Danh mục bài viết

Cập nhật 15/1/2015 - 21:55 - Lượt xem 3313

Nghi thức thánh lễ

Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002 Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005 (Giáo Hội Việt Nam thi hành từ lễ Chúa Phục Sinh ngày 16-04-2006)

A. Nghi Thức Ðầu Lễ

Ca Nhập Lễ

Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ.

Khi tới bàn thờ, linh mục cùng với những người giúp lễ cúi chào bàn thờ, rồi linh mục tiến lên hôn kính bàn thờ và tùy nghi xông hương (hoặc niệm hương). Sau đó, cùng với các người giúp lễ về ghế…

Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa làm dấu thánh giá vừa đọc:

Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Giáo dân thưa: Amen

Lời Chào

Linh mục quay về phía giáo dân. Dang tay chào:

Lm: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Hoặc chào:

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa: Và ở cùng cha.

Linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên xứng hợp có thể nói vắn tắt ít lời hướng lòng giáo dân về thánh lễ ấy.

Nghi Thức Sám Hối

Tiếp đến là hành động sám hối. Linh mục kêu mời giáo dân sám hối.

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Thinh lặng giây lát rồi mọi người cùng đọc kinh Sám Hối:

Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.
(đấm ngực và đọc)
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
(Rồi đọc tiếp)
Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Linh mục đọc lời tha tội:

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Giáo dân thưa: Amen.

Hoặc có thể chọn các mẫu chào và sám hối khác như sau:

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lm: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cđ: Amen.

Hoặc:

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lm: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cđ: Amen.

Kinh Thương xót

Tiếp đến là Kinh Xin Chúa Thương Xót, nếu trước đó không đọc trong công thức sám hối:
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Vinh Danh

Ðoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,
Là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa
là Con Ðức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,
cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.
Amen.

Lời Nguyện Ðầu Lễ

Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chấp tay nói:
Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Mọi người cùng linh mục thinh lặng trong giây lát. Sau đó linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.
Giáo dân thưa: Amen.

B. Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I

Người đọc sách đến giảng đài, đọc bài đọc 1. Trích sách… Trích thư…
Mọi người ngồi nghe. Cuối bài đọc, người đọc sách kết thúc:
 Ðó là Lời Chúa.

Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa.

Ðáp Ca

Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát thánh vịnh. Giáo dân đọc hoặc hát câu đáp.

Bài Ðọc II

Nếu phải đọc bài đọc 2 thì mọi sự diễn tiến như bài đọc I.

Alleluia

Tiếp đến là Ha-lê-lui-a hay lời tung hô Tin Mừng

Phúc Âm

Phó tế hoặc linh mục cùng các người giúp lễ, tùy nghi mang hương nến, đi đến giảng đài. Tại đây, phó tế hoặc linh mục bắt đầu:

Chúa ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha (thầy).

Phó tế hoặc linh mục: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh…

Trong lúc đọc câu đó, phó tế hoặc linh mục ghi dấn thánh giá trên sách, trên trán, trên miệng và trên ngực mình.

Giáo dân tung hô: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Tiếp đến nếu có xông hương. phó tế hoặc linh mục xông hương sách rồi công bố Tin Mừng.

Dứt Tin Mừng, phó tế hoặc linh mục kết thúc: Ðó là lời Chúa.

Mọi người tung hô:

Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm:

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con.

Giảng

Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, khuyên giảng trong các ngày lễ khác nữa.

Kinh Tin Kính

Giảng xong, đọc kinh Tin Kính khi phải đọc:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bản thể với Ðức Chúa Cha:
nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế.
(từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người đều cúi mình).
Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình và mai táng,
ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha,
và Người sẽ lại đến trong vinh quang
để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần
là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống,
Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra,
Người được phụng thờ
và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con:
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,
công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.

(Thay thế kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tin Kính quen gọi là kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (HÐGMVN quyết định giữ lại kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ thường đọc như sau: Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất…)

Lời Nguyện Tín Hữu

Ðoạn đọc lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện tín hữu.

C. Phụng Vụ Thánh Thể

Ðọc lời nguyện tín hữu xong, bắt đầu hát ca tiến lễ. Trong khi đó, các người giúp lễ mang chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén và sách lễ lên bàn thờ.
Nên để giáo dân biểu lộ sự tham dự của họ qua việc dâng lễ: mang bánh, rượu để cử hành ThánhThể, hoặc mừng lễ vật khác để phụ giúp những nhu cầu của Hội Thánh hay để nâng đỡ người nghèo.

Dâng bánh

Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc:

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này
là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát thì linh mục đọc lớn tiếng.
Cuối cùng giáo dân tung hô:

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh.

Dâng rượu

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, đang khi ấy đọc thầm:

Lm: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này,
xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Ðấng
đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.

Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc:

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này
là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát, thì linh mục đọc lớn tiếng.
Cuối cùng giáo dân tung hô:

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc thầm:
Lạy Chúa là Thiên Chúa,
xin thương nhận chúng con
đang hết lòng khiêm nhường thống hối,
và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay
được đẹp lòng Chúa.

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một ngườ giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân.
Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.

Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời giáo dân cầu nguyện và nói:

Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện
để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Giáo dân thưa:

Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha,
để ca tụng tôn vinh danh Chúa,
và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Sau đó, linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:

a. Nếu thưa với Chúa Cha:
- Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói với Chúa Giêsu:
- Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
- Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân thưa: Amen.

Lời Tiền Tụng

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Ð. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ð. Thật là chính đáng.

Lm: Lạy Cha chí thánh,
nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Ngôi Lời của Cha,
nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,
Người được Cha sai đến
làm Ðấng Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con.
Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần ,
và được Ðức Trinh Nữ sinh ra.
Ðể chu toàn thánh ý Cha
và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,
Người đã dang tay chịu khổ hình
để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,
chúng con ca tụng vinh quang Cha
Và đồng thanh tung hô rằng:

Tất cả:

Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Kinh Tạ Ơn II

Chủ tế dang tay đọc:
Chủ tế: Lạy Chúa , Chúa thật là Ðấng Thánh,
là nguồn mọi sự thánh thiện.

Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc:
Vì thế, chúng con nài xin Chúa
dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc:
để trở nên cho chúng con
Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Chắp tay. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng và lớn tiếng:
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy bánh, tạ ơn,
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Hơi cúi mình:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:
Vì này là Mình Thầy,
sẽ bị nộp vì các con.

Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy.
Rồi đọc tiếp:

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,
trao cho các môn đệ mà nói:

Hơi cúi mình
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:
Vì này là chén Máu Thầy,
Máu giao ước mới và vĩnh cửu,
sẽ đổ ra cho các con
và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên khăn thánh, cúi mình thờ lạy.

Tung Hô

Rồi chủ tế nói:

Chủ tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.

Giáo dân tung hô:

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác:

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này
chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.

hoặc:

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá
và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.

Chủ tế dang tay đọc:

Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa,
khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh
và chén cứu độ