23/11/2022 19:14

Dấu ấn mục tử Phê-rô Nguyễn Văn Đệ tại Giáo phận Thái Bình [Video]

...13 năm, một chặng đường (2009 - 2022) không dài so với cuộc đời một con người, nhưng là tất cả, là sự tận dụng, là sự dốc cạn thời gian và sức khỏe để cống hiến cho Chúa, cho Giáo Hội, cho Giáo phận Thái Bình của Mục tử Phê-rô Nguyễn Văn Đệ...