Danh mục bài viết

Cập nhật 28/12/2019 - 17:24 - Lượt xem 160

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 28/12/2019

Ngày 28/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ Giáo xứ Hoàng Xá đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Nguyễn Văn

Tám

Hoàng Xá

Nhà xứ

2

Giuse Phạm Văn

Sách

Hoàng Xá

Nhà xứ

3

Đaminh Phạm Văn

Tùng

Hoàng Xá

Nhà xứ

4

Giuse Phạm Văn

Quyển

Hoàng Xá

Nhà xứ

5

Đaminh Trần Văn

Quận

Hoàng Xá

Nhà xứ

6

Đaminh Trần Văn

Đăng

Hoàng Xá

Nhà xứ

7

Đaminh Phạm Văn

My

Hoàng Xá

Nhà xứ

8

Đaminh Phạm Văn

Oai

Hoàng Xá

Nhà xứ

9

Đaminh Trần Văn

Trượng

Hoàng Xá

Nhà xứ

10

Đaminh Phạm Văn

Binh

Hoàng Xá

Nhà xứ

11

Giuse Nguyễn Văn

Kích

Hoàng Xá

Nhà xứ

12

Đaminh Nguyễn Văn

Hoàn

Hoàng Xá

Nhà xứ

13

Đaminh Nguyễn Văn

Can

Hoàng Xá

Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Ngượi

Hoàng Xá

Nhà xứ

15

Maria Phạm Thị

Huế

Hoàng Xá

Nhà xứ

16

Maria Phạm Thị

Sao

Hoàng Xá

Nhà xứ

17

Maria Nguyễn Thị

Ngọt

Hoàng Xá

Nhà xứ

18

Maria Nguyễn Thị

Thinh

Hoàng Xá

Nhà xứ

19

Maria Trần Thị

Vương

Hoàng Xá

Nhà xứ

20

Giuse Phạm Văn

Duẩn

Hoàng Xá

Nhà xứ

21

Giuse Phạm Văn

Bình

Hoàng Xá

Nhà xứ

22

Giuse Nguyễn Văn

Danh

Hoàng Xá

Nhà xứ

23

Gioan Nguyễn Văn

Thăng

Hoàng Xá

An Lão

24

Đaminh Trần Văn

Hưởng

Hoàng Xá

Nhà xứ

25

Maria Phạm Thị

Tuyn

Hoàng Xá

Nhà xứ

26

Maria Phạm Thị

Mộ

Hoàng Xá

Nhà xứ

27

Maria Phạm Thị

Thuấn

Hoàng Xá

Nhà xứ

28

Maria Phạm Thị

Tin

Hoàng Xá

Nhà xứ

29

Đaminh Phạm Văn

Lập

Hoàng Xá

Nhà xứ

30

Đaminh Vũ Đức

Hĩu

Hoàng Xá

Nhà xứ

31

Giuse Phạm Văn

Hiểu

Hoàng Xá

Nhà xứ

32

Giuse Nguyễn Văn

Nhiên

Hoàng Xá

Nhà xứ

33

Đaminh Phạm Văn

Xuyến

Hoàng Xá

Nhà xứ

34

Giuse Trần Văn

Quận

Hoàng Xá

Nhà xứ

35

Đaminh Phạm Văn

Mỵ

Hoàng Xá

Nhà xứ

36

Giuse Nguyễn Văn

Hoàng Xá

Nhà xứ

37

Giuse Trần Văn

Chiến

Hoàng Xá

Nhà xứ

38

Gioan Nguyễn Đức

Văn

Hoàng Xá

An Lão

39

Giuse Phạm Văn

Triều

Hoàng Xá

Nhà xứ

40

Đaminh Nguyễn Văn

Tuyển

Hoàng Xá

Nhà xứ

41

Giuse Nguyễn Văn

Vy

Hoàng Xá

Nhà xứ

42

Giuse Phạm Đức

Binh

Hoàng Xá

Nhà xứ

43

Giuse Phạm Văn

Miên

Hoàng Xá

Nhà xứ

44

Maria Phạm Thị

Khuyên

Hoàng Xá

Nhà xứ

45

Giuse Phạm Đức

Hưng

Hoàng Xá

Nhà xứ

46

Giuse Nguyễn Văn

Thọ

Hoàng Xá

Nhà xứ

47

Đaminh Nguyễn Văn

Thái

Hoàng Xá

Nhà xứ

48

Đaminh Nguyễn Văn

Tân

Hoàng Xá

Nhà xứ

49

Giuse Phạm Văn

Khanh

Hoàng Xá

Nhà xứ

50

Giuse Phạm Văn

Đà

Hoàng Xá

Nhà xứ

51

Đaminh Phạm Văn

Vệ

Hoàng Xá

Nhà xứ

52

Đaminh Phạm Văn

Tam

Hoàng Xá

Nhà xứ

53

Giuse Phạm Văn

Tiệm

Hoàng Xá

Nhà xứ

54

Giuse Phạm Tiến

Thắng

Hoàng Xá

Nhà xứ

55

Giuse Trần Văn

Nhất

Hoàng Xá

Nhà xứ

56

Maria Vũ Thị

Hiên

Hoàng Xá

Nhà xứ

57

Maria Phạm Thị

Ngọt

Hoàng Xá

Nhà xứ

58

Maria Phạm Thị

Lụa

Hoàng Xá

Nhà xứ

59

Maria Phạm Thị

Cước

Hoàng Xá

Nhà xứ

60

Maria Nguyễn Thị

Rỹ

Hoàng Xá

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm