14/06/2021 09:29

Chưởng ấn và phó chưởng ấn

3.1. Việc bổ nhiệm “Tại mỗi tòa giám mục, phải đăït một chưởng ấn mà nhiệm vụ chính là soạn thảo, gửi và lưu trữ các văn thư trong văn khố của tòa giám mục, nếu luật địa phương không ấn định cách khác; Nếu xét thấy cần, có thể đặt một phụ tá cho chưởng ấn, với chức danh phó chưởng ấn; Chưởng ấn và phó chưởng ấn đương nhiên là công chứng viên và thư ký của tòa giám mục”

3.2.    Điều kiện của ứng viên
Phải là một linh mục khôn ngoan và kín đáo, có thanh danh và không có gì đáng nghi ngờ, được Đức Giám Mục giáo phận chỉ định hay linh mục đoàn bầu .
3.3.    Quyền hành và nhiệm vụ
    Nhiệm vụ các công chứng viên là :
10 soạn thảo các văn thư và tài liệu liên quan tới các sắc lệnh, các quy định, các nghĩa vụ hoặc các văn kiện khác cần đến sự can thiệp của họ;
20 Lập biên bản cách trung thực về những việc đã tiến hành, Giáo Hội nói rõ nơi, ngày, tháng, năm và ký tên;
30 cung cấp các văn thư và tài liệu được rút ra từ sổ cái cho những người xin cách hợp lệ, miễn là giữ những gì phải giữ, và chứng thực các bản sao là phù hợp với bản chính.
3.4.    Nhiệm kỳ và mãn nhiệm
Nhiệm kỳ 5 năm
Mãn nhiệm : quyền hành của chưởng ấn chấm dứt khi sự ủy nhiệm đã mãn hạn. Hay Giám Mục giáo phận có thể tự do bãi chức chưởng ấn  (chánh, phó thư ký).