Danh mục bài viết

Cập nhật 6/12/2019 - 17:28 - Lượt xem 659

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 06/12/2019

Ngày 06/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ Bích Du, Hải Linh, Hợp Châu, Thanh Minh và Thiên Lộc đến góp công sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn Nguyễn Văn

Chất

Bích Du

Duyên Lễ

2

Maria Tạ Thị

Bích Du

Duyên Lễ

3

Maria Tạ Thị

Lánh

Bích Du

Duyên Lễ

4

Tôma Trần Văn

Vĩnh

Bích Du

Sơn Thọ

5

Tôma Trần Văn

Kiên

Bích Du

Sơn Thọ

6

Tôma Trần Ngọc

Sơn

Bích Du

Sơn Thọ

7

Maria Trần Thị

Yêu

Bích Du

Sơn Thọ

8

Tôma Phan Văn

Khang

Bích Du

Sơn Thọ

9

Tôma Lê Văn

Đông

Bích Du

Sơn Thọ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Cừ

Hải Linh

Nhà xứ

2

Vinh sơn

Khiết

Hải Linh

Nhà xứ

3

Martino

Chuẩn

Hải Linh

Nhà xứ

4

Đaminh

Sát

Hải Linh

Nhà xứ

5

Giuse

Đăng

Hải Linh

Nhà xứ

6

Giuse

Khuyến

Hải Linh

Nhà xứ

7

Giuse

Đại

Hải Linh

Nhà xứ

8

Maria

Thay

Hải Linh

Nhà xứ

9

Maria

Nuột

Hải Linh

Nhà xứ

10

Giuse

Khoát

Hải Linh

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Kiên

Hợp Châu

Nhà xứ

2

Giuse Phạm Văn

Luyện

Hợp Châu

Nhà xứ

3

Giuse Ngô Thế

Nhạc

Hợp Châu

Nhà xứ

4

Giuse Trương Văn

Lăng

Hợp Châu

Nhà xứ

5

Giuse Phạm Văn

Hiển

Hợp Châu

Nhà xứ

6

Giuse Phạm Văn

Từ

Hợp Châu

Nhà xứ

7

Giuse Trương Văn

Thập

Hợp Châu

Nhà xứ

8

Giuse Bùi Văn

Rinh

Hợp Châu

Nhà xứ

9

Giuse Phạm Văn

Thế

Hợp Châu

Nhà xứ

10

Giuse Đinh Văn

Thủy

Hợp Châu

Nhà xứ

11

Giuse Đinh Văn

Thống

Hợp Châu

Nhà xứ

12

Giuse Trương Văn

Đông

Hợp Châu

Nhà xứ

13

Giuse Trương Văn

Đống

Hợp Châu

Nhà xứ

14

Giuse Đinh Văn

Thà

Hợp Châu

Nhà xứ

15

Giuse Trương Văn

Huy

Hợp Châu

Nhà xứ

16

Giuse Trương Văn

Tụng

Hợp Châu

Nhà xứ

17

Giuse Trương Văn

Thắng

Hợp Châu

Nhà xứ

18

Giuse Trương Văn

Thật

Hợp Châu

Nhà xứ

19

Giuse Trương Văn

Luyện

Hợp Châu

Nhà xứ

20

Giuse Đinh Văn

Cộng

Hợp Châu

Nhà xứ

21

Giuse Trương Văn

Chung

Hợp Châu

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Tuyển

Thanh Minh

Nhà xứ

2

Maria

Chu

Thanh Minh

Nhà xứ

3

Maria

Thía

Thanh Minh

Nhà xứ

4

Maria

Tiện

Thanh Minh

Nhà xứ

5

Maria

Hằng

Thanh Minh

Nhà xứ

6

Maria

Định

Thanh Minh

Nhà xứ

7

Maria

Thắng

Thanh Minh

Nhà xứ

8

Vinh sơn

Nghư

Thanh Minh

An Đạo

9

Vinh sơn

Hoạt

Thanh Minh

An Đạo

10

Vinh sơn

Kiên

Thanh Minh

An Đạo

11

Giuse

Thảo

Thanh Minh

An Đạo

12

Maria

Thanh Minh

An Đạo

13

Maria

Nguyện

Thanh Minh

An Đạo

14

Vinh sơn

Những

Thanh Minh

Nhà xứ

15

Vinh sơn

Khích

Thanh Minh

Nhà xứ

16

Vinh sơn

Vịnh

Thanh Minh

Nhà xứ

17

Vinh sơn

Tới

Thanh Minh

Nhà xứ

18

Vinh sơn

Tiến

Thanh Minh

Quan Viên

19

Giuse

Rương

Thanh Minh

Quan Viên

20

Vinh sơn

Lam

Thanh Minh

Quan Viên

21

Antôn

Triển

Thanh Minh

Quan Viên

22

Antôn

Tiền

Thanh Minh

Quan Viên

23

Maria

Mỳ

Thanh Minh

Nhà xứ

24

Vinh sơn

Quynh

Thanh Minh

Nhà xứ

25

Vinh sơn

Thượng

Thanh Minh

Nhà xứ

26

Vinh sơn

Tuy

Thanh Minh

Nhà xứ

27

Vinh sơn

Thỏa

Thanh Minh

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria Bùi Thị

Xuyến

Thiên Lộc

Thần Huống

2

Maria Đỗ Thị

Tha

Thiên Lộc

Thần Huống

3

Giuse Đỗ Văn

Khanh

Thiên Lộc

Thần Huống

4

Giuse Đỗ Văn

Linh

Thiên Lộc

Thần Huống

5

Giuse Đỗ Văn

Thịnh

Thiên Lộc

Thần Huống

6

Giuse Đỗ Văn

Đại

Thiên Lộc

Thần Huống

7

Giuse Đỗ Văn

Thụy

Thiên Lộc

Thần Huống

8

Phêrô Hà Văn

Thận

Thiên Lộc

Vị Nguyên

9

Phêrô Hà Văn

Hội

Thiên Lộc

Vị Nguyên

10

Phêrô Hà Văn

Quang

Thiên Lộc

Vị Nguyên

11

Phêrô Phạm Văn

Công

Thiên Lộc

Vị Nguyên

12

Phêrô Hà Như

Sơn

Thiên Lộc

Vị Nguyên

13

Phêrô Phạm Văn

Tình

Thiên Lộc

Vị Nguyên

14

Phêrô Hoàng Ba

Đang

Thiên Lộc

Vị Nguyên

15

Phanxicô Đào Văn

Ru

Thiên Lộc

Đông Kinh

16

Maria Đào Thị

Khen

Thiên Lộc

Đông Kinh

17

Phanxicô Đào Văn

Hiến

Thiên Lộc

Đông Kinh

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm