Danh mục bài viết

Cập nhật 3/5/2015 - 22:57 - Lượt xem 9146

Dòng Thánh Phaolô thành Chartres

NGUỒN GỐC Đấng sáng lập: Cha Louis Chauvet và Mẹ Marie Anne de Tilly Năm thành lập: Năm 1708 Nơi thành lập: Levesville-la-Chenard, miền quê Beauce nước Pháp Linh đạo: Quy về Chúa Kitô và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người Hiện diện tại Thái Bình: Địa chỉ tại Thái Bình: + Cộng đoàn Phaolô Võng Phan: Thôn Võng Phan, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. + Cộng đoàn Phaolô Trà Vi: Thôn Trà Vi, Xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: small&amp;quot;&amp;gt; QU&amp;amp;Aacute; TRÌNH HÌNH TH&amp;amp;Agrave;NH V&amp;amp;Agrave; PH&amp;amp;Aacute;T TRIỂN&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: small&amp;quot;&amp;gt;Hội dịng nữ tu Phaolơ được khai sinh tại l&amp;amp;agrave;ng Levesville-la-Chenard, miền qu&amp;amp;ecirc; Beauce nước Ph&amp;amp;aacute;p do cha Louis Chauvet v&amp;amp;agrave; mẹ Maria Anne de Tilly s&amp;amp;aacute;ng lập. Linh đạo của D&amp;amp;ograve;ng th&amp;amp;aacute;nh Phaol&amp;amp;ocirc; l&amp;amp;agrave; đề cao sứ vụ loan b&amp;amp;aacute;o Tin mừng Đức Gi&amp;amp;ecirc;su Kit&amp;amp;ocirc; qua những việc: cầu nguyện, gi&amp;amp;aacute;o dục đức tin v&amp;amp;agrave; văn h&amp;amp;oacute;a, y tế, thăm viếng người ngh&amp;amp;egrave;o, ốm đau v.v nhằm g&amp;amp;oacute;p phần cải thiện đời sống tinh thần cũng như vật chất của d&amp;amp;acirc;n ch&amp;amp;uacute;ng. &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: small&amp;quot;&amp;gt;Chị em Hội D&amp;amp;ograve;ng Th&amp;amp;aacute;nh Phaol&amp;amp;ocirc; d&amp;amp;acirc;ng hiến cuộc đời cho Thi&amp;amp;ecirc;n Ch&amp;amp;uacute;a trong việc phục vụ tha nh&amp;amp;acirc;n với tinh th&amp;amp;acirc;̀n: Đơn sơ, Khi&amp;amp;ecirc;m t&amp;amp;ocirc;́n, Dũng cảm. Hiện c&amp;amp;oacute; tr&amp;amp;ecirc;n 4000 nữ tu Phaol&amp;amp;ocirc; phục vụ trong hơn 36 qu&amp;amp;ocirc;́c gia tr&amp;amp;ecirc;n khắp năm ch&amp;amp;acirc;u. &amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: small&amp;quot;&amp;gt;Năm 1860, D&amp;amp;ograve;ng Th&amp;amp;aacute;nh Phaol&amp;amp;ocirc; v&amp;amp;agrave;o Việt Nam để c&amp;amp;ugrave;ng g&amp;amp;oacute;p phần v&amp;amp;agrave;o việc loan b&amp;amp;aacute;o Tin mừng. Sau gần 151 năm hiện diện, D&amp;amp;ograve;ng Th&amp;amp;aacute;nh Phaol&amp;amp;ocirc; tại Vi&amp;amp;ecirc;̣t Nam hiện nay c&amp;amp;oacute; hơn 1000 nữ tu với khoảng 100 cộng đo&amp;amp;agrave;n của 3 tỉnh D&amp;amp;ograve;ng: S&amp;amp;agrave;i G&amp;amp;ograve;n, Mỹ Tho, Đ&amp;amp;agrave; Nẵng v&amp;amp;agrave; Địa Hạt H&amp;amp;agrave; Nội,&amp;amp;nbsp;phục vụ tr&amp;amp;ecirc;n khắp mọi mi&amp;amp;ecirc;̀n đ&amp;amp;acirc;́t nước.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: small&amp;quot;&amp;gt;Tại Th&amp;amp;aacute;i B&amp;amp;igrave;nh, hiện c&amp;amp;oacute; hai cộng đo&amp;amp;agrave;n đang phục vụ với 9 nữ tu, trong đ&amp;amp;oacute; C&amp;amp;ocirc;̣ng đo&amp;amp;agrave;n Phaol&amp;amp;ocirc; V&amp;amp;otilde;ng Phan gồm 6 chị em, do Soeur Marie Trần Thị T&amp;amp;iacute;nh Phụ tr&amp;amp;aacute;ch; Cộng đo&amp;amp;agrave;n Phaol&amp;amp;ocirc; Tr&amp;amp;agrave; Vi gồm 3 chị em, do Soeur Anne Đ&amp;amp;ocirc;̃ Thị Hường phụ tr&amp;amp;aacute;ch.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: small&amp;quot;&amp;gt;HOẠT ĐỘNG&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: small&amp;quot;&amp;gt;Mặc d&amp;amp;ugrave; hiện diện kh&amp;amp;aacute; muộn tại Th&amp;amp;aacute;i B&amp;amp;igrave;nh, nhưng cả hai cộng đo&amp;amp;agrave;n Phaol&amp;amp;ocirc; V&amp;amp;otilde;ng Phan v&amp;amp;agrave; Phaol&amp;amp;ocirc; Tr&amp;amp;agrave; Vi đ&amp;amp;atilde; đ&amp;amp;oacute;ng g&amp;amp;oacute;p đ&amp;amp;aacute;ng kể cho c&amp;amp;aacute;c sinh hoạt của gi&amp;amp;aacute;o xứ v&amp;amp;agrave; gi&amp;amp;aacute;o phận. Tại V&amp;amp;otilde;ng Phan, c&amp;amp;aacute;c chị em Phaol&amp;amp;ocirc; tham gia v&amp;amp;agrave;o c&amp;amp;aacute;c sinh hoạt của gi&amp;amp;aacute;o xứ qua việc dạy gi&amp;amp;aacute;o l&amp;amp;yacute;, phục vụ ph&amp;amp;ograve;ng th&amp;amp;aacute;nh v&amp;amp;agrave; ca đo&amp;amp;agrave;n. B&amp;amp;ecirc;n cạnh đ&amp;amp;oacute;, c&amp;amp;aacute;c chị em c&amp;amp;ograve;n mở ph&amp;amp;ograve;ng thuốc kh&amp;amp;aacute;m chữa bệnh miễn ph&amp;amp;iacute;, cung cấp nước sạch cho mọi người kh&amp;amp;ocirc;ng ph&amp;amp;acirc;n biệt lương gi&amp;amp;aacute;o. Để kh&amp;amp;iacute;ch lệ học văn h&amp;amp;oacute;a, c&amp;amp;aacute;c soeurs đ&amp;amp;atilde; t&amp;amp;igrave;m những học bổng khuyến học trao cho c&amp;amp;aacute;c học sinh từ tiểu học đến đại học.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: justify; text-indent: 27pt&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: small&amp;quot;&amp;gt;Tại Tr&amp;amp;agrave; Vi, ngo&amp;amp;agrave;i việc sống linh đạo v&amp;amp;agrave; thi h&amp;amp;agrave;nh sứ mệnh truyền gi&amp;amp;aacute;o, c&amp;amp;aacute;c soeurs c&amp;amp;ograve;n cộng t&amp;amp;aacute;c với cha xứ trong việc phục cộng đo&amp;amp;agrave;n như: gi&amp;amp;aacute;o dục mầm non, mở nh&amp;amp;agrave; thuốc, mở xưởng may c&amp;amp;ocirc;ng nghiệp, chăm s&amp;amp;oacute;c c&amp;amp;ocirc; nhi quả phụ v&amp;amp;agrave; tham gia dạy gi&amp;amp;aacute;o l&amp;amp;yacute; trong gi&amp;amp;aacute;o xứ.&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm