Danh mục bài viết

Cập nhật 30/11/2015 - 22:36 - Lượt xem 1944

Công trình Nhà chung: Danh sách nhân công thiện nguyện từ Giáo xứ Nam Biên

Ngày 30.11.2015, Giáo phận tiếp tục nhận được phần công đóng góp của các giáo dân từ Giáo xứ Nam Biên cho công trình Nhà chung Giáo phận. Dưới đây là danh sách các nhân công thiện nguyện đó và một số hình ảnh tại công trường.

STT TÊN THÁNH  HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Gioan Đào Văn Viên Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
2 Gioan Nguyễn Văn Giá Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
3 Gioan Nguyễn Văn Luật Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
4 Gioan Đào Văn Tuúy Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
5 Gioan Vũ Văn Hoan Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
6 Gioan Nguyễn Văn Luật Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
7 Gioan Nguyễn Văn Tinh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
8 Maria Phạm Thị Vượn Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
9 Maria Phạm Thị Tươi Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
10 Gioan Trần Văn Bĩnh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
11 Maria Nguyễn Thị Bưởi Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
12 Maria Nguyễn Thị Tuyết Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
13 Maria Đào Thị Hồng Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
14 Gioan Đào Văn Hảo Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
15 Gioan Nguyễn Văn Hội Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
16 Gioan Đào Văn Kỳ Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
17 Gioan Nguyễn Văn Trường Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
18 Gioan Đào Văn Thuận Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
19 Gioan Nguyễn văn Chính Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
20 Gioan Nguyễn Văn Thịnh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
21 Gioan Nguyễn Văn Rĩ Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
22 Gioan Nguyễn Văn Long Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
23 Gioan Nguyễn Đức Trịnh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
24 Gioan Trương Văn Hạnh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
25 Gioan Trương Văn Dượng Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
26 Gioan Nguyễn Văn Tính Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
27 Augustinô Đào Văn Hà Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
28 Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
29 Đaminh Trần Văn Long Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
30 Đaminh Trần Văn Thấng Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
31 Giuse Bùi Văn Trang Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
32 Gioan Đoàn Văn Chiến Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
33 Gioan Trần Văn Cảnh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
34 Gioan Trần Văn Bạo Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
35 Gioan Trần Văn Điếu Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
36 Gioan Nguyễn Văn Thứ Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
37 Gioan Nguyễn Văn Thiện Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
38 Gioan Lê Văn Thành Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
39 Gioan Nguyễn Văn Hiệp Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
40 Gioan Nguyễn Văn Hiệu Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
41 Gioan Nguyễn Văn Cận Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
42 Maria Nguyễn Thị Vân Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
43 Maria Đào Thị Hiền Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
44 Giuse Bùi Văn Thịnh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
45 Đaminh Nguyễn Văn Quyết Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
46 Agustinô Nguyễn Văn Trúc Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
47 Gioan Nguyễn Văn Hóa Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
48 Maria Nguyễn Thị Nhớ Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
49 Maria Nguyễn Thị Nguội Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
50 Maria Nguyễn Thị Đượm Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
51 Maria Nguyễn Thị  Lê Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
50 Maria Nguyễn Thị Đượm Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
53 Maria Nguyễn Thị Dâng Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
54 Maria Nguyễn Thị Vang Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
55 Gioan  Nguyễn Văn Trí Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
56 Gioan  Đào Văn Chương Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
57 Gioan  Nguyễn Văn Bộ Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
58 Agustinô Nguiyeenx Văn Vinh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
59 Gioan Nguyễn Văn Quốc Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
60 Gioan Nguyễn Văn Điệu Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
61 Gioan Nguyễn Văn Thắng Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
62 Đaminh Lê Văn Liên Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
63 Gioan Lê Văn Thành Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
64 Gioan Đào Văn Thanh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
65 Gioan Trương Văn Rinh Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
66 Gioan Trương Văn Định Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
67 Agustinô Nguyễn Văn Vi Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
68 Gioan Nguyễn Văn Đán Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
69 Gioan Nguyễn Văn Thăng Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
70 Gioan Nguyễn Văn Huân Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
71 Maria Nguyễn Thị Ngượi Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
72 Gioan Đào Văn Thừa Nam Biên Nhà Xứ 30.11.2015
73 Gioan Nguyễn Văn Thành Nam Biên Nam Phong 30.11.2015
74 Gioan Nguyễn Văn Tiến Nam Biên Nam Phong 30.11.2015
75 Gioan Nguyễn Văn Thanh Nam Biên Nam Phong 30.11.2015
76 Gioan Nguyễn Văn Vĩnh Nam Biên Nam Phong 30.11.2015
77 Gioan Nguyễn Văn Tô Nam Biên Nam Phong 30.11.2015
78 Đaminh Nguyễn Văn Cung Nam Biên Nam Phong 30.11.2015
79 Gioan Nguyễn Văn Tải Nam Biên Nam Phong 30.11.2015
80 Maria Nguyễn Văn Thái Nam Biên Nam Phong 30.11.2015
81 Đaminh Đào Văn Từ Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
82 Đaminh Trần Văn Ánh Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
83 Đaminh Đào Văn Thứ Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
84 Đaminh Phạm Minh Phúc Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
85 Đaminh Trần Văn Kính Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
86 Agustinô Trần Văn Nghị Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
87 Agustinô Nguyễn Văn Nghị Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
88 Agustinô Nguyễn Văn Đại Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
89 Agustinô Nguyễn Văn Hoan Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
90 Vinhsơn Nguyễn Văn Thơ Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
91 Vinhsơn Nguyễn Văn Hiệu Nam Biên Bạch Xa 30.11.2015
92 Gioan Đào Văn Cương Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
93 Gioan Đào Văn Năng Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
94 Gioan Đào Văn Sơn Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
95 Gioan Đào Văn Minh Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
96 Gioan Đào Văn Quyết Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
97 Gioan Đào Văn Trường Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
98 Đaminh Trương Văn Chín Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
99 Đaminh Trương Thế Cường Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
1000 Đaminh Trương Văn Phúc Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
101 Đaminh Trương Văn Thăng Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
102 Đaminh Nguyễn Văn Cẩn Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
103 Đaminh Nguyễn Văn Minh Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
104 Vinhsơn Bùi Văn Đỉnh Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
105 Giuse Vũ Văn Sáng Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
106 Agustinô Trần Văn Ngọc Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
107 Agustinô Trần Văn Thủy Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
108 Maria Trương Thị Đầm Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
109 Maria Đặng Thị Quỳnh Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
110 Maria Đặng Thị Ngoan Nam Biên Minh Châu 30.11.2015
111 Maria Đặn Thị Ngoãn Nam Biên Minh Châu 30.11.2015

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

BTTGP


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm