-a-kim Nguyễn Duy Thiện, sinh năm 1945 tại giáo họ Thanh Nê, giáo xứ Đền thánh Cao Mại (Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình), đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 03g30, ngày 28.01.2022, tại giáo xứ Tân Mỹ, giáo phận Thái Bình; hưởng thọ 77 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Châu

Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1947 tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa, đã được Chúa gọi về vào lúc 15g30, thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (Tức ngày 13 tháng 12 năm Tân Sửu); hưởng thọ 75 tuổi.

Cáo phó: Cụ cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Vóc

Cụ cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Vóc, thân mẫu cha Phê-rô Vũ Ngọc Biền, CRM., sinh năm 1937 tại Giáo xứ Tân Mỹ, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi ra khỏi trần gian vào hồi 06 giờ 15, ngày 11 tháng 01 năm 2022; hưởng thọ 85 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Lan

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1950 tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa, đã được Chúa gọi về vào lúc 15g30, Thứ Hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (Tức ngày 8 tháng 12 năm Tân Sửu);  Hưởng thọ 72 tuổi

Cáo phó: Cụ cố Maria Nguyễn Thị Sa

Cụ cố Maria Nguyễn Thị Sa, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Lan, trú quán tại Giáo xứ Phục Lễ (Châu Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình), đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 03 giờ 00, ngày 09.01.2022; hưởng thọ 78 tuổi.

Cáo phó: Cụ cố Maria Nguyễn Thị Thôn

Cụ cố Maria Nguyễn Thị Thôn, thân mẫu nữ tu Maria Lê Thị Tho, SSS. sinh ngày 01/10/1927, tại Giáo xứ Phục Lễ, Giáo phận Thái Bình (Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế và được Chúa gọi về hồi 07g45, ngày 26/11/2021; hưởng thọ 95 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Gioakim Phạm Đình Thi

Ông cố Gioakim Phạm Đình Thi, thân phụ thầy chủng sinh Gioakim Phạm Văn Thế, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1950 tại Giáo xứ Hữu Tiệm, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế và được gọi về Nhà Cha hồi 23 giờ 35, ngày 20 tháng 11 năm 2021; hưởng thọ 71 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Maria Trần Thị Hồng

Bà cố Ma-ri-a Trần Thị Hồng - thân mẫu Nữ tu Ma-ri-a Vũ Thị Luyện, dòng nữ Đa-minh Thái Bình - đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 08 giờ 30, ngày 31 tháng 10 năm 2021; hưởng thọ 98 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Điện

Ông cố Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Điện, thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhiễu - dòng nữ Đa-minh Thái Bình, sinh ngày 05 tháng 6 năm 1943 tại Giáo họ Kiều La, Giáo xứ Mỹ Đình (Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình) đã được Chúa gọi về hồi 16 giờ 40, ngày 20 tháng 9 năm 2021; hưởng thọ 78 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Augustino Nguyễn Văn Đích

Ông cố Augustino Nguyễn Văn Đích, thân phụ thầy Phó tế Augustino Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1945 tại Giáo xứ Trung Đồng, Giáo phận Thái Bình (Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế và được Chúa gọi về hưởng tôn nhan Ngài vào hồi 05 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2021; hưởng thọ 77 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Mác-cô Nguyễn Gia Khánh

Ông cố Mác-cô Nguyễn Gia Khánh, thân phụ thầy An-tôn Nguyễn Văn Khiên, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1944 tại Giáo xứ An Lập, Giáo phận Thái Bình (Nam An, Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế và về nhà Cha vào hồi 01 giờ 30, ngày 30 tháng 8 năm 2021; hưởng thọ 78 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Phạm Thị Gái

Bà cố Ma-ri-a Phạm Thị Gái (thân mẫu thầy I-nha-xi-ô Nguyễn Văn Chuẩn), sinh năm 1938, tại Giáo xứ Minh Đức, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về hồi 16 giờ 30, ngày 12 tháng 8 năm 2021; hưởng thọ 83 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Đa-minh Trương Văn Bao

Ông cố Đa-minh Trương Văn Bao, thân phụ thầy chủng sinh Giu-se Trương Văn Thiên, sinh năm 1936, đã hoàn thành cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 14 giờ, ngày 25 tháng 6 năm 2021; hưởng thọ 86 tuổi.