14/06/2021 09:30

Các Hội Đồng trong Giáo phận Thái Bình

Theo Giáo luật, Giám Mục bản quyền có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo tinh thần đồng trách nhiệm, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ muốn phát huy mọi khả năng, sáng kiến của mọi thành phần Dân Chúa, nên ngài đã thành lập các Hội đồng trong giáo phận.

 I - HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Hội Đồng Tư Vấn (HĐTV) có mục tiêu làm ban tham mưu trực tiếp bên cạnh Đức giám mục trong việc cai quản và điều hành giáo phận.
HĐTV của giáo phận Thái Bình thường xuyên họp vào thứ ba đầu tháng, để thống nhất đưa ra những định hướng của giáo phận cần triển khai vào dịp tĩnh tâm tháng, vào những dịp đặc biệt, Đức giám mục cũng nhóm họp HĐTV để cùng nhau bàn thảo.
Thành phần HĐTV gồm Cha tổng đại diện, các cha trưởng hạt, các chủ tịch hội đồng và giám đốc Chủng viện:
1. Cha Giuse Trần Xuân Chiêu (chủ tịch HĐTV)
2. Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh
3. Cha Đaminh Đặng Văn Cầu
4. Cha Gioan Baotixita Đỗ Bá Dương
5. Cha Luca Nguyễn Văn Định
6. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải
7. Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tiến Tám
8. Cha Phanxicô Xaviê Ngô Văn Toan
9. Cha Augustinô Phạm Quang Tường
10.Cha Đaminh Phạm Quang Trung
 
  
  
II - HỘI ĐỒNG LINH MỤC
Mục đích của Hội Đồng Linh Mục (HĐLM) nhằm: biểu lộ sự liên kết phẩm trật giữa Giám mục với các Linh mục; cổ vũ sự đoàn kết và đối thoại giữa các linh mục; thu thập tin tức rộng rãi hơn về tình hình giáo phận và thiết lập các dự án tông đồ có kế hoạch hơn.
Tuy vậy, “HĐLM chỉ có quyền tư vấn cho Giám mục. Giám mục giáo phận phải tham khảo ý kiến của hội đồng trong những việc rất quan trọng, nhưng chỉ cần sự đồng ý của HĐLM trong những trường hợp mà luật đã minh nhiên ấn định”.
Chủ tịch HĐLM: Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh
Thành phần:
-     Các cha trong các hội đồng
-     Các cha đặc trách
-     Các cha được bầu
 
 
 
 III - HỘI ĐỒNG KINH TẾ
Hội Đồng Kinh Tế (HĐKT) có mục tiêu tham vấn cho Đức giám mục trong trách nhiệm quản lý tài chánh về mặt Giáo luật trên toàn giáo phận.
Nhiệm vụ của HĐKT là hằng năm - theo chỉ thị của giám mục giáo phận - phải chuẩn bị ngân sách các khoản thu chi dự trù cho việc lãnh đạo chung của Giáo phận trong năm tới và phải chứng thực sổ thu chi vào cuối năm.
Chủ tịch HĐKT: Cha Phanxicô Xaviê Ngô Văn Toan
Thành viên gồm :
      Chủ tịch của các hội đồng (Tư vấn, Linh mục, Mục vụ)
      Hai linh mục (có chuyên môn)
      Ba chuyên viên giáo dân (không làm chủ tịch)
 
  
 
IV - HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) tư vấn cho Giám mục trong việc sinh động mục vụ giáo phận: nghiên cứu, cân nhắc và đề ra những đường hướng kế hoạch cụ thể trong việc mục vụ.
HĐMV còn có các mục tiêu khác như:
-       Liên kết các thành viên qua việc cầu nguyện, học hỏi, và chia sẻ những suy tư để trở nên dấu chỉ và chứng tá cho sự hiệp nhất trong giáo phận; 
-       Lắng nghe được nhiều tiếng nói xây dựng Giáo Hội tại giáo hạt, giáo xứ khác nhau.
-       Xác định các nhu cầu, niềm hy vọng và mơ ước của người tín hữu và đề nghị các ưu tiên.
Chủ tịch HĐMV: cha Đaminh Đặng Văn Cầu
Thành phần bao gồm:          
Chủ tịch các Hội đồng Tư vấn, Linh mục, Kinh tế
Tổng Đại Diện
Giám đốc chủng viện và Chưởng ấn
Quản lý giáo phận
Văn phòng Tòa giám mục
Các cha quản hạt
Các trưởng khối
Các đặc trách ban ngành
Đại diện các dòng nam và nữ (1 nam – 2 nữ)
Đại diện giáo dân: 12 chủ tịch và phó chủ tịch của 6 hội đồng giáo xứ cấp hạt.