13/01/2022 09:56

Gp. Thái Bình: Danh sách các cha được thuyên chuyển tới nhiệm sở mới

Gp. Thái Bình: Danh sách các cha được thuyên chuyển tới nhiệm sở mới, ngày 13 tháng 01 năm 2022

STT HỌ TÊN LINH MỤC GIÁO XỨ CŨ GIÁO XỨ MỚI CHỨC DANH
1.                Linh mục Phê-rô Ver. Trần Duy Điển Nam Lỗ Nghỉ hưu  
2.                Linh mục Vinh-sơn Nguyễn Văn Hoàng Danh Giáo Nghỉ hưu  
3.                Linh mục Dom. Nguyễn Văn  Bảng Đan Chàng Nam Lỗ Chánh xứ
4.                Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Hòa Thanh Minh Đan Chàng  Chánh xứ
5.                Linh mục  Giuse Trần Xuân  Hùng Văn Lăng Thanh Minh Chánh xứ
6.                Linh mục  Giuse Nguyễn Đình  Huynh Thân Thượng Văn Lăng Chánh xứ
7.                Linh mục  Fx. Đinh Văn  Trí Quan Cao Thân Thượng Chánh xứ
8.                Linh mục  Dom. Đặng Thái  Phúc Phương Bồ Hoàng Xá Chánh xứ
9.                Linh mục  Giuse Trần Văn  Thụ Hoàng Xá Hữu Vy Chánh xứ
10.            Linh mục  GioaKim Đặng Văn Hội Hữu Vy Chấp Trung Chánh xứ
11.            Linh mục  Giuse Phạm Đình Tám Tân Hưng  Đông A Chánh xứ
12.            Linh mục  Giuse Nguyễn Văn  Triển Đông A Thục Thiện Chánh xứ
13.            Linh mục  Antôn Nguyễn Văn Chuẩn Ngọc Châu Duyên Lãng Chánh xứ
14.            Linh mục  Giuse Mai Văn Duẩn Duyên Lãng Phú Lạc Chánh xứ
15.            Linh mục  Giuse Phạm Văn Chức Bạch Long Bồ Ngọc Chánh xứ
16.            Linh mục  Vinh sơn Đỗ Văn  Trung Thành Danh Giáo Chánh xứ
17.            Linh mục  Toma Trần Xuân  Đại Bích Du Hạ lễ Chánh xứ
18.            Linh mục  Dom. Phạm Thành  Thạo Duyên Tục Bích Du Chánh xứ
19.            Linh mục Ant. Nguyễn Văn  Hiện Đại Điền Kim Châu Chánh xứ
20.            Linh mục  Pet. Trần Xuân Hiền Ngô Xá Quan Cao Quản nhiệm
21.            Linh mục Vinh-sơn Nguyễn Văn Đề Phụ tá Gx. Trung Đồng Ngô Xá Quản nhiệm
22.            Linh mục  Giuse Trần Xuân  Ứng Thục Thiện Ngọc Châu Quản nhiệm
23.            Linh mục Vinh-sơn Nguyễn Văn Tuân Phụ tá gx. Cao Mại Tần Nhẫn Quản nhiệm
24.            Linh mục  Giuse Dương Văn  Hiếu Tần Nhẫn Bạch Long  Quản nhiệm
25.            Linh mục  Dom. Trần Xuân Trịnh Tống Xuyên  Duyên Tục Quản nhiệm
26.            Linh mục Pet. Trần Duy  Thể Phụ tá gx. Cổ Việt Đại Điền Quản nhiệm
27.            Linh mục Phêrô Nguyễn Văn  Quỳ Phụ tá gx. Ngọc Đồng Ninh Cù Quản nhiệm
         
28.            Linh mục Giuse Trần Văn Thực Phụ tá gx. Bắc Trạch Gh. Vát Cấp Quản nhiệm
29.            Linh mục Tô-ma Đỗ Văn Lâm Phụ tá gx. Thụy Lôi  Thụy Lôi Quản nhiệm
30.            Linh mục Giuse M. Phan Xuân Hào, Crm Đức Long Phương Mai Quản nhiệm
31.            Linh mục Gioan M. Vũ Đức Mẫn, Crm Hàm Tải Thất Sự Quản nhiệm
32.            Linh mục Anphongso M. Lương Văn Tương, Crm Thất Sự Đức Long Quản nhiệm
33.            Linh mục An-tôn Maria Đinh Khắc Tuyên, Crm Thuận Nghiệp Tràng Quan Quản nhiệm
34.            Linh mục  Phêrô Nguyễn Văn Việt Tân linh mục Tống Xuyên Quản nhiệm
35.            Linh mục  Giuse Mai Xuân Thị Tân linh mục Trung Thành Quản nhiệm
36.            Linh mục Giuse Trương Văn Long Tân linh mục Phương Bồ Quản nhiệm
37.            Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Hải Tân linh mục Cát Trại Quản nhiệm
38.            Linh mục Giuse Đỗ Cao Thế Tân linh mục Cao Bình Quản nhiệm
39.            Linh mục Giuse Mai Văn Tỉnh Tân linh mục Hàm Tải Quản nhiệm
40.            Linh mục Giuse Đinh Quang Hoan Tân linh mục Thuận Nghiệp Quản nhiệm
41.            Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Tuệ Tân linh mục Tân Hưng  Quản nhiệm
42.            Linh mục Đaminh M. Trần Quốc Toản, Crm Tân linh mục Gh. Đống Cao Quản nhiệm
43.            Linh mục Đaminh Đỗ Văn Kiên Tân linh mục  Trưởng ban truyền thông Giáo phận

VPTGMTB