Danh mục bài viết

Cập nhật 21/2/2020 - 17:29 - Lượt xem 604

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/02/2020

Ngày 21/02/2020, Chủng viện Mỹ Đức đón tiếp cộng đoàn các Giáo xứ Hạ Lễ, Ngọc Châu, Phương Bồ và Thiên Lộc đến góp công xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Dương Huy

Hòa

Hạ Lễ

Nhà xứ

2

Giuse Nguyễn Văn

Khuê

Hạ Lễ

Nhà xứ

3

Giuse Nguyễn Văn

Chính

Hạ Lễ

Nhà xứ

4

Giuse Nguyễn Văn

Vinh

Hạ Lễ

Nhà xứ

5

Giuse Hoàng Công

Huynh

Hạ Lễ

Nhà xứ

6

Maria Nguyễn Thị

Yến

Hạ Lễ

Nhà xứ

7

Giuse Hoàng Văn

Đừng

Hạ Lễ

Nhà xứ

8

Đaminh Nguyễn Hữu

Sỹ

Hạ Lễ

Khê Than

9

Đaminh Nguyễn Hữu

Mỹ

Hạ Lễ

Khê Than

10

Đaminh Nguyễn Hữu

Thủy

Hạ Lễ

Khê Than

11

Đaminh Nguyễn Hữu

Nguyễn

Hạ Lễ

Khê Than

12

Đaminh Đỗ Hữu

Chiến

Hạ Lễ

Khê Than

13

Đaminh Nguyễn Văn

Khuê

Hạ Lễ

Khê Than

14

Maria Nguyễn Thị

Hương

Hạ Lễ

Khê Than

15

Maria Nguyễn Thị

Luyến

Hạ Lễ

Khê Than

16

Phan-xi-cô Nguyễn Văn

Tuân

Hạ Lễ

Nhà xứ

17

Đaminh Nguyễn Hữu

Bình

Hạ Lễ

Khê Than

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô Nguyễn Đức

Tăng

Ngọc Châu

Nhà xứ

2

Đaminh Nguyễn Trong

Sáng

Ngọc Châu

Nhà xứ

3

Giuse Nguyễn Kim

Ngọc Châu

Nhà xứ

4

Giuse Nguyễn Kim

Thích

Ngọc Châu

Nhà xứ

5

Giuse Nguyễn Hữu

Chính

Ngọc Châu

Nhà xứ

6

Đaminh Nguyễn Trọng

Đang

Ngọc Châu

Nhà xứ

7

Maria Nguyễn Thị

Huyền

Ngọc Châu

Nhà xứ

8

Maria Nguyễn Thị

Ngọc Châu

Nhà xứ

9

Maria Nguyễn Thị

Liên

Ngọc Châu

Nhà xứ

10

Maria Phạm Thị

Nhắc

Ngọc Châu

Nhà xứ

11

Đaminh Nguyễn Văn

Liên

Ngọc Châu

Nhà xứ

12

Giuse Nguyễn Văn

Soạn

Ngọc Châu

Nhà xứ

13

Đaminh Nguyễn Đức

Cuờng

Ngọc Châu

Nhà xứ

14

Đaminh Phạm Văn

Mấn

Ngọc Châu

Nhà xứ

15

Đaminh Nguyễn Trọng

Đạo

Ngọc Châu

Nhà xứ

16

Đaminh Nguyễn Đức

Tín

Ngọc Châu

Nhà xứ

17

Đaminh Nguyễn Văn

Quý

Ngọc Châu

Nhà xứ

18

Giuse Nguyễn Kim

Soái

Ngọc Châu

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Đình

Quỳnh

Phương Bồ

Nhà xứ

2

Gioakim Nguyễn Công

Phường

Phương Bồ

Nhà xứ

3

Gioakim Trần Văn

Dụng

Phương Bồ

Nhà xứ

4

Giuse Nguyễn Công

Điển

Phương Bồ

Nhà xứ

5

Gioakim Trần Đình

Lạc

Phương Bồ

Nhà xứ

6

Gioakim Giáp Bằng

Khá

Phương Bồ

Nhà xứ

7

Gioakim Đỗ Trọng

Thuần

Phương Bồ

Nhà xứ

8

Gioakim Vũ Đình

Duỳnh

Phương Bồ

Nhà xứ

9

Maria Trần Thị

Diễm

Phương Bồ

Nhà xứ

10

Gioakim Đỗ Trọng

Bắc

Phương Bồ

Nhà xứ

11

Maria Giáp Thị

Thắng

Phương Bồ

Nhà xứ

12

Maria Nguyễn Thị

Phương Bồ

Nhà xứ

13

Maria Nguyễn Thị

Nhung

Phương Bồ

Nhà xứ

14

Gioakim Trần Đình

Liên

Phương Bồ

Nhà xứ

15

Gioakim Trần Đình

Diên

Phương Bồ

Nhà xứ

16

Gioakim Giáp Bằng

Mẫn

Phương Bồ

Nhà xứ

17

Gioakim Giáp Đình

Cấp

Phương Bồ

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Stêphanô Trương Thế 

Tạch

Thiên Lộc

Nhà xứ

2

Stêphanô Trương Thế 

Thiên

Thiên Lộc

Nhà xứ

3

Stêphanô Trương Hữu

Hương

Thiên Lộc

Nhà xứ

4

Stêphanô Lê Hữu

Dương

Thiên Lộc

Nhà xứ

5

Maria Phạm Thị

Tha

Thiên Lộc

Nhà xứ

6

Stêphanô Lê Hữu

Lực

Thiên Lộc

Nhà xứ

7

Stêphanô Lê Hữu

Ba

Thiên Lộc

Nhà xứ

8

Stêphanô Trương Thế 

Luân

Thiên Lộc

Nhà xứ

9

Stêphanô Trương Văn

Báo

Thiên Lộc

Nhà xứ

10

Stêphanô Trương Thế 

Vạn

Thiên Lộc

Nhà xứ

11

Stêphanô Trương Thế 

Phi

Thiên Lộc

Nhà xứ

12

Stêphanô Trương Thế 

Đệ

Thiên Lộc

Nhà xứ

13

Maria Phạm Thị

Thiên Lộc

Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Thiên Lộc

Nhà xứ

15

Lau-ren-xôLê Tiến

Tính

Thiên Lộc

Song Hai

16

Lau-ren-xôLê Tiến

Bao

Thiên Lộc

Song Hai

17

Lau-ren-xôLê Tiến

Mạnh

Thiên Lộc

Song Hai

18

Vinh-sơn Phạm Quang

Đen

Thiên Lộc

Vi Dương

19

Giuse Đỗ Văn

Mẫm

Thiên Lộc

Thân Huống

20

Giuse Đỗ Văn

Lâm

Thiên Lộc

Thân Huống

21

Giuse Đỗ Văn

Báu

Thiên Lộc

Bà Hai

22

Giuse Đỗ Văn

Nhuê

Thiên Lộc

Tra Hai

23

Giuse Đỗ Văn

Phước

Thiên Lộc

Trà Há

24

Phanxi-cô Đào Văn

Khơ

Thiên Lộc

Đồng Kinh

25

Phanxi-cô Đào Văn

Nhất

Thiên Lộc

Đồng Kinh

26

Phê-rô Hà Văn

Quang

Thiên Lộc

Vị Nguyên

27

Phê-rô Hà Văn

Hội

Thiên Lộc

Vị Nguyên

28

Maria Hà Thị

Liền

Thiên Lộc

Vị Nguyên

29

Phanxi-cô Đào Văn

Diêng

Thiên Lộc

Phi Xá

30

Maria Trương Thị

Thơ

Thiên Lộc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm