Danh mục bài viết

Cập nhật 14/12/2019 - 19:30 - Lượt xem 404

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/12/2019

Ngày 13/12/2019, quý ÔBACE từ các Giáo xứ Thất Sự, Thủ Chính và Thượng Phúc đến đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Sử

Thất Sự

Nhà xứ

2

Đaminh

Thuật

Thất Sự

Nhà xứ

3

Đaminh

Vang

Thất Sự

Nhà xứ

4

Đaminh

Trình

Thất Sự

Nhà xứ

5

Đaminh

Sơn

Thất Sự

Nhà xứ

6

Đaminh

Thanh

Thất Sự

Nhà xứ

7

Đaminh

Trang

Thất Sự

Nhà xứ

8

Đaminh

Thiện

Thất Sự

Nhà xứ

9

Maria

Lành

Thất Sự

Nhà xứ

10

Maria

Hồi

Thất Sự

Nhà xứ

11

Maria

Loan

Thất Sự

Nhà xứ

12

Maria

Họa

Thất Sự

Nhà xứ

13

Maria

Hương

Thất Sự

Nhà xứ

14

Đaminh

Kỷ

Thất Sự

Nhà xứ

15

Maria

Anh

Thất Sự

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô Nguyễn Tuấn

Trường

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

2

Phêrô Nguyễn Văn

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

3

Phêrô Nguyễn Văn

Hiền

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

4

Phêrô Nguyễn Văn

Tuân

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

5

Maria Nguyễn Thị 

Muộn

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

6

Phêrô Nguyễn Văn

Ân

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

7

Maria Đặng Thị 

Hồng

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

8

Maria Nguyễn Thị 

Tuyết

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

9

Phêrô Nguyễn Văn

Dương

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

10

Phêrô Nguyễn Văn

Nha

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

11

Phêrô Nguyễn Văn

Khang

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

12

Phêrô Nguyễn Văn

Khanh

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

13

Phêrô Nguyễn Văn

Hưng

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

14

Phêrô Nguyễn Văn

Tân

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

15

Maria Nguyễn Thị 

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

16

Phêrô Nguyễn Văn

Bẩy

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

17

Phêrô Nguyễn Văn

Hậu

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Đào Văn

Tinh

Thủ Chính

Nhà xứ

2

Đaminh Nguyễn Văn

Vấn

Thủ Chính

Nhà xứ

3

Phanxicô Đinh Văn

Bính

Thủ Chính

Nhà xứ

4

Augustinô Đào Văn

Trường

Thủ Chính

Nhà xứ

5

Augustinô Phạm Văn

Khánh

Thủ Chính

Nhà xứ

6

Đaminh Phạm Văn

Anh

Thủ Chính

Nhà xứ

7

Đaminh Nguyễn Văn

Chí

Thủ Chính

Nhà xứ

8

Đaminh Đào Văn

Chuyển

Thủ Chính

Nhà xứ

9

Đaminh Nguyễn Văn

Lâm

Thủ Chính

Nhà xứ

10

Augustinô Đào Văn

Kha

Thủ Chính

Nhà xứ

11

Đaminh Trần Văn

Thái

Thủ Chính

Nhà xứ

12

Augustinô Đào Văn

Viêm

Thủ Chính

Nhà xứ

13

Augustinô Đào Văn

Viện

Thủ Chính

Nhà xứ

14

Đaminh Phạm Văn

Thế

Thủ Chính

Nhà xứ

15

Antôn Nguyễn Văn

Thượng

Thủ Chính

Nhà xứ

16

Augustinô Trần Văn

Thinh

Thủ Chính

Nhà xứ

17

Augustinô Đào Văn

Dũng

Thủ Chính

Nhà xứ

18

Đaminh Phạm Văn

Bản

Thủ Chính

Nhà xứ

19

Vinhsơn Trần Quý

Thuần

Thủ Chính

Nhà xứ

20

Vinhsơn Trần Quý

Thanh

Thủ Chính

Nhà xứ

21

Đaminh Trần Văn

Hùng

Thủ Chính

Nhà xứ

22

Augustinô Đào Văn

Minh

Thủ Chính

Nhà xứ

23

Vinhsơn Đào Văn

Trịnh

Thủ Chính

Nhà xứ

24

Maria Vũ Thị

Đào

Thủ Chính

Nhà xứ

25

Maria Trương Thị

Cậy

Thủ Chính

Nhà xứ

26

Tooma Phạm Văn

Trịnh

Thủ Chính

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm