Danh mục bài viết

Cập nhật 14/12/2019 - 19:34 - Lượt xem 456

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 14/12/2019

Ngày 14/12/2019, quý ÔBACE từ các Giáo xứ Minh Đức, Ninh Cù, Tân Hưng và Thục Thiện đến đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Inhaxiô

Đạt

Minh Đức

Nhà xứ

2

Inhaxiô

Chuật

Minh Đức

Nhà xứ

3

Inhaxiô

Xướng

Minh Đức

Nhà xứ

4

Inhaxiô

Bái

Minh Đức

Nhà xứ

5

Inhaxiô

Luyến

Minh Đức

Nhà xứ

6

Inhaxiô

Minh Đức

Nhà xứ

7

Inhaxiô

Trường

Minh Đức

Nhà xứ

8

Inhaxiô

Khi

Minh Đức

Nhà xứ

9

Inhaxiô

Nghị

Minh Đức

Nhà xứ

10

Inhaxiô

Quyền

Minh Đức

Nhà xứ

11

Inhaxiô

Đại

Minh Đức

Nhà xứ

12

Inhaxiô

Kết

Minh Đức

Nhà xứ

13

Maria

Việt

Minh Đức

Nhà xứ

14

Maria

Luyến

Minh Đức

Nhà xứ

15

Maria

Đôn

Minh Đức

Nhà xứ

16

Maria

Hiền

Minh Đức

Nhà xứ

17

Maria

Liễm

Minh Đức

Nhà xứ

18

Maria

Nhàn

Minh Đức

Nhà xứ

19

Inhaxiô

Tế

Minh Đức

Nhà xứ

20

Inhaxiô

Vạn

Minh Đức

Nhà xứ

21

Inhaxiô

Khanh

Minh Đức

Nhà xứ

 

       

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phan xicô

Tuân

Ninh Cù

An Bài

2

Phan xicô

Tuấn

Ninh Cù

An Bài

3

Phan xicô

Quảng

Ninh Cù

An Bài

4

Giuse

Đáng

Ninh Cù

Nhà xứ

5

Maria

Thương

Ninh Cù

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Antôn Lại Cao

Thịnh

Tân Hưng

Lãm Khê

2

Antôn Lại Cao

Ngôn

Tân Hưng

Lãm Khê

3

Antôn Lại Cao

Thuyết

Tân Hưng

Lãm Khê

4

Phêrô Đỗ Văn

Vương

Tân Hưng

Lãm Khê

5

Maria Nguyễn Thị

Miện

Tân Hưng

Lãm Khê

6

Phêrô Lại Cao

Thông

Tân Hưng

Lãm Khê

7

Maria Lại Thị

Hường

Tân Hưng

Lãm Khê

8

Antôn Lại Cao

Liêm

Tân Hưng

Lãm Khê

9

Antôn Lại Cao

Minh

Tân Hưng

Lãm Khê

10

Antôn Lại Cao

Đoàn

Tân Hưng

Lãm Khê

11

Antôn Lại Cao

Điển

Tân Hưng

Lãm Khê

12

Maria Trần Thị

Bảy

Tân Hưng

Lãm Khê

13

Antôn Đỗ Văn

Hùng

Tân Hưng

Lãm Khê

14

Antôn Đỗ Văn

Dũng

Tân Hưng

Lãm Khê

15

Antôn Lại Cao

Thuấn

Tân Hưng

Lãm Khê

16

Antôn Lại Cao

Thái

Tân Hưng

Lãm Khê

17

Antôn Lại Cao

Tuấn

Tân Hưng

Lãm Khê

18

Maria Nguyễn Thị

Luyền

Tân Hưng

Lãm Khê

19

Antôn Đặng Văn

Tuynh

Tân Hưng

Lãm Khê

20

Maria Phạm Thị

Bình

Tân Hưng

Lãm Khê

21

Maria Phạm Thị

Dịu

Tân Hưng

Lãm Khê

22

Maria Đỗ Thị

Ẩn

Tân Hưng

Lãm Khê

23

Maria Nguyễn Thị

Khen

Tân Hưng

Lãm Khê

24

Antôn Nguyễn Văn

Lập

Tân Hưng

Lãm Khê

25

Antôn Nguyễn Văn

Úy

Tân Hưng

Lãm Khê

26

Antôn Lại Cao

Thuủy

Tân Hưng

Lãm Khê

27

Maria Trần Thị

Ngọt

Tân Hưng

Lãm Khê

28

Maria Nguyễn Thị

Kình

Tân Hưng

Lãm Khê

29

Maria Nguyễn Thị

Tâm

Tân Hưng

Lãm Khê

30

Antôn Đặng Văn

Tâm

Tân Hưng

Lãm Khê

31

Antôn Cao Văn

Duy

Tân Hưng

Lãm Khê

32

Antôn Lại Cao

Tuyền

Tân Hưng

Lãm Khê

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Đào Văn

Lăng

Thục Thiện

Nhà xứ

2

Đaminh Đỗ Minh

Thiên

Thục Thiện

Nhà xứ

3

Đaminh Bùi Văn

Thế

Thục Thiện

Nhà xứ

4

Đaminh Bùi Văn

Cần

Thục Thiện

Nhà xứ

5

Giuse Đỗ Văn

Quyết

Thục Thiện

Nhà xứ

6

Đaminh Lương Văn

Sức

Thục Thiện

Nhà xứ

7

Phêrô Bùi Văn

Thông

Thục Thiện

Nhà xứ

8

Giuse Bùi Văn

Lập

Thục Thiện

Nhà xứ

9

Đaminh Phạm Văn

Hưởng

Thục Thiện

Nhà xứ

10

Phanxicô Chu Văn

Xuyên

Thục Thiện

Nhà xứ

11

Đaminh Bùi Văn

Hòe

Thục Thiện

Nhà xứ

12

Maria Trương Thị

Thán

Thục Thiện

Nhà xứ

13

Maria Trương Thị

Tháy

Thục Thiện

Nhà xứ

14

Maria Phạm Thị

Nhung

Thục Thiện

Nhà xứ

15

Maria Phạm Thị

Hằng

Thục Thiện

Nhà xứ

16

Maria Phạm Thị

Lành

Thục Thiện

Nhà xứ

17

Maria Phạm Thị

Khuyên

Thục Thiện

Nhà xứ

18

Maria Bùi Thị

Thành

Thục Thiện

Nhà xứ

19

Đaminh Chu Văn

Thục Thiện

Nhà xứ

20

Maria Chu Thị 

Dinh

Thục Thiện

Nhà xứ

21

Maria Phạm Thị

Ngắm

Thục Thiện

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm