Danh mục bài viết

Cập nhật 28/10/2015 - 16:30 - Lượt xem 5274

Hội đồng linh mục

3.HỘI ĐỒNG LINH MỤC

            1. Thành lập

1.1.   “Giáo phận Thái bình thiết lập HĐLM, tức là đoàn thể tư tế, giống như nghị viện của Giám Mục, đại diện cho linh mục đoàn, hội đồng này giúp ngài lãnh đạo Giáo phận chiếu theo quy tắc của luật, nhằm mục đích cổ vũ tối đa lợi ích mục vụ của phần Dân Chúa được ủy thác cho ngài”[1].
1.2.   Thành phần HĐLM gồm :
“Chừng một nửa số thành viên phải được chính các tư tế tự do lựa chọn chiếu theo qui tắc của những điều khoản sau đây và của quy chế;
Một số tư tế, chiếu theo quy tắc của các quy chế, phải là những thành viên đương nhiên (ex officio), tức là thuộc hội đồng chiếu theo các chức vụ được được ủy thác cho các ngài;
Một số thành viên khác được Giám Mục Giáo phận trọn quyền bổ nhiệm”[1].
1.3.   Những người sau đây có quyền bầu cử và ứng cử vào HĐLM : 
“Tất cả các tư tế triều đã nhập tịch trong Giáo phận; Các tư tế triều không nhập tịch trong Giáo phận, cũng như các tư tế là thành viên của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ, (với điều kiện) cư ngụ trong Giáo phận và đang thi hành một giáo vụ ở đó vì lợi ích của Giáo phận.
Trong mức độ mà các quy chế dự liệu, có thể ban quyền bầu cử và ứng cử cho những tư tế khác có cư sở hay bán cư sở trong Giáo phận”[1].
2. Mục tiêu
 Mục tiêu của Hội Đồng Linh Mục (HĐLM)[1] nhằm : biểu lộ sự liên kết phẩm trật giữa Giám Mục với các linh mục; cổ vũ sự đoàn kết và đối thoại giữa các linh mục; thu thập tin tức rộng rãi hơn về tình hình Giáo phận và thiết lập các dự án tông đồ có kế hoạch hơn.
2.1. Cơ cấu tổ chức Thành viên HĐLM  
-       Tổng Đại Diện
-       Giám đốc chủng viện Mỹ Đức kiêm Chưởng Ấn
-       Quản lý Giáo phận
-       Các linh mục quản hạt
-       Các linh mục trưởng 5 khối (Ơn gọi, Giáo lý, Phụng tự, Hội đoàn, Phục vụ)
-       Các linh mục đặc trách các ban ngành
2.2.   Cơ cấu
-       Chủ tịch : Nhiệm vụ điều hành chung
-       Phó 1 : Phụ trách công việc nội vụ
-       Phó 2 : Phụ trách công việc ngoại vụ
-       Thư ký : Nhiệm vụ gìn giữ các sổ sách tài liệu, liên lạc, thông tin, tổ chức   các cuộc họp, ghi biên bản;  
-       Thủ qũy : Nhiệm vụ quản lý các tài sản, sổ sách thu chi của HĐLM, quỹ hưu, qũy bảo hiểm của các Linh mục.
* Năm vai trò trên do Giám Mục chỉ định hoặc do các thành viên trong ban bầu phiếu kín và quá bán.
3. Nhiệm vụ
3.1. “HĐLM chỉ có quyền tư vấn cho Giám Mục. Giám Mục Giáo phận phải tham khảo ý kiến của hội đồng trong những việc rất quan trọng, nhưng chỉ cần sự đồng ý của HĐLM trong những trường hợp mà luật đã minh nhiên ấn định (như Đ.515 §2);
HĐLM không bao giờ có thể tiến hành mà không có Giám Mục Giáo phận; chỉ mình ngài có trách nhiệm phổ biến những điều đã được quyết định”[1];
3.2.        Lĩnh nhận các ý kiến của linh mục đoàn trình lên Giám Mục;
3.3. Tổ chức quỹ bảo hiểm linh mục, nhà hưu.
4. Hoạt động
Mỗi quý (ba tháng) họp một lần và mỗi khi Giám Mục yêu cầu. Soạn thảo dự phóng hoạt động cho cả năm dựa trên chương trình của Giáo phận
5.   Nhiệm kỳ: 5 năm, (khi tòa Giám Mục khuyết vị, thì HĐLM cũng ngưng).[1]

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm