Danh mục bài viết

Cập nhật 21/10/2011 - 23:12 - Lượt xem 3268

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2011

WHĐ (12.1.2011) – Như mọi năm, Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu đều phổ biến một Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (từ ngày 18 đến 25 tháng 1). Chủ đề năm nay của Tuần cầu nguyện lấy từ sách Công vụ Tông đồ 2, 42-47. Tài liệu được dùng cho Tuần lễ cầu nguyện và cho cả năm 2011.

Khởi sự, Tập tài liệu này do một nhóm những người có trách nhiệm thuộc cộng đoàn
Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem thực hiện. Họ đã họp nhau lại theo lời mời gọi của Hội
Đồng đại kết các Giáo hội và được Trung tâm đại kết ở Giêrusalem tạo điều kiện để thực
hiện công việc này.

Sau đó, Nhóm chuẩn bị tài liệu quốc tế, do Ban Đức Tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại
kết các Giáo hội và Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu của Giáo hội
Công giáo chỉ định, đã gặp nhau tại tu viện Thánh Christophe Saydnaya bên Syri và nhất
trí thông qua Tài liệu này.

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã chuyển dịch Tài liệu này từ bản tiếng Pháp “Textes pour
la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens et pour toute l’année 2011”.

Tài liệu gồm 4 phần:
Phần I: Dẫn vào chủ đề Năm 2011
Phần II: Diễn tiến buổi cử hành
Phần III: Cử hành nghi thức đại kết
Phần IV: Bản văn Kinh Thánh, suy niệm và lời nguyện cho tám ngày

WHĐ xin lần lượt giới thiệu từng phần.

***

HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH CỔ VÕ SỰ HIỆP NHẤT CÁC KITÔ HỮU

Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện

cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2011

Bản văn Kinh thánh: Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng
năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các
Tông đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi
sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu
cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại
tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân
thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

PHẦN I: DẪN VÀO CHỦ ĐỀ NĂM 2011

Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Giáo hội tại Giêrusalem, hôm qua, hôm nay và ngày mai

Cách đây hai nghìn năm, những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu, họp nhau tại
Giêrusalem, đã được lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần trong ngày Lễ Hiện Xuống, và họ
đã được qui tụ để làm nên thân thể duy nhất của Đức Kitô. Các Kitô hữu ở mọi nơi và
mọi thời đều nhận thấy biến cố này là nguồn gốc phát sinh ra cộng đoàn các tín hữu,
những người được kêu gọi để cùng tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ.
Dù cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Giêrusalem gặp rất nhiều khó khăn, cả bên trong lẫn bên
ngoài, nhưng họ vẫn luôn trung tín, hiệp thông huynh đệ, năng tham dự lễ bẻ bánh và
chuyên cần cầu nguyện.

Cũng không có gì khó để có thể thấy rằng hoàn cảnh của các tín hữu đầu tiên ở Thành
Thánh và của cộng đoàn tín hữu ngày nay tại Giêrusalem rất giống nhau. Cộng đoàn tín
hữu tại Giêrusalem ngày nay có nhiều niềm vui nhưng họ cũng gặp không ít những đau
khổ như đã từng xảy ra trong cộng đoàn Giáo hội thời sơ khai: bị đối xử bất công, bất
bình đẳng từ bên ngoài, chia rẽ từ trong nội bộ nhưng họ vẫn trung tín, vẫn cố gắng để có
thể hiệp nhất nhiều hơn nữa giữa các Kitô hữu.

Hoàn cảnh của các cộng đoàn ở Giêrusalem hiện nay càng giúp chúng ta hiểu rằng việc

bảo vệ sự hiệp nhất giữa những vô vàn khó khăn, có ý nghĩa lớn lao thế nào. Hoàn cảnh
ấy cũng cho chúng ta thấy lời mời gọi hiệp nhất phải vượt lên trên lời nói và nó phải thực
sự giúp chúng ta hướng tới và góp phần xây dựng tương lai Giêrusalem trên trời.

Cần phải thực tế để ý tưởng này có thể trở thành hiện thực. Chúng ta phải chịu trách
nhiệm về những chia rẽ mà chúng ta gây ra. Vì chúng ta gây nên những chia rẽ này, nên
chúng ta cần phải biến lời cầu nguyện của chúng ta thành hành động và xin Chúa biến đổi
chính chúng ta để có thể góp phần tích cực vào việc xây dựng sự hiệp nhất. Chúng ta sẵn
lòng cầu nguyện cho sự hiệp nhất, nhưng chúng ta cũng phải hành động để sự hiệp nhất
sớm được thực hiện. Biết đâu chính chúng ta lại là người cản trở sự hiệp nhất khi chúng
ta cản trở Chúa Thánh Thần; biết đâu chính lòng kiêu căng của chúng ta là nguyên nhân
cản trở sự hiệp nhất? Năm nay, lời mời gọi hiệp nhất được gửi tới các cộng đoàn Giáo hội
trên toàn thế giới từ chính Giêrusalem, cộng đoàn Giáo hội mẹ của chúng ta. Ý thức được
những chia rẽ nơi mình và ý thức được sự cần thiết phải làm để tái tạo sự hiệp nhất cho
Thân Thể Chúa Kitô, các cộng đoàn tại Giêrusalem kêu gọi tất cả các Kitô hữu tái khám
phá những giá trị làm nên sự hiệp nhất nơi cộng đoàn tín hữu đầu tiên khi họ chuyên cần
lắng nghe lời giảng dạy của các Tông đồ, hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và cầu
nguyện. Đó là thách đố mà chúng ta phải vượt qua. Các tín hữu tại Giêrusalem mời gọi
các anh chị em mình, nhân tuần cầu nguyện này, tiếp tục dấn thân cho một cuộc đại kết
đích thực, dựa trên kinh nghiệm của cộng đoàn tiên khởi.

Lời cầu nguyện trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất trong năm 2011 này
do chính các Kitô hữu ở cộng đoàn Giêrusalem chuẩn bị và họ đã chọn câu 42 chương
2 sách Công vụ Tông đồ làm chủ đề cho Tuần cầu nguyện: “Các tín hữu chuyên cần
nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ
bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”. Chủ đề này làm cho chúng ta nhớ lại thuở ban
đầu của cộng đoàn Giáo hội tiên khởi ở Giêrusalem; nó nhắc nhở chúng ta phải suy tư và
đổi mới, phải trở về với nền tảng của đức tin; nó mời gọi chúng ta nhớ lại thời kỳ mà mọi
sự trong cộng đoàn Giáo hội đều là của chung. Nội dung của chủ đề này đề cập đến bốn
yếu tố, cũng là bốn nét đặc thù của cộng đoàn tín hữu sơ khai và là những yếu tố cần thiết
cho sự sống còn của bất cứ cộng đoàn Kitô hữu nào. Trước hết là Lời Chúa do các Tông
đồ truyền lại. Thứ đến là sự hiệp thông huynh đệ (koinonia), một trong nét đặc thù của
cộng đoàn tín hữu sơ khai mỗi khi họp nhau. Nét đặc thù thứ ba của Giáo hội thời sơ khai
đó là việc cử hành Thánh Thể (“lễ bẻ bánh”), tưởng niệm Giao ước mới mà Đức Giêsu
đã hoàn tất bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Người. Nét đặc thù thứ bốn là
cầu nguyện không ngừng. Bốn yếu tố này là những yếu tố thiết yếu làm cho Giáo hội
sống động và hiệp nhất với nhau. Cộng đoàn Kitô hữu ở vùng Thánh Địa có ý nhấn mạnh
đến các yếu tố nền tảng này và cầu xin Thiên Chúa ban cho Giáo hội trải rộng trên khắp
địa cầu được hiệp nhất và tràn đầy sức sống. Các tín hữu ở Giêrusalem mời gọi những
người anh chị em của mình trên khắp thế giới hiệp lời cầu nguyện cho các dân tộc trên
địa cầu được sống trong công lý, hòa bình và thịnh vượng.

Các chủ đề của tám ngày cầu nguyện

Xuyên qua các đề tài được trình bày trong tám ngày cầu nguyện, chúng ta có thể nhận ra
một tiến trình đức tin. Ban đầu, nơi căn phòng cầu nguyện, cộng đoàn tín hữu sơ khai đã

được lãnh nhận tràn đầy Thánh Thần, Đấng làm cho họ được lớn mạnh trong đức tin và
tình hiệp nhất, trong lời cầu nguyện và những việc bác ái, để họ thực sự trở nên một cộng
đoàn phục sinh liên kết với Đức Kitô, hầu vượt lên tất cả những gì gây chia rẽ trong cộng
đoàn và làm cho họ xa rời Đức Kitô. Như thế, cộng đoàn Giêrusalem đã được biến đổi
để trở thành ngọn đèn tỏa sáng niềm hy vọng, thành hình ảnh báo trước Giêrusalem trên
trời, để hiệp nhất không chỉ các cộng đoàn trong Giáo hội với nhau mà còn hiệp nhất tất
cả mọi dân nước. Tiến trình này do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần đã
soi sáng các Kitô hữu đầu tiên nhận ra chân lý Chúa Giêsu Kitô, đã bao bọc Giáo hội sơ
khai bằng những điềm thiêng dấu lạ và làm cho nhiều người ngỡ ngàng sửng sốt. Tiếp
nối con đường ấy, các Kitô hữu ở Giêrusalem ngày nay cũng phải siêng năng tập họp để
lắng nghe Lời Chúa được truyền lại qua những giáo huấn của các Tông đồ, để cử hành
các bí tích và cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông huynh đệ. Được trao ban tràn đầy
sức mạnh và niềm hy vọng phục sinh, họ phải chứng tỏ cho mọi người thấy họ đã thực
sự chiến thắng tội lỗi và sự chết, họ có khả năng và có can đảm để trở thành khí cụ qui tụ
mọi dân tộc và mời gọi các dân tộc vượt lên những chia rẽ và những bất công mà họ đang
phải gánh chịu.

Ngày cầu nguyện thứ nhất đưa chúng ta trở về với cội nguồn cộng đoàn Giêrusalem tiên
khởi và giúp chúng ta hiểu rằng Giáo hội hiện diện trên khắp thế giới ngày nay chính
là phần tiếp nối của cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi xưa. Chúng ta cũng được gợi nhớ
lại lòng can đảm của Giáo hội thời sơ khai đã hiên ngang làm chứng cho chân lý, y như
chúng ta ngày nay đang hành động để bảo vệ công lý ở Giêrusalem cũng như ở khắp nơi
trên thế giới.

Ngày thứ hai nhắc chúng ta nhớ lại rằng cộng đoàn đầu tiên được qui tụ trong ngày lễ
Hiện Xuống là cộng đoàn gồm nhiều nguồn gốc khác nhau và trong cộng đoàn Giáo hội
tại Giêrusalem ngày nay chúng ta cũng thấy có nhiều truyền thống Giáo hội khác nhau.
Như vậy chúng ta hiện đang đứng trước một thách đố là làm sao thực hiện được sự hiệp
nhất cụ thể rộng lớn hơn mà vẫn giữ được những khác biệt và những truyền thống đa
dạng.

Ngày thứ ba mời gọi chúng ta chú ý đến khía cạnh nền tảng của hiệp nhất: Lời Chúa
được truyền lại qua lời giảng dạy của các Tông đồ. Cộng đoàn Giáo hội ở Giêrusalem
nhắc nhớ chúng ta rằng dù nơi chúng ta vẫn còn những chia rẽ, nhưng lời giảng dạy của
các Tông đồ luôn mời gọi chúng ta đón nhận nhau vì tình yêu thương và vì lòng trung
thành với thân thể duy nhất là Giáo hội.

Ngày thứ tư nhấn mạnh đến tinh thần chia sẻ như là biểu hiện thứ hai của sự hiệp
nhất. Như các Kitô hữu đầu tiên đã đặt mọi sự làm của chung, cộng đoàn Giáo hội tại
Giêrusalem hôm nay cũng mời gọi tất cả anh chị em trong Giáo hội hãy quan tâm, hãy
vui lòng quảng đại chia sẻ của cải vật chất để không còn ai phải thiếu thốn.

Ngày thứ năm đề cập đến khía cạnh thứ ba của sự hiệp nhất: nghi lễ bẻ bánh qui tụ mọi
người trong niềm hy vọng. Sự hiệp nhất của chúng ta còn vượt trên sự hiệp thông thánh
thiện; sự hiệp thông của chúng ta bao gồm thái độ đúng đắn trong đời sống luân lý, trong
đời sống nhân bản và trong toàn bộ cộng đoàn. Cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem mời

gọi các Kitô hữu hiệp nhất với nhau trong “lễ bẻ bánh” bởi vì một Giáo hội chia rẽ sẽ
chẳng có tư cách gì để nói về vấn đề công lý và hòa bình.

Ngày thứ sáu giới thiệu cho chúng ta đặc tính thứ tư của sự hiệp nhất; noi gương cộng
đoàn Giáo hội tại Giêrusalem, chúng ta phải cầu nguyện không ngừng. Đặc biệt nhất là
cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Kinh này mời gọi tất cả các Kitô hữu, ở Giêrusalem cũng
như trên toàn thế giới, người nhỏ bé cũng như người quyền thế, cùng nhau sống công
chính, hòa bình và hiệp nhất để nước Chúa trị đến.

Ngày thứ bảy đưa chúng ta trở lại với một yếu tố vượt trên cả bốn yếu tố hiệp nhất trên
đây: sự phục sinh của Đức Kitô. Cộng đoàn Giêrusalem vui mừng công bố tin vui phục
sinh dù đang phải mang lấy những đau khổ của thập giá. Đối với các Kitô hữu tại cộng
đoàn Giêrusalem hiện nay, sự phục sinh của Đức Giêsu chính là nguồn hy vọng và sức
mạnh, giúp họ kiên cường làm nhân chứng và bảo vệ sự tự do và hòa bình cho Thành đô
của bình an.

Ngày thứ tám đúc kết tiến trình hiệp nhất bằng lời mời gọi các cộng đoàn ở Giêrusalem
hướng đến một việc làm rộng lớn hơn, đó là sự hòa giải. Dù các Kitô hữu đã hiệp nhất
với nhau, thì mọi việc cũng chưa phải chấm dứt vì họ còn phải hòa giải với những người
khác. Cụ thể trong bối cảnh của Giêrusalem, đây là sự hòa giải giữa người Palestin và
người Israen. Cùng với các cộng đoàn khác, người Kitô hữu được mời gọi tìm kiếm công
lý và hòa giải ngay trong hoàn cảnh riêng của mình.

Như thế, chủ đề của mỗi ngày cầu nguyện không chỉ nhắc lại lịch sử Giáo hội sơ khai
nhưng còn nhắc cho chúng ta thấy được hoàn cảnh của các Kitô hữu ở Giêrusalem hiện
tại và mời gọi tất cả chúng ta tìm ra cách thức giúp cho cộng đoàn địa phương của mình
rút ra những bài học quý giá từ những kinh nghiệm ấy. Trong suốt tiến trình cầu nguyện
tám ngày này, các Kitô hữu ở Giêrusalem mời gọi chúng ta loan báo và làm chứng rằng
sự hiệp nhất –với ý nghĩa là việc trung thành với lời giáo huấn của các Tông đồ, hiệp
thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ bánh và siêng năng cầu nguyện– sẽ giúp chúng ta có thể
cùng nhau chiến thắng sự dữ, không chỉ ở Giêrusalem mà ở khắp nơi trên thế giới.

Công việc chuẩn bị Tài liệu cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất năm
2011

Tập tài liệu chuẩn bị cho Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này do một nhóm
những người có trách nhiệm thuộc cộng đoàn Giáo hội Công giáo ở Giêrusalem khởi
sự thực hiện. Họ đã họp nhau lại theo lời mời gọi của Hội Đồng đại kết các Giáo hội và
được Trung tâm đại kết ở Giêrusalem tạo điều kiện để thực hiện công việc này. Ở đây,
chúng tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới những người đã có công đóng góp vào việc
chuẩn bị tài liệu này:

Đức Thượng Phụ Giáo chủ đáng kính của nghi lễ Latinh, Michel Sabbah

Mục sư Munib Younan thuộc Giáo hội Tinh lành Luther ở Jordanie và Thánh Địa

Linh mục Naim Ateek thuộc Giáo hội Trưởng lão ở Giêrusalem và Trung Đông

Linh mục Frans Bouwen thuộc Giáo hội Công Giáo Rôma

Linh mục Alexander thuộc Giáo hội Chính Thống Hy lạp ở Giêrusalem

Cha Jamel Khader thuộc Đại học Bethléem

Ngài Michel Bahnam thuộc Giáo hội Chính Thống Antiokia ở Syri

Ngài Nora Karmi thuộc Giáo hội Chính Thống Armenie

Ngài Yusef Daher thuộc Giáo hội Công Giáo Melkite Hy Lạp.

Nhóm chuẩn bị tài liệu quốc tế, do Ban Đức Tin và Hiến pháp của Hội đồng Đại kết các
Giáo hội và Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu của Giáo hội Công giáo
chỉ định, đã gặp nhau tại tu viện Thánh Christophe Saydnaya bên Syri và nhất trí thông
qua các bản văn này. Những người tham dự cuộc gặp gỡ này đặc biệt bày tỏ lời cám ơn
sự tiếp đón nồng hậu và lòng hiếu khách của Đức Ignace IV, Thượng phụ Chính thống
vùng Antiokhia, Hy lạp và những người cộng sự của ngài ở Damas và ở Saydnaya cũng
như sự nâng đỡ và động viên khích lệ của các vị có trách nhiệm trong các Giáo hội thuộc
các truyền thống Kitô giáo khác nhau.

Phần dẫn vào nghi thức cử hành đại kết

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau,
siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Công vụ Tông đồ 2, 42.)

Chủ đề mà chúng ta sẽ suy niệm trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất
năm nay do các Cộng đoàn Giáo hội ở Giêrusalem gợi ý. Chủ đề này mời gọi các Kitô
hữu trên toàn thế giới dành thời gian suy nghĩ về mối tương quan giữa cộng đoàn Giáo
hội của mình với Cộng đoàn Giáo hội mẹ Giêrusalem, nhờ đó chúng ta có được cái nhìn
mới về hoàn cảnh thực tế của chính mình. Thật vậy, chính từ Cộng đoàn Giêrusalem mà
tất cả các cộng đoàn khác đã được sinh ra. Cộng đoàn Giêrusalem dưới đất là hình bóng
Giêrusalem trên trời, nơi tất cả các dân tộc sẽ được qui tụ quanh ngai Con Chiên để tôn
thờ và ca tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Các Kitô hữu ở Giêrusalem mời gọi chúng ta,
trong những buổi cử hành đại kết năm 2011 này, suy niệm về tầm quan trọng của việc
chuyên cần nghe lời giảng dạy của các Tông đồ và hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ bẻ
bánh và cầu nguyện, những yếu tố qui tụ chúng ta, dù ít hay nhiều, thành thân thể duy
nhất của Đức Kitô. Các cộng đoàn ở Giêrusalem mời gọi chúng ta phải nhớ đến hoàn
cảnh bấp bênh của họ và cầu nguyện cho một nền công lý đem lại hòa bình cho vùng
Thánh Địa. Phụng vụ đại kết được trình bày ở đây muốn nhấn mạnh đến việc làm chứng
của các Kitô hữu, nói cách khác là tình yêu mà các Kitô hữu đặt để trong việc phục vụ
Tin mừng hòa giải với Thiên Chúa, với tất cả nhân loại và thụ tạo, là một khía cạnh quan
trọng nền tảng.

PHẦN II: DIỄN TIẾN BUỔI CỬ HÀNH

Buổi cử hành bao gồm:

I. Qui tụ cộng đoàn

II. Cử hành Lời Chúa

III. Các lời cầu nguyện thống hối và xin ơn an bình

IV. Những lời nguyện xin cho các Kitô hữu hiệp nhất

V. Sai đi

I. Qui tụ cộng đoàn

Chúng ta qui tụ cộng đoàn theo cách thức quen thuộc của địa phương; trong khi hát mở
đầu, chúng ta có thể rước các biểu tượng phù hợp và đặt trước mặt cộng đoàn. Sau lời
chào mở đầu, người chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn và những người có trách nhiệm qui tụ
buổi cử hành. Như thế, cộng đoàn được mời gọi chuẩn bị cử hành và ca tụng Thiên Chúa
bằng những cách thức mở đầu và lời cầu nguyện dẫn nhập xướng đáp theo truyền thống
Á đông.

II. Cử hành Lời Chúa

Bài đọc sách Công vụ Tông đồ là trung tâm của buổi cử hành và từ bài đọc này chúng ta
sắp xếp các phần khác. Khi chọn bản văn trong sách Công vụ Tông đồ này, Ủy ban chuẩn
bị tài liệu của cộng đoàn Giêrusalem muốn nhấn mạnh đến việc trung thành nghe lời các
Tông đồ giảng dạy và đặt mọi sự làm của chung như những yếu tố làm nên sự hiệp nhất.
Bài giảng có thể triển khai theo các chủ đề này hoặc nhấn mạnh cho các Kitô hữu trên
khắp thế giới thấy được sự cần thiết phải nâng đỡ những anh chị em đang làm chứng cho
Tin mừng tình yêu ở Thánh Địa bằng lời cầu nguyện.

Sau bài giảng, có thể dành ít phút suy niệm trong thinh lặng hay trong tiếng nhạc nhẹ.
Cũng có thể xin của lễ hay quyên tiền giúp các Kitô hữu hay cho các tổ chức (trường học,
bệnh viện …) và trao cho một tổ chức có uy tín của Giáo hội.

III. Cầu nguyện thống hối và xin ơn an bình

Trong phần cầu nguyện này, chúng ta có thể làm những cử chỉ mang tính tượng trưng.

Cách 1

Trong phần rước mở đầu, đoàn rước đem theo nến sáng và đặt trước cộng đoàn.

Sau mỗi lời cầu nguyện thống hối, tắt đi một cây, còn cây nến lớn nhất hay cây nến
phục sinh vẫn để cháy; ánh sáng trong nhà thờ được tắt hết. Cuối lời cầu nguyện
xin ơn bình an, phát cho mỗi người tham dự một cây nến nhỏ. Phần tuyên xưng đức
tin có thể đọc Kinh tin kính của công đồng Nicê hay Kinh tin kính của các Tông
đồ hay một cách tuyên xưng đức tin truyền thống khác, sau đó mọi người tham dự
chúc bình an cho nhau trong ánh sáng nến. Tiếp đến là các ý cầu nguyện cho các
Kitô hữu hiệp nhất, theo hình thức xướng đáp; sau mỗi ý nguyện, lại thắp lên một
cây nến đã tắt lúc trước và thắp từng cây một (lấy lửa từ cây nến lớn hay cây nến
phục sinh). Những người tham dự được mời gọi mang cây nến mà họ đã được phát
về nhà và tiếp tục thắp sáng vào mỗi buổi chiều trong suốt tuần cầu nguyện này và
nếu có thể, thì để cây nến ấy tiếp tục cháy sáng và đặt ở cửa sổ nhà để kéo dài thêm
đêm canh thức cầu nguyện và tưởng nhớ đến các Kitô hữu ở Thánh Địa và những
nơi khác đang bị thử thách vì đức tin.

Cách 2

Sắp xếp một nhóm (trẻ em hay là thanh niên chẳng hạn) chuẩn bị trước một “hình
ghép” (hình Đức Giêsu, hình thánh giá, hình một nhà thờ, hay bất cứ biểu tượng
nào về sự hiệp nhất xét là xứng hợp) và cắt nó ra thành những mảnh lớn. Trong
phần lời nguyện xướng đáp, một số người đại diện cho cộng đoàn đang hiện diện
lên trước cộng ghép từng mảnh của tấm hình lại vào một cái khung. Cuối lời cầu
nguyện xướng đáp, tấm hình ghép sẽ là biểu trưng cho sự hiệp nhất các Kitô hữu
trong một thân thể duy nhất của Đức Kitô, trong sự đa dạng phong phú về những
hồng ân mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội.

Cách 3

Sau mỗi lời cầu nguyện thống hối, xông hương cho các thành viên của mỗi cộng
đoàn, để diễn tả lòng nhân hậu của Chúa bao phủ tội lỗi chúng ta và hồng ân của
Ngài chữa lành chúng ta. Đặt một chậu than hồng ở giữa cộng đoàn hay gần bục
đọc lời Chúa. Sau mỗi lời nguyện thống hối, người đọc lời nguyện hay một người
khác trong cộng đoàn lại bỏ hương vào chậu than. Cử chỉ này biểu lộ thái độ của cả
cộng đoàn muốn nhìn nhận tội lỗi của mình và đón nhận lòng nhân hậu của Thiên
Chúa.

IV. Lời cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Những lời cầu nguyện này gợi lên hoàn cảnh của các cộng đoàn ở Giêrusalem. Tuy
nhiên, chúng ta có thể thay thế những lời cầu nguyện này bằng các lời cầu nguyện theo
hoàn cảnh riêng của địa phương để biểu lộ cho người khác thấy, ở khắp nơi, chúng ta
luôn luôn tìm cách để vượt lên những chia rẽ và hướng tới sự hiệp thông hữu hình hoàn
toàn. Các lời cầu nguyện này do một người chủ sự và một người đọc dẫn dắt, cộng đoàn
đáp lại sau mỗi cầu nguyện. Phần cầu nguyện này kết thúc bằng kinh Lạy Cha. Mỗi
người có thể đọc bằng ngôn ngữ riêng của mình, hay bằng tiếng Aram, một ngôn ngữ mà
ngày nay một số Kitô hữu ở Thành thánh vẫn sử dụng.

V. Sai đi

Cộng đoàn khẩn nài Thiên Chúa chúc lành cho các thành viên được sai đi làm sứ giả loan
báo Tin mừng hoà giải. Có thể kết thúc buổi cử hành bằng một bài hát.

PHẦN III: CỬ HÀNH NGHI THỨC ĐẠI KẾT

[Cs: Chủ sự – Cđ: Cộng đoàn – Nd: Người dẫn]

I. Qui tụ cộng đoàn

Mở đầu:

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cđ: Amen.

Cs: Cùng với các Kitô hữu Giêrusalem và các tín hữu ở …., trong Thiên Chúa Cha và
trong Đức Giêsu Kitô, chúc anh chị em ân sủng và bình an (1 Thessalônica 1,1).

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Lời chào

Cs: Lạy Thiên Chúa nhân hậu và yêu thương, Ngài đã tạo dựng chúng con giống hình
ảnh Ngài.

Cđ: Chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa.

Cs: Chúng con qui tụ nhau đây nhân danh Chúa để nài xin Chúa tái tạo sự hiệp nhất
của những người cùng tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa, là
Đức Chúa và là Đấng Cứu Độ toàn thể nhân loại.

Cđ: Ôi lạy Chúa, xin lắng nghe và dủ lòng thương xót chúng con.

Cs: Xin nâng đỡ chúng con vì chúng con yếu đuối và xin dùng Thánh Thần Chúa tăng
sức mạnh cho chúng con.

Cđ: Xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin qui tụ chúng con trong sự hiệp nhất.

Cs: Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch ân sủng, qua các ngôn sứ, Chúa đã hứa làm cho
Giêrusalem trở thành nơi cư ngụ cho nhiều dân tộc và trở thành mẹ của muôn dân
nước. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà làm cho Giêrusalem, thành đô mà
Chúa đã thăm viếng, trở thành nơi cho tất cả mọi người có thể sống với Chúa và gặp
gỡ nhau trong hoà bình. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, ước gì Thánh Thần Chúa làm cho mọi tâm
hồn được sống động, gỡ bỏ những rào cản chia rẽ, xoá đi những nghi ngờ, chấm dứt
hận thù và cho dân Ngài, một khi đã được chữa lành khỏi những chia rẽ, có thể sống
trong sự công chính và an bình. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin lắng nghe lời chúng con khẩn cầu cho thành thánh
Giêrusalem của Chúa. Xin hãy cất đi những khổ đau của thành thánh và qui tụ thành
thánh trong sự hiệp nhất. Xin hãy làm cho thành thánh nên ngôi nhà Chúa ngự, nên
thành đô hoà bình và nên ánh sáng cho muôn dân. Xin tăng cường sự hiệp nhất nơi
thành thánh và giữa những người dân thành thánh. Chúng con cầu xin Chúa.

Nd: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Cs: Lạy Chúa, giờ đây, xin hãy mở đôi tai và trái tim chúng con để chúng con lắng
nghe lời Chúa và xin giúp chúng con sống trung thành hơn với Lời Chúa trong lời nói
và việc làm hầu danh Chúa được tôn vinh và triều đại Chúa, Ba Ngôi Chí Thánh, là
Cha, Con và Thánh Thần, được rộng mở.

Cđ: Amen.

II. Cử hành Lời Chúa

Bài đọc, Đáp ca và Tin mừng dưới đây dùng vào các dịp chung trong Năm,

còn Bài đọc, Đáp ca và Tin mừng cho Tuần Cầu Nguyện được soạn riêng ở Phần IV:

“Bản Văn Kinh Thánh, Suy niệm và Lời nguyện cho tám ngày”.

Cs: Chúng ta hãy cầm lòng cầm trí.

Bài đọc I: Sáng thế 33, 1-4 hay Isaia 58, 6-10

Đáp ca: Thánh vịnh 96, 1-13

Nd đọc: câu 1, 2, 3
Nd đọc: câu 4, 5, 6
Nd đọc: câu 7, 8, 9
Nd đọc: câu 10
Nd đọc: câu 11, 12a
Nd đọc: câu 12b, 13

Sau mỗi lời đọc, cộng đoàn đáp: Hãy ca tụng Chúa bằng một bài ca mới vì
Người đã thực hiện những kì công (hay dùng một bài hát khác dựa trên lời

Thánh vịnh 96).

Bài đọc II: Công vụ Tông đồ 2, 42-47

Alleluia: Hãy để của lễ trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em mình đã, rồi trở
lại dâng lễ vật. Alleluia.

Tin mừng: Matthêô 5, 21-26

Bài giảng

Hát

III. Lời nguyện thống hối và xin ơn an bình

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa
lời cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại các cộng đoàn tín hữu Giáo hội sơ khai đã chuyên
cần nghe lời các Tông đồ giảng dạy, đã sống hiệp thông huynh đệ với nhau, mà xưng
thú những khuyết điểm của mình vì chúng ta đã chưa trung thành với Chúa và chưa
huynh đệ bác ái với anh em. Chúng con cầu xin Chúa.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời
cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại nỗi kinh sợ đã từng xâm chiếm tâm hồn các tín hữu
Giáo hội sơ khai khi họ chứng kiến nhiều điềm thiêng dấu lạ do các Tông đồ làm, mà
xưng thú những gì còn hẹp hòi trong cái nhìn của chúng ta, những hẹp hòi ngăn cản
chúng ta không thể khám phá ra vinh quang trong công trình Thiên Chúa đang thực
hiện giữa chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời
cầu xin. Chúng ta hãy nhớ lại các tín hữu thời Giáo hội sơ khai đã để mọi sự làm của
chung và nâng đỡ nhau trong lúc thiếu thốn, mà xưng thú rằng chúng ta vẫn khư khư
giữ của bỏ mặc người nghèo. Chúng con cầu xin Chúa.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Cs: Cùng với các cộng đoàn tín hữu Giêrusalem, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa
lời cầu xin. Chúng ta nhớ lại các tín hữu Giáo hội sơ khai ngày ngày chuyên cần cầu
nguyện và dự lễ bẻ bánh tại tư gia, với lòng đơn sơ vui vẻ, mà xưng thú rằng chúng ta
vẫn còn thiếu tình yêu thương và quảng đại với người khác. Chúng con cầu xin Chúa.

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ơn tha thứ của Thiên Chúa được bảo đảm

Cs: Đây là điều tiên tri Gioen đã loan báo: “Trong những ngày đó, Chúa phán, ta sẽ

đổ Thần Khí của Ta trên hết mọi người phàm… Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh
Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ”.

Chúng ta, những người đang mong chờ Chúa đến, chúng ta cũng được bảo đảm rằng,
trong Đức Kitô, chúng ta được tha thứ, được đổi mới và phục hồi trong sự hiệp nhất.

Lời chúc bình an

Cs: Chúa Kitô là bình an của chúng ta. Người đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa
nơi thân xác duy nhất của Người trên thập giá. Chúng ta qui tụ nhau nhân danh Người
và để chia sẻ ơn bình an của Người.

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng.....

Tuyên xưng đức tin (Đọc Kinh Tin kính của các Tông đồ, hay của Công đồng Nicê
hay hình thức khác xét là phù hợp ).

Hát

IV. Lời nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

Cs: Trong Đức Kitô, thế giới được giao hoà với Thiên Chúa và Thiên Chúa trao cho
chúng ta sứ điệp hoà giải của Ngài. Là những sứ giả của Đức Kitô và được trao phó
sứ mạng tiếp tục công trình hoà giải của Ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời
nguyện xin:

Cs: Khi chúng con cùng nhau cầu nguyện theo những truyền thống khác nhau,

Cđ: Vì Cha là Đấng Thánh, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được
hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con cùng nhau đọc Sách Thánh bằng ngôn ngữ khác nhau và trong
những hoàn cảnh sống khác nhau,

Cđ: Vì Cha đã tỏ mình ra cho chúng con, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho
chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con thiết lập mối liên hệ huynh đệ giữa người Do thái, người Công
giáo, người Hồi giáo, khi chúng con phá đổ những bức tường của sự vô cảm và hận
thù,

Cđ: Vì Cha là nhân hậu, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng con được
hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Khi chúng con xây dựng công lý và tình liên đới, khi chúng con không còn kinh
hãi nhưng hết lòng tin tưởng,

Cđ: Vì Cha là Đấng ban ơn trợ lực, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng
con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Ở bất cứ nơi đâu có người đau khổ vì chiến tranh và bạo lực, vì bất công và bất
bình đẳng, vì bệnh tật và định kiến, vì nghèo đói và thất vọng, xin dẫn chúng con đến
cùng thập giá Đức Kitô và đến với nhau,

Cđ: Vì Con Cha đã bị mang thương tích, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho
chúng con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Cs: Cùng với các Kitô hữu nơi Thánh Địa, chúng con làm chứng rằng Đức Giêsu đã
sinh tại Bêlem, đã rao giảng Tin mừng tại Galilê, đã chết và đã sống lại và chúng con
làm chứng rằng Chúa Thánh Thần đã hiện xuống tại Giêrusalem; khi chúng con nài
xin hoà bình và công lý cho mọi người, với một niềm xác tín và hy vọng chắc chắn
rằng triều đại Cha đang đến,

Cđ: Vì Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi, xin Cha liên kết chúng con, xin làm cho chúng
con được hiệp nhất tỏ tường và xin Cha thương chữa lành thế giới.

Kinh Lạy Cha (Đọc theo ngôn ngữ của mình)

V. Sai đi

Cộng đoàn nài xin Thiên Chúa ban phúc lành cho các thành viên được sai đi làm sứ
giả cho Tin mừng hoà giải của Thiên Chúa. Có thể hát một bài hát để kết thúc.

Cs: Xin Chúa Cha, Đấng luôn trung tín với lời đã hứa và là Đấng luôn ban ơn trợ
giúp chúng ta, nâng đỡ anh chị em trong việc bảo vệ công lý và giúp anh chị em biết
cố gắng xóa bỏ đi những chia rẽ bất hoà.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Chúa Con, Đấng đã thánh hoá vùng Thánh Địa bằng sự giáng sinh và thực thi
sứ mạng, bằng cái chết và sự phục sinh của Người, ban cho anh chị em ơn cứu độ, ơn
hoà giải và ơn an bình.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã qui tụ các Kitô hữu đầu tiên ở Giêrusalem trong
sự hiệp nhất, liên kết anh chị em luôn trung tín với lời giảng dạy của các Tông đồ và
sống hiệp thông huynh đệ, luôn siêng năng cầu nguyện và tham dự lễ bẻ bánh và xin
Ngài ban ơn trợ lực để anh chị em biết sống và rao giảng Tin mừng.

Cđ: Amen.

Cs: Xin Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần, ban phúc lành và gìn giữ
anh chị em, để anh chị em ra đi loan báo Tin mừng cho khắp thế giới.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Cs: Ban phép lành

Nguyện xin phúc lành bình an và công chính của Thiên Chúa đồng hành với chúng
ta; xin phúc lành của Chúa Con, Đấng lau khô nước mắt của tất cả những ai đang khổ
đau trên thế giới, đồng hành với chúng ta. Và xin phúc lành của Chúa Thánh Thần,
Đấng mời gọi chúng ta sống hoà giải và hy vọng, đồng hành với chúng ta từ giờ đây
cho đến muôn đời.

Cđ: Amen.

Hát

KINH CẦU CHO HIỆP NHẤT

(Đức Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn)

Lạy Chúa Giêsu,

trước ngày chịu chết vì chúng con,

Chúa đã nguyện cầu

cho các Tông đồ và tất cả mọi người

được liên kết với nhau nên một,

như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn

về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận,

và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm,

lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa

hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con

luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo,

xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa

con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục,

đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen.

Tài liệu dùng trong Tuần Cầu Nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này

được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp

“Textes pour la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens et pour toute l’année 2011”.

Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu

+ Giuse Vũ Văn Thiên

Giám mục Giáo phận Hải Phòng

chuyển dịch


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm