14/06/2021 09:38

Giáo phận Thái Bình qua các Triều Giáo Hoàng

Trích Kỷ Yếu 80 Năm Thành Lập Giáo Phận Thái Bình _ Nxb Hồng Đức.

Sinh năm 1922 tại Desio, đắc cử ngày 12/02/1922. Băng hà ngày 10/02/1939. Ngài ban hành Sắc lệnh “Những Ưu Tư Tông Đồ”, thành lập giáo phận Thái Bình ngày 09 /03/1936.

Ngài tấn phong Giám mục tiên khởi người Việt Nam: Đức cha J.B. Nguyễn Bá Tòng ngày 11/6/1933. Thành lập một số giáo phận mới: KonTum (18/01/1932); Thanh Hoá ( 7/5/1932); Vĩnh Long (8/11/1938). Thành lập Toà Khâm sứ tại Việt Nam ngày 20/5/1925.

 

Sinh tại Roma, đắc cử ngày 02 /03/1939. Băng hà ngày 9/10/1958. 

Ngày 24/02/1942, ngài ban Sắc phong linh mục Santos Ubierna Ninh làm Giám mục Tông Tòa Giáo phận Thái Bình. Ngài phong Á thánh cho 25 vị tử đạo Việt Nam ngày 29/04/1951. 

Ngài thiết lập giáo phận Cần Thơ ngày 20/ 9/1955 Giáo phận Nha Trang ngày 5/ 7/1957.

 

Sinh tại Bergamô, đắc cử ngày 28/10/1958. Băng hà ngày 03/06/1963.
Ngài khai mạc Công đồng Vaticano II.
Ngày 05/3/1960, ngài ban Sắc phong linh mục Đa-minh Maria Đinh Đức Trụ làm Giám mục Giáo phận Thái Bình.
Ngày 11/10/1962, ngài thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam qua Tông hiến Venerabilium Nostrorum ngày 24 /11/1960. Ngài thành lập giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho, Long Xuyên ngày 24/11/1960, giáo phận Đà Nẵng ngày 18/01/1963.

 

Sinh tại Brescia, đắc cử ngày 21/6/1963. Băng hà ngày 6/ 8/1978.

Ngài kết thúc Công đồng Vaticanô II ngày 08/12/1965. Ngài tấn phong Hồng y tiên khởi Việt Nam Giuse Trịnh Như Khuê ngày 24/ 05/1976. Ngài thiết lập một số giáo phận tại Việt Nam: Giáo phận Phú Cường và Xuân Lộc (14/10/1965); Buôn Mê Thuột (22/6/1967); Phan Thiết (31/11/1975).

 

Sinh 17/10/1912, tại Canale d’Agordo, Ý, đắc cử ngày 26/8/1978. Băng hà ngày 28/9/ 1978.

 

Sinh ngày 18/5/1920 tại Ba Lan, đắc cử Giáo Hoàng ngày 16/10/1978. Băng hà ngày 02/04/2005.

Ngài phong Hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam ngày 19/06/1988.

Ngày 30/10/1979, ngài ban Sắc phong linh mục Giuse Maria Đinh Bỉnh làm Giám mục phó Giáo phận Thái Bình.

Ngày 14/03/1989, ngài bổ nhiệm Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn làm Giám quản Giáo phận Thái Bình.

Ngày 03/12/1990, ngài bổ nhiệm Đức cha F.X Nguyễn Văn Sang-Nguyên Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình.

 

Sinh ngày 16 /04/1927 tại Đức, đắc cử Giáo hoàng ngày 19/04/2005. Ngài từ nhiệm chức vụ Giáo Hoàng ngày 28/ 02/ 2013.
Ngài thiết lập giáo phận Bà Rịa ngày 22/ 11/ 2005.

Ngày 25/7/2009, ngài ban Sắc bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Maria Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục phụ tá Giáo phận Bùi Chu làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình.

 

Sinh ngày 17/12/1936 tại Buenot Aires, Argentina.

Ngài đắc cử ngày 13 / 03 / 2013.