Danh mục bài viết

Cập nhật 10/12/2015 - 21:26 - Lượt xem 2290

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Tân Châu và Thất Sự

Ngày 10.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Tân Châu và Thất Sự cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Phêrô Trương Văn Cảnh Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
2 Augustinô Nguyễn Văn Hưng Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
3 Phêrô TRương Văn Thịnh Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
4 Phêrô Trương Văn Kình Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
5 Phaolô Nguyễn Văn Hiển Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
6 Phêrô Nguyễn Văn Tuyển Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
7 Phêrô Phạm Văn Tướng Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
8 Phêrô Trương Văn Nghiêu Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
9 Phêrô Phạm Văn Chiến Tân Châu Đông Châu 10.12.2015
10 Giuse Trương Văn Thanh Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
11 ĐaminhG Đào Văn Trương Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
12 ĐaminhG Trương Văn Bốn Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
13 ĐaminhG Trương Văn Luân Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
14 ĐaminhG Trương Văn Trí Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
15 ĐaminhG Trương Văn Năng Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
16 ĐaminhG Phạm Văn Quách Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
17 ĐaminhG Vũ Văn Hiện Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
18 Maria Phạm Thị Yến Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
19 Maria Trương Thị Hương Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
20 Maria TRương Thị Vang Tân Châu Nhà Xứ 10.12.2015
21 Maria Bùi Thị Sắc Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
22 Maria Nguyễn Thị Trâm Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
23 Maria Lê Thị Lan Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
24 Maria Vũ Thị Ngoan Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
25 Maria Trương Thị Ngát Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
26 Maria Vũ Thị Bưởi Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
27 Maria Trần Thị Mơ Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
28 Maria Vũ Thị Ngát Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
29 Maria Phạm thị Oanh Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
30 Maria Nguyễn Thị My Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
31 Maria Nguyễn Thị Phương Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
32 Maria Nguyễn Thị Hoa Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
33 Maria Trương Thị Đào Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
34 Maria Phạm Thị Sươi Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
35 Maria Đào Thị Hát Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
36 Đaminh Phạm Văn Trà Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
37 Giuse Vũ Văn Thuân Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
38 Giuse Vũ Văn Thuật Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
39 Giuse Bùi Văn Chính Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
40 Đaminh Trương Văn Thiện Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
41 Vicentê Nguyễn Văn Toan Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
42 Đaminh Vũ Văn Riềm Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
43 Đaminh Đào Văn Vy Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015
44 Maria Đào Văn Thay Thất Sự Nhà Xứ 10.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm