Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Châu Nhai

Ngày 27.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Châu Nhai cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hợp Châu

Ngày 26.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hợp Châu cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Kim Châu

Ngày 25.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Kim Châu cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thanh Châu tiếp theo

Ngày 24.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thanh Châu cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thanh Châu tiếp theo

Ngày 22 và 23.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thanh Châu cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Thanh Châu

Ngày 21.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Thanh Châu cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Trung Đồng

Ngày 20.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Trung Đồng cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Vinh Sơn

Ngày 17.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Vinh Sơn cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Quan Cao tiếp theo

Ngày 16.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Quan Cao cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Quan Cao tiếp theo

Ngày 14.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Quan Cao cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Quan Cao

Ngày 13.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Quan Cao cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nam Thái

Ngày 11.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Nam Thái cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Lương Điền tiếp theo

Ngày 10.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Lương Điền cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Lương Điền

Ngày 09.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Lương Điền cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Lạc Thành

Ngày 08.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Lạc Thành Long cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm