Danh mục bài viết

Cập nhật 7/12/2015 - 18:20 - Lượt xem 2177

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Hữu Vy tiếp theo

Ngày 07.12.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Hữu Vy cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Tôma Trần Văn Hoạt Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
2 Tôma Trần Văn Lừng Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
3 Tôma Trần Văn Nhâm Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
4 Tôma Trần Văn Hiến Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
5 Tôma Trần Văn Cầu Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
6 Tôma Trần Văn Khiêm Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
7 Tôma Trần Văn Từ Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
8 Tôma Trần Văn Khái Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
9 Giuse Trần Văn Kiển Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
10 Tôma Trần Văn Từ Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
11 Tôma Trần Văn Chắn Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
12 Tôma Trần Văn Rụng Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
13 Tôma Trần Văn Đính Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
14 Tôma Trần Văn Hoán Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
15 Tôma Trần Văn Hiến Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
16 Tôma Trần Văn Thẩm Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
17 Tôma Trần Văn Năm Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
18 Tôma Trần Văn Hóa Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
19 Tôma Trần Văn Tiệp Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
20 Tôma Trần Văn Cử Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
21 Tôma Trần Văn Khải Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
22 Tôma Trần Văn Chưởng Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
23 Tôma Trần Văn Thắng Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
24 Tôma Trần Văn Vang Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
25 Tôma Trần Văn Trí Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
26 Tôma Trần Văn Lý Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
27 Tôma Trần Văn Kiển Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
28 Tôma Trần Văn Bường Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
29 Tôma Trần Văn Thức Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
30 Maria Trần Thị Đơn Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
31 Maria Trần Thị Miến Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
32 Maria Trần Thị Lanh Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
33 Maria Trần Thị Ngát Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
34 Maria Trần Thị Sinh Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
35 Maria Trần Thị Thêu Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
36 Maria Trần Thị Lụ Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
37 Maria Trần Thị Hoa Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
38 Maria Trần Thị Nhân Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
39 Maria Trần Thị Huệ Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
40 Maria Trần Thị Mơ Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
41 Maria Trần Thị Mùi Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
42 Maria Trần Thị Thêm Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015
43 Maria Trần Thị Tâm Hữu Vy Nhà Xứ 07.12.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm