Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 24 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 24 tháng 11 năm 2021Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 20 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 20 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 19 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 19 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 18 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 17 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 17 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 16 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 16 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 15 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 15 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 14 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 14 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 13 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 13 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 12 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 11 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Chính tòa Thái Bình sang góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Nguyệt Lãng và Đức Long lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 08 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 08 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Thượng Điền, Đại Hội, Nghĩa Chính và Gia Lạc lên góp công cho công trình.

Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tĩnh tâm tháng 11/2021

Sáng thứ Bảy, ngày 06/11/2021, Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tĩnh tâm tháng 11/2021. Đây là dịp tốt lành hàng tháng mà quý thầy chủng sinh và tu sinh Giáo phận Thái Bình có cơ hội được hồi tâm, nhìn nhận lại đời sống của mình trong các mối tương quan, đặc biệt và mối tương quan với Thiên Chúa – Đấng mà quý thầy ước mong dâng trọn cuộc đời mình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 06 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 06 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Cát Đàm lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 05 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 05 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Bồng Tiên lên góp công cho công trình.