Danh mục bài viết

Cập nhật 17/10/2020 - 21:26 - Lượt xem 1921

Giáo phận Thái Bình - Danh sách 27 tân giáo xứ (2020)

.

 

DANH SÁCH CÁC TÂN GIÁO XỨ

 

STT

TÂN GIÁO XỨ

1

Giáo họ An Thái (thuộc giáo xứ Nam Lỗ) lên giáo xứ An Thái, thuộc giáo hạt Đông Hưng. Các giáo họ trực thuộc: Lác Làng, Lác Trại, Y Đún, Hoàng Nông.

Địa chỉ: xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Giuse

2

Giáo họ Bích Đông (thuộc giáo xứ Đan Chàng) lên giáo xứ Bích Đông, thuộc Giáo hạt Đông Hưng Yên.

Địa chỉ: xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, Hưng Yên

Quan thầy: Thánh Phêrô

3

Giáo họ Bơn Làng ( thuốc giáo xứ An Lập) lên giáo xứ Bơn Làng, thuộc hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Quan thầy: Mẹ Truyền Tin

4

Giáo họ Cát Trại (thuộc giáo xứ Sa Cát) lên giáo xứ Cát Trại, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình.

Địa chỉ: phường Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình, Thái Bình

Quan thầy: Thánh Giuse

5

Giáo họ Công Bồi  (thuộc giáo xứ Bác Trạch) lên giáo xứ Công Bồi, thuộc giáo hạt Bắc Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Phương Công, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Luca

6

Giáo họ Đại Hội (thuộc giáo xứ Chính Tòa Thái Bình) lên giáo xứ Đại Hội, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình. Các giáo họ trực thuộc: Đồng Đức, Tân Thành.

Địa chỉ: xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Quan thầy: Thánh Antôn

7

Giáo họ Đông Châu (thuộc giáo xứ Quỳnh Lang) lên giáo xứ Đông Châu, thuộc giáo hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Quan thầy: Mẹ Sầu Bi

8

Giáo họ Đồng Vân (thuộc giáo xứ Đồng Quan) lên giáo xứ Đồng Vân, thuộc giáo hạt Kiến Xương.

Địa chỉ: xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Phêrô

9

Giáo họ Đức Long ( thuộc giáo xứ Bồng Tiên) lên giáo xứ Đức Long, thuộc giáo hạt Thành phố. Các họ trực thuộc: Chi Phong.

Địa chỉ: xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Gio-a-kim

10

Giáo họ Kính Danh  (thuộc giáo xứ Đông Thành) lên giáo xứ Kính Danh, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Kính Danh Thánh Chúa

11

Giáo họ Lạc Đạo (thuộc giáo xứ Chính Tòa Thái Bình) lên giáo xứ Lạc Đạo, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình.

Địa chỉ: phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, Thái Bình

Quan thầy: Thánh Phaolô Tông Đồ

12

Giáo họ Lãm Khê (thuộc giáo xứ Tân Hưng) lên giáo xứ Lãm Khê, thuộc giáo hạt Thái Thụy.

Địa chỉ: xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Quan thầy: Thánh An Tôn

13

Giáo họ Lập Trại (thuộc giáo xứ An Lập) lên giáo xứ Lập Trại, thuộc giáo hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Phêrô

14

Giáo họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ( thuộc giáo xứ Thanh Châu) lên giáo xứ Linh Châu, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Quan thầy: Thánh Các Thánh TĐVN

15

Giáo họ Lộc Trung (thuộc Giáo xứ Hợp Châu) lên giáo xứ Lộc Trung , Hạt Nam Tiền Hải

Địa chỉ : xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải , Thái Bình.

Quan thầy: Kính Danh Thánh Chúa

16

Giáo họ Minh Châu  (thuộc giáo xứ Nam Biên) lên giáo xứ Minh Châu, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Micae

17

Giáo họ Phú Lễ (thuộc giáo xứ Nghĩa Chính) lên giáo xứ Phú Lễ, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình.

Địa chỉ: xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Quan thầy: Thánh Đaminh

18

Giáo họ Phương Quan (thuộc giáo xứ Phương Xá) lên giáo xứ Phương Quan, thuộc giáo hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Quan thầy: Chúa Kitô Vua

19

Giáo họ Quan Khê (thuộc giáo xứ Hà Xá) lên giáo xứ Quan Khê, thuộc giáo hạt Đông Hưng.

Địa chỉ: xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Thánh Tâm Chúa

20

Giáo họ Quân Trạch (thuộc giáo xứ Bác Trạch) lên giáo xứ Quân Trạch, thuộc giáo hạt Bắc Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Giuse

21

Giáo họ Song Hai  (thuộc giáo xứ Thiên Lộc) lên giáo xứ Song Hai, thuộc giáo hạt Thái Thụy. Các giáo họ trực thuộc: 1.Họ trà Hải 2. Họ phù Sa 3. Họ Đồng Kinh 4. Họ Vị Nguyên 5. Họ Thần Huống.

Địa chỉ: xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Lau-ren-xô

22

Giáo họ Trung Thành  (thuộc giáo xứ Trung Đồng) lên giáo xứ Thánh Tâm, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải.

Địa chỉ: xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Đaminh

23

Giáo họ Thọ Sở  (thuộc giáo xứ Thân Thượng) lên giáo xứ Thọ Sở, thuộc giáo hạt Kiến Xương.

Địa chỉ: xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình

Quan thầy: Thánh Gioan

24

Giáo họ Thượng Điền (thuộc giáo xứ Nghĩa Chính) lên giáo xứ Thượng Điền, thuộc giáo hạt Thành phố Thái Bình. Các giáo họ trực thuộc: Đào Xá, Khê Kiều, Nghĩa Khê.

Địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Quan thầy: Thánh Vinhsơn

25

Giáo họ Tống Xuyên (thuộc giáo xứ Hà Xá) lên giáo xứ Tống Xuyên, thuộc giáo hạt Đông Hưng. Các giáo họ `: Đồng Vọng, Khuốc, Nứa.

Địa chỉ: xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà , Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Vinhsơn

26

Giáo họ Việt Yên (thuộc giáo xứ Tân Mỹ) lên giáo xứ Việt Yên, thuộc giáo hạt Đông Hưng. Các giáo họ trực thuộc: Canh Nông, Nhâm Lang.

Địa chỉ: xã Điệp Nông, huyện  Hưng Hà, Thái Bình

Quan thầy: Thánh Au-gus-ti-nô

27

Giáo họ Vĩnh Trà  (thuộc giáo xứ Thượng Phúc) lên giáo xứ Vĩnh Trà, thuộc giáo hạt Thái Thụy.

Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Quan thầy: Thánh Phêrô


    BTTGPTB


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm